De Bevelanden: 2018 in cijfers

In De Bevelanden zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 109 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In  de Bevelanden zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 109 statushouders gehuisvest. Daarmee hebben de gemeenten een kleine voorsprong (van 5) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 109 statushouders gehuisvest
 • 49 volwassenen, 60 kinderen
 • 50 mannen, 59 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (83)
 • 19 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
De spreekuren voor de cliënten uit de vijf gemeenten van de Bevelanden vonden plaats op ons kantoor in Goes aan de Westsingel 58-01. VluchtelingenWerk de Bevelanden onderscheidde vier soorten spreekuren; het maatschappelijk spreekuur, het juridisch spreekuur, het financieel spreekuur en het informatiepunt inburgering. Op de locatie de Bevelanden werkten ook arbeidscoaches, maar zij werkten op afspraak en hadden geen vast spreekuur.
Het maatschappelijk spreekuur was op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Cliënten konden terecht op dit spreekuur van 09:30 tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur voor al hun maatschappelijke vragen. Op de vrijdag was het kantoor open van 09:30 uur tot 12:00 uur. Op de maandag was het kantoor alleen open op afspraak.
Het informatiepunt inburgering had haar afspraken op de maandagmiddag en donderdagmiddag. En tot slot hadden de budgetcoaches spreekuur op maandag- en donderdagochtend. Heet juridisch spreekuur is op dinsdag en donderdag of op afspraak.
De vragen die door de cliënten werden gesteld gingen over inburgering, scholing, integratie, huisvesting,fysieke en psychische gezondheid, gezinshereniging, verlenging verblijfsvergunningen, budgettering, arbeidscoaching en relationele problemen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 3 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 • totaal aantal dossiers: 33
 • 4 afgeronde dossiers

Door de juridisch begeleiders wordt ook hulp geboden bij de aanvragen bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk en het (nood)fonds uit Zeeland, Refugium. Bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk kunnen aanvragen ingediend worden voor de tickets kosten boven de 1000 euro, wat daar onder  komt, kan gevraagd worden bij het (nood)fonds Refugium. Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen in situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Er wordt wel uitgegaan van een eigen bijdrage van de cliënt van 250 euro voor de vliegtickets.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk de Bevelanden beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

Er is ingezet op  hernieuwde en nauwere samenwerking met instelling als: het sociaal domein in Borsele, het PAK (platform Arme Kant), Welzijn Kapelle, Centrum voor Jeugd en Gezin, SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio), woningbouwverenigingen RWS en R&B Wonen, Leger des Heils, Humanitas, stichting Leergeld, Centrum voor Jeugd en Gezin. het Taalhuis en de stichting Variant.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 49 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 77 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2018 was er een grotere instroom van vluchtelingen jonger dan 18 jaar.

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
De  trajecten maatschappelijke begeleiding duren 2 jaar.

Pre-vestiging

Pre-vestiging is de voorbereiding op de daadwerkelijke vestiging in de gemeente. Hiervoor is reeds  vooraf afstemming nodig met COA, gemeente en woningbouwstichting. In 2018 zijn er 49 pre-vestigingen gerealiseerd.  Tevens  is  in overleg met en na toestemming van de gemeente 1 traject pre-vestiging ingezet voor een pupil van Nidos.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
VluchtelingenWerk de Bevelanden  biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan statushouders en migranten aan .

 • 81 trajecten pvt

Deelnemers hadden de volgende nationaliteiten:  Eritrees, Syrisch, Surinaams, Russisch, Ethiopisch, Filipijns, Indiaas, Indonesisch.
Er is een grotere locatie gezocht en gevonden voor uitbreiding van de groepen eind 2018.
De 2 basismodules  participatieverklaring het afgelopen jaar door VluchtelingenWerk gegeven werden uitgebreid met extra modules. In samenwerking met GR de Bevelanden hebben we de twee huidige workshops uitgebreid met een workshop rechten en plichten in de bijstand en budgettering. Daarnaast is er een workshop ontwikkeld over gezondheid en opvoeding.
Er zijn gesprekken gaande om volgend jaar een afsluiting te organiseren in overleg met de gemeente.

