Bodegraven - Reeuwijk: 2018 in cijfers

In Bodegraven - Reeuwijk zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 34 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Bodegraven-Reeuwijk  zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 34 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 8) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  •  34 statushouders gehuisvest
  •  20 volwassenen, 14 kinderen
  •  18 mannen, 16 vrouwen
  •  grootste groep: Syriërs (22)
  • 10 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Eigenlijk zijn er verschillende soorten spreekuurcontacten. In de eerste plaats de contacten die plaats vinden tijdens de officiële spreekuren. Hier is  bijna 200 keer gebruik van gemaakt. Daarnaast zouden de contacten die maatschappelijk begeleiders hebben met statushouders die formeel al niet meer begeleid worden, ook onder de spreekuurcontacten gerekend kunnen worden.
Het aantal keren dat dit gebeurt is lastig in te schatten, want deze worden slechts een jaar extra geregistreerd maar in de praktijk geven de vrijwilligers aan dat er een kleine groep statushouders is die frequent de spreekuren blijven bezoeken.

De vragen die tijdens de spreekuren gesteld worden en de problemen die op tafel gelegd worden, zijn zeer divers. Hieronder een greep uit het complexe geheel:

    • we willen scheiden: hoe moet dat en wat zijn de consequenties? Verlies ik mijn  verblijfsvergunning dan?
    • mijn dochter wordt 18 jaar: wat moet er nu allemaal geregeld worden?
    • de gezinshereniging met partner, (pleeg)kind is afgewezen: wat zijn de vervolgstappen?
    • we hebben geen huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag gekregen: wat moeten we doen?
    • we hebben te weinig geld om van rond te komen: kun je voedselbank aanvragen?
    • DUO heeft niet uitbetaald: wat kan ik doen?
    • ik houd het thuis niet meer uit: hoe kom ik aan zelfstandige woonruimte?
    • ik vind mijn tandarts niet goed: kun je me inschrijven bij een andere?
    • mijn arbeidscontract is afgelopen: wat nu?

Daarnaast heel veel financiële vragen, bijna iedereen vindt het moeilijk om rond te komen en wil graag ondersteuning van het Ondersteuningsfonds. We krijgen ook veel verzoeken om te helpen bij aanvragen voor Bijzondere Bijstand, voor hulp bij financiële administratie, belastingaangiftes. Er komen veel vragen over onderwijs , niet alleen inburgering waar wij standaard hulp bij bieden, maar ook over  ISK en MBO-opleidingen. Ook komen er veel problemen met gezondheidszorg voor, zoals met orthodontie, ziekenhuis, fysiotherapie en vooral ook met de ziektekostenverzekeringen.
Indien mogelijk verwijzen maatschappelijk begeleiders door naar instanties die daarvoor in het leven geroepen zijn. Het komt echter vaak voor dat deze instanties ook na afloop van onze begeleiding mensen terug verwijzen naar VluchtelingenWerk omdat ze niet goed raad weten met de doelgroep, veelal wegens  communicatieproblemen.
Vaak wordt het probleem  dan door VluchtelingenWerk opgepakt en samen met de statushouder opgelost zodat ze niet tussen wal en schip terecht komen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  •  5 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
  •  totaal aantal dossiers: 5
  •  3 succesvol afgeronde dossiers

In mei 2018 zijn twee kinderen, 15 en 12 jaar, van een gezin uit Bodegraven op Schiphol aangekomen. De ouders en hun kinderen hadden elkaar bijna 3 jaar niet gezien! Dit waren voor iedereen moeilijke jaren, met voor de ouders veel verdriet, angst, onzekerheid, papieren, formulieren, documenten. En dat alles in het kwadraat.
Voor de kinderen betekende dit zwerven van de ene tante naar de andere, vluchtpogingen, teruggestuurd worden, gevangenis, legerkamp, vluchtelingenkamp, wachten en wachten. Dan in Bodegraven opnieuw beginnen met wennen aan het gezinsverband, naar school, fietsen, zwemmen.
Voor de maatschappelijk begeleider betekende dit onder andere stapels documenten, een advocaat, voogdij, reizen naar Den Haag naar BuZa en naar Brussel naar de Ethiopische ambassade. Maar het is gelukt!

Samenwerkingspartners

In de laatste maanden van 2018 is gestart met het opnieuw in kaart brengen van mogelijke samenwerkingspartners in de gemeente. Met deze partners worden gesprekken gevoerd over de samenwerking zoals gerealiseerd en over mogelijke andere vormen van samenwerking. Soms leidt dat tot nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over preventie van mogelijke schulden en over voorlichting betreffende herkomstlanden. In een aantal situaties leidt dit tot opnieuw de afspraken en de samenwerking verbeteren. Met een groot aantal samenwerkingspartners worden nieuwe afspraken gemaakt betreffende het  traject ‘Versneld Burgerschap’. Dit onder leiding van de gemeente.

Samenwerkingspartners zijn vooral:
    • gemeente Bodegraven-Reeuwijk (opdrachtgever, leidend in ‘Versneld Burgerschap’)
    • Ferm Werk (eerste huisvesting, uitkeringen, trajecten leidend tot werk)
    • Sociaal Team (in VluchtelingenWerk overstijgende problematische situaties)
    • VOTA (ordenen financiële administratie en als financiële problemen dreigen)
    • SAM (samenwerking op gebied van taalcoaches, huiswerkklas, buddy systeem)
    • Bureau Bousa (VoorleesExpress)
    • Bibliotheek (vanwege taak in volwasseneneducatie)

In 2019 gaan we verder met het versterken en het netwerk en maken we afspraken om de positie van onze statushouders verder te verstevigen.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  •    20 gestarte trajecten MB

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.

VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
Het participatieverklaringstraject voor statushouders bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur onder leiding van een gespreksleider in eigen taal. De ene keer is dit Arabisch voor de Syrische en overige Arabisch sprekende statushouders, de andere keer is dit in het Tigrinia voor de Eritrese statushouders. Andere talen worden ook aangeboden maar dan individueel. Het is  belangrijk de informatie in de eigen taal over te brengen omdat de statushouder nog maar kort in Nederland is maar ook omdat dan de informatie goed begrepen kan worden en er vragen gesteld kunnen worden in eigen taal ter verduidelijking. Dit alles om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen.

  •   27 trajecten PVT

Huiswerkklas

Veel jongeren die in Bodegraven-Reeuwijk komen wonen en ouder zijn dan 12 jaar gaan naar een Internationale Schakelklas in Gouda of Alphen aan den Rijn. Van deze jongeren hoort het team van VluchtelingenWerk in Bodegraven-Reeuwijk nogal eens dat ze eenzaam zijn, want ze hebben niet de gelegenheid gehad om zich te settelen in Bodegraven of één van de andere woonkernen en kennen daar dus weinig jongeren. Een voetbalclub of andere hobby wil nog weleens uitkomst bieden. Een ander punt is dat ouders de taal niet begrijpen, het Nederlandse schoolsysteem niet kennen en ook hun hoofd zo vol hebben met hun vlucht en hun nieuwe positie dat de aandacht voor schoolse zaken er bij inschiet.
Om die redenen heeft het team in januari een huiswerkklas bedacht. Bestemd voor jongeren ouder dan 12 jaar en niet in Bodegraven op school. Het idee was om deze jongeren een plek te bieden om huiswerk te maken, te praten over school, hulp te vragen bij zaken die ze moeilijk vinden en elkaar te ontmoeten. In samenwerking met het jongerenwerk en SAM is een start gemaakt in september. Deze start is niet gelukt door gebrek aan deelname. In januari 2019 is opnieuw gestart, op een andere dag en een andere tijd en nu met meer succes. Hopelijk kan dit initiatief verder uitgebouwd worden en geeft het jongeren een broodnodig steuntje in de rug.

Organisatie

VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk is gevestigd in het Evertshuis in Bodegraven aan de Julianalaan. In februari 2018 is de vestiging Bodegraven-Reeuwijk verhuisd binnen het multicultureel centrum Het Evertshuis. Van een klein kantoor op de eerste verdieping naar een grotere ruimte op de tweede verdieping. Dit is op verzoek en in overleg met het sociaal team gebeurd. Meer ruimte is heel prettig, zowel voor cliënten als voor medewerkers. De nieuwe ruimte wordt gedeeld met het Sociaal Team. Dat komt de privacy van cliënten niet altijd ten goede. Naast de kantoorruimte is een ruimte die gebruikt kan worden als spreekkamer. Daarvan wordt niet vaak gebruik gemaakt, in verband met de gehorigheid en het gebrek aan digitale middelen. Naast het Sociaal Team zit ook SAM op de 2e verdieping. De lijnen zijn hierdoor kort en dit komt de onderlinge samenwerking ten goede.

In 2018 is er 1 vrijwilliger  opgestapt omdat ze meer aandacht aan andere dingen wil besteden.  Daarnaast is er toch ook weer een nieuwe aanmelding van een vrijwilliger. Op dit moment zijn er 8 vrijwilligers actief als Maatschappelijk Begeleider, 1 als vrijwillig administratief medewerker en 1 als vrijwillige tolk. We blijven actief werven omdat de ervaring leert dat er altijd vrijwilligers  uitstromen  in verband met studie, school of andere (persoonlijke) redenen.