Bodegraven - Reeuwijk: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Bodegraven – Reeuwijk zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 47 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van 6 op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 47 statushouders gehuisvest
  • 28 volwassenen, 19 kinderen
  • 8 mannen, 20 vrouwen, 10 meisjes en 9 jongens
  • Veruit grootste groep: 37 Syriërs

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

VluchtelingenWerk locatie Bodegraven-Reeuwijk is in het Evertshuis, Julianastraat 4 te Bodegraven gehuisvest. We werken op afspraak en hebben ook twee inloopspreekuren per week, dinsdag 10.00 – 11.00 uur en woensdag 13.00 – 14.00 uur. Tijdens de inloopspreekuren zijn er ook vrijwillige tolken aanwezig of telefonisch beschikbaar.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
Tot nu toe heeft Bodegraven deze begeleiding niet gesubsidieerd.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

- VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk is gevraagd deel te nemen aan de werkgroep Versneld Burgerschap. Dit is een initiatief van de wethouder/gemeente met doel een plan op te stellen om nieuwkomers versneld te laten inburgeren. Deelnemers aan deze werkgroep waren SAM bundeling, Ferm Werk, Acceptus Inburgering, Bibliotheek de Groene Venen. Deze bijeenkomsten hebben geresulteerd in een uitvoeringsplan Versneld Burgerschap.
- We hebben voor drie VluchtelingenWerk locaties (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) een informatieavond georganiseerd over inburgering bij en gepresenteerd door Acceptus. Deze avond is bezocht door 15 vrijwilligers.
- We hebben op de najaarsmarkt in Bodegraven een promotiestand gehad. Hieruit zijn twee vrijwilligers geworven.
- In samenwerking met de buurtsportcoach hebben we sportactiviteiten georganiseerd. Tot nu toe hebben een paar cliënten hieraan deelgenomen. Deze activiteiten worden in 2018 voortgezet.
- Samen met SAM hebben we kookworkshops georganiseerd in het Bodegraven Huis van  Alles. Twee cliënten hebben zich opgegeven om mee te koken. De maaltijd wordt gekookt voor buurtbewoners. Deze activiteit is in ontwikkeling. Om de maaltijd laagdrempeliger te maken voor onze doelgroep, wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
- In samenwerking met Innerwheel, de dames Rotary club in Bodegraven, is een Sinterklaasactiviteit georganiseerd in het Huis van Alles. Meer dan 25 kinderen waren hiervoor uitgenodigd en hebben een leuk cadeautje van de lieve Sint gekregen.

In Bodegraven is gestart met deelname aan het project Bekend Maakt Bemind  van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. In januari 2017 is dit voorlichtingsproject van start gegaan, met als doel het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen te verbeteren. Het bijzondere aan de voorlichtingen van Bekend maakt Bemind is dat het de vluchteling zélf is die vertelt over zijn of haar ervaringen, en daarna in dialoog gaat met het publiek. De aanpak is kleinschalig, lokaal, samen met vluchtelingen en gericht op de ontmoeting. We hopen dit project in de loop van 2018 verder uit te rollen.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

  • 28 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding in Bodegraven-Reeuwijk wordt uitgevoerd in trajecten van 1 jaar.

Participatieverklaringstrajecten

  • 33 statushouders rondden traject succesvol af

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk biedt in opdracht van de gemeente  participatieverklaringstrajecten aan.
In 2017 hebben 33 statushouders van verschillende nationaliteit deelgenomen aan de participatieverklaringstrajecten en met succes afgerond.

Inburgering

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de inburgering in 2017 verzorgd door Acceptus, onze samenwerkingspartner in het Versneld Burgerschap traject, en verschillende andere taalscholen in de omgeving.
VluchtelingenWerk geeft informatie over de verschillende aanbieders,legt uit wat het verschil is tussen een traject voor alfabetisering, inburgering en staatsexamen en helpt zo nodig bij het aanvragen van de sociale lening bij DUO.

Ons team in Bodegraven – Reeuwijk

  • 16 actieve vrijwilligers

Er zijn een paar personele wisselingen geweest op locatie Bodegraven-Reewijk.  Vanaf eind november is Gayle Campbell in Bodegraven-Reeuwijk de nieuwe teamleider geworden.
Begin 2017 waren er 21 vrijwilligers actief, inclusief vrijwillige tolken en eind 2017 waren dit er 16 inclusief inclusief 5 vrijwillige tolken.  Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft natuurlijk een aandachtspunt.

VluchtelingenWerk Bodegraven - Reeuwijk maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.