Cultuurverbinders

In de Achterhoek hebben Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk Oost Nederland succesvol het project Cultuurverbinders afgerond.
placeholder

Ieder jaar komen nieuwe statushouders in Nederland  wonen. Mensen vanuit de hele wereld met een andere culturele achtergrond en taal. Het is belangrijk dat zij onderdeel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving. Goede begeleiding is noodzakelijk. Naast een taalkloof is er ook een culturele kloof te overbruggen. Door aandacht te hebben voor deze culturele kloof, vergroten we de kans op succesvolle integratie en participatie van statushouders. Mensen die zelf als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen, kunnen een belangrijke rol vervullen in de verbinding tussen verschillende culturen. Zij nemen uit zichzelf soms al de rol van cultuurverbinder. Dat gebeurt vaak incidenteel, ongetraind en niet ingebed.

Cultuurverbinders overbruggen de kloof

In deze pilot hebben we cultuurverbinders heel bewust en structureel ingezet. Dat deden we door hun competenties te versterken, hun rol te erkennen en hen in te bedden in een organisatie.  Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk Oost Nederland hebben het project Cultuurverbinders Achterhoek opgezet omdat wij geloven in de meerwaarde van de inzet van mensen die de culturele kloof overbruggen. In vijf gemeentes in de Achterhoek hebben acht cultuurverbinders zich ingezet via verschillende organisaties.

Mooie resultaten

Dankzij dit project zijn vluchtleingen geholpen om sneller te integreren en te participeren. Ook voor werkgevers en de samenleving heeft het veel opgeleverd. En niet in de laatste plaats hebben cultuurverbinders zelf een grote stap richting betaald werk gemaakt en veel geleerd.

Meer weten?

Download de Aanpak Cultuurverbinders en de flyer of neem contact op met Melissa Cooke, mcooke@vluchtelingenwerk.nl.

Het project werd gefinancierd door de Provincie Gelderland.