Vluchtelingen Arbeidsparticipatie

Werk is een cruciaal onderdeel van het integratieproces. VluchtelingenWerk locatie de Bevelanden werkt in samenwerking met  GR De Bevelanden  aan het V.A.P.P., Vluchtelingen Arbeidsparticipatieplan. Wij hebben  een enthousiast team arbeidscoaches met een groot netwerk in de regio. Naast een persoonlijk intakegesprek en het in beeld brengen van de kwaliteiten van de vluchteling gaan ze samen op zoek naar een Stagekansplaats. Tijdens de stageperiode blijft de arbeidscoach als begeleider het traject volgen en hij adviseert over een vervolg(stage)traject  of opleidingsplan en kansen op een reguliere baan. Er zijn in 2018, 39 plaatsen gerealiseerd. 

Sinds aanvang van  V.A.P.P. in 2016, kreeg eind 2018 de 27ste vluchteling een arbeidscontract aangeboden.

 • 24 trajecten stagekansplaats
 • 15 trajecten werk

Om in contact te komen en te blijven met werkgevers in de regio, heeft vluchtelingen werk wederom op de netwerkbeurs Contacta 2018 in Goes gestaan.

Project VIP

VluchtelingenWerk ondersteunde vluchtelingen vanuit landelijk project Vluchtelingen Investeren in Participatie (VIP). Er is  een trainingsprogramma aangeboden waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarkt fit' te worden zoals  leren om een CV te maken, te solliciteren en zichzelf bij een werkgever te presenteren.

Andere activiteiten

Inzet van taalcoaches: Taalcoaches zijn vrijwilligers die minimaal anderhalf uur per week afspreken om de Nederlandse taal te oefenen in verschillende situaties. Dat kan bijvoorbeeld door een spelletje Scrabble, praten over familiefoto’s, samen koken of samen een boek lezen. Taalcoaching stimuleert vluchtelingen om de Nederlandse taal in alledaagse situaties te gebruiken. In 2018 waren er in totaal 33 taalcoaches actief in de Bevelanden.

Provinciale Staten: VluchtelingenWerk De Bevelanden heeft medewerking verleend aan de ‘Beeldvormende bijeenkomst Statushouders en arbeidsmarkt’, een initiatief van de Provincie Zeeland voor de leden van Provinciale Staten.

Gemeentelijk plan: In januari 2018 is het gemeentelijk plan van GR de Bevelanden “aanpak arbeidsparticipatie statushouders” vastgesteld. VluchtelingenWerk was bij nagenoeg alle onderdelen van dit pan betrokken. Taal: taalcoaches VluchtelingenWerk. Financiën: budgetcoaches VluchtelingenWerk, specifieke aandacht voor Eritrese jonge vluchtelingen, samenwerking met Humanitas en Leger des Heils. Praktische hulp: hiervoor heeft VluchtelingenWerk een visiestuk geschreven over de professionalisering van VluchtelingenWerk. Aan het werk: de jobcoaches van VluchtelingenWerk benutten hun netwerk om vluchtelingen aan stage of werk te helpen.

Organisatie

We zitten nu alweer vanaf 2013  op de locatie Westsingel 58-01 te Goes en dat bevalt ons goed.  We hebben voldoende spreekkamers en de vrijwilligers en teamleiders kunnen elkaar goed bereiken.
Op 1 januari 2018 waren er 100 vrijwilligers werkzaam.  Zij werden aangestuurd door 4 beroepskrachten: 2 voor de maatschappelijke begeleiding, 1 voor de arbeidsparticipatie en 1 voor participatieverklaringstrajecten  Het aantal fte. bedroeg gemiddeld 2,5 fte.
De  vrijwilligers volgen de introductiebijeenkomst  en de basistraining. De  vrijwillige  tolken op onze locatie hebben de tolkentraining gevolgd.  Daarnaast hadden  we ook vier stagiaires: drie tweedejaars HBO stagiaires en één vierdejaars MBO stagiaire. Zij doen alle vier de opleiding Social Work.

De teamleiders hebben  vrijwilligers  geworven op verschillende manieren:
– Er werden flyers verspreid in de dorpen.
– Er werd gebruik gemaakt van de vacaturebank bij het maatschappelijk werk en vrijwilligersinfopunten
– Er werden vacatures geplaatst op o.a. Zeelandnet, Indeed, etc.
– Tijdens voorlichtingen werd er aandacht gecreëerd voor het werven van vrijwilligers.