Den Haag: 2018 in cijfers

In Den Haag zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 555 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Den Haag zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 555 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een flinke achterstand opgelopen (van 132) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

Coaching vestiging

Coaching vestiging houdt in het ondersteunen van asielgerechtigden die zich in de gemeente vestigen in het kader van de wettelijke huisvestingstaakstelling. Statushouders krijgen vanaf het moment dat ze in aanmerking komen
voor een woning in Den Haag intensieve begeleiding bij het regelen van de belangrijkste zaken die komen kijken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan het begeleiden naar Den Haag op maat en de woningcorpora-
ties, praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuter-
speelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Begeleiding bij coaching vestiging is intensief als gevolg van de volgende factoren: VluchtelingenWerk is betrokken bij de zgn. “eerste regeldag”. De eerste regeldagen zijn met alle betrokken ketenpartners ontwikkeld (COA, VluchtelingenWerk, gemeente afdeling Inkomen, afdeling BRP afdeling GKB) tot een efficiënt proces. VluchtelingenWerk vervult daarin een coördinerende rol en maakt de planning voor die dag en monitort het proces. Dit proces is enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat er correcte in-schrijvingen bij diