Brielle: 2018 in cijfers

In Brielle zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 11 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Brielle zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 11 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 6) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 11 statushouders gehuisvest
  • 5 volwassenen, 6 kinderen
  • 6 mannen, 5 vrouwen
  • 3 beschikbaar gestelde woningen

De totale taakstelling vergunninghouders van de gemeente Brielle in 2018 bedroeg 24. Vanuit 2017 was er een voorsprong op de taakstelling van 3, waardoor het totaal aantal op 21 uitkomt. Er zijn 4 personen meegeteld met de taakstelling van 2018 die eind 2017 in Brielle zijn komen wonen, deze zijn verwerkt bij de cijfers in de eerste tabel. In 2018 zijn 11 personen gehuisvest, waarvan 5 volwassenen en 6 kinderen. Het ging om 3 gezinnen waarvan er 2 gezinnen in het kader van gezinshereniging met elkaar herenigd zijn. Aan het eind van het jaar is de taakstelling niet gehaald, dit betekent dat 2019 in wordt gegaan met een achterstand van 6 personen.
Een duidelijk verschil met 2017 is het aantal koppelingen vanuit het COA aan Brielle dat gedaald is, hierdoor zijn er minder personen gehuisvest.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  • 36 bezoekers aan onze spreekuren

Elke dinsdag en woensdag vindt bij VluchtelingenWerk Brielle, aan ‘t Woud 35, het spreekuur plaats van 09.30 uur tot 11.30 uur. Hiervoor staan twee spreekkamers ter beschikking aan een team maatschappelijk en juridisch begeleiders.
Cliënten krijgen een jaar begeleiding bij VluchtelingenWerk Brielle, in dit traject hebben zij een vast contactpersoon als aanspreekpunt. Na afronding van het begeleidingsjaar kunnen cliënten naar het spreekuur komen voor vragen. Ook worden zij doorverwezen naar reguliere instanties.
Er zijn diverse onderwerpen waar de afspraken betrekking op hebben; Belasting & Toeslagen, Financiën, Gezinshereniging, Onderwijs, Participatie, Verblijfsrechtelijke vragen, Wonen, Zorg en Werk. De meeste vragen waar cliënten voor naar het spreekuur komen gaan over financiën (betalingsregelingen en minimaregeling). Daarnaast zijn er veel vragen over gezinshereniging en onderwijs. De hulpvragen van cliënten die nog in hun begeleidingstraject zitten worden apart geregistreerd. Er is een toename van hulpvragen, deze toename is te verklaren door de nieuwe aanvragen gezinshereniging en verblijfsrechtelijke vragen zoals het verlengen van de verblijfsvergunning.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  • 6 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
  • totaal aantal dossiers in 2018: 9
  • 4 afgeronde dossiers

Cliënten worden individueel ondersteund en begeleid bij vraagstukken rondom hun rechtspositie. Hierbij gaat het om zaken als gezinshereniging, het verkrijgen van een vreemdelingenpaspoort, naturalisatie en bezwaarprocedures in het kader van de materiële rechtspositie.  Hierin wordt contact onderhouden met de IND en in enkele gevallen met een advocaat.
In 2018 liepen er in Brielle in totaal 9 gezinsherenigingszaken. Hiervan zijn er 6 dit jaar opgestart. Voor twee dossiers heeft de juridisch begeleiden een nieuwe MVV (=Machtiging Voorlopig Verblijf) aangevraagd.  De dossiers waren tijdelijk ‘stopgezet’ in verband met gevangenschap van een aantal familieleden. Ethiopië en Eritrea hebben de grensovergangen heropend die zo een twintig jaar waren gesloten. Om die reden zijn veel gevangenen in Eritrea  vrijgelaten en dat betrof ook familieleden van onze cliënten.

Er zijn dit jaar 4 dossiers afgerond, 2 gezinnen zijn herenigd. In de andere gevallen is besloten om de procedure op pauze te zetten.

Een lastig dossier was van een cliënt uit Eritrea. De IND heeft een negatieve beschikking gegeven maar de advocaat van cliënt is doorgegaan tot de Hoge Raad. Ook daar kwam een negatieve beschikking uit. Het argument voor afwijzing is dat de documenten van cliënt niet rechtsgeldig zijn, maar dat is wel gebruikelijk voor documenten uit Eritrea. De advocaat van cliënt bijt zich nogmaals vast in de zaak en heeft nu via DNA een goed bewijsmiddel in handen.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie.

VluchtelingenWerk Brielle beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

VluchtelingenWerk was aanwezig bij een themabijeenkomst voor professionals in gemeente Brielle, georganiseerd voor de professionals Voor-Putten-Goeree breed. Het thema was  ‘De vlucht en wat doet dat met een vluchteling’. Hierbij heeft VluchtelingenWerk een korte toelichting gegeven over het werk wat wij doen en hebben een vrijwilliger en taalcoach het een en ander verteld. Daarnaast heeft één cliënt zijn vluchtverhaal verteld en een ander over zijn vestiging/integratie in Brielle.

Rondom huisvesting is er samengewerkt met partijen als de gemeente, de woningbouwvereniging en de voedselbank. Verder is er in enkele complexe casussen samengewerkt met Kwadraad, Bouman GGZ, I-psy en Plangroep.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 5 gestarte trajecten mb

In 2018 zijn er 5 maatschappelijke trajecten gestart voor statushouders (18+). Dit traject start na ondertekening van het huurcontract. De maatschappelijke begeleiding van statushouders in Brielle duurt een jaar. De eerste periode na de vestiging is het meest intensief, er moet veel geregeld worden en alles is nieuw voor de statushouder.
Nadat via het COA wordt vernomen welke statushouder er aan Brielle wordt gekoppeld zoekt de woningcorporatie een passende woning. Op de dag dat de statushouder het huurcontract gaat ondertekenen is VluchtelingenWerk ook aanwezig om de cliënt op deze dag te begeleiden en om samen de belangrijkste aanvragen te doen en de cliënt in te schrijven in de gemeente. VluchtelingenWerk biedt altijd aan om de cliënt te ondersteunen in de aanschaf van huisraad. Nadat er kennis is gemaakt, het huurcontract getekend is en de eerste aanvragen zijn gedaan, gaat de statushouder weer terug naar het AZC. Na twee weken zal de statushouder definitief verhuizen naar Brielle. Dan volgt een tweede intake en gaat de maatschappelijk begeleider aan de hand van een checklist allerlei zaken regelen. Zaken zoals de toeslagen, zorgverzekering, energiecontract, lening en inschrijving inburgeringscursus worden uitgelegd en aangevraagd. De begeleiding door de maatschappelijk begeleider is maatwerk.

Taalcoaching

VluchtelingenWerk Brielle biedt cliënten ook een taalcoachtraject aan, dit betekent dat elke cliënt van 18+ gekoppeld wordt aan een vrijwillige taalcoach. In 2018 zijn er 11 cliënten gekoppeld aan een taalcoach. Een jaar lang krijgen zij eenmaal per week individuele begeleiding met de Nederlandse taal van een taalcoach.

Organisatie

VluchtelingenWerk Brielle heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen om onze statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Zij zijn zeer belangrijk bij de realisatie van onze werkzaamheden en activiteiten. De vrijwilligers voeren onder professionele begeleiding van de teamleider alle kerntaken uit. In januari 2018 bestond het team in Brielle uit 1 juridisch begeleider, 8 maatschappelijk begeleiders, 1 tolk en 23 taalcoaches. Aan het eind van het jaar zijn er twee maatschappelijk begeleiders vervangen, zijn de taken van de juridisch begeleider overgenomen en is er een tolk Arabisch aangenomen.
Een van de begeleiders heeft de specifieke taak om met de cliënten een financieel overzicht te maken en dit met ze te bespreken. Er zijn nog 18 taalcoaches actief, een enkeling heeft besloten om op eigen titel door te gaan met de begeleiding en een tweetal taalcoaches is overgegaan naar de inburgering om daar het traject van de cliënt af te ronden. Daarnaast is er een teamleider aanwezig en is er een senior teamleider betrokken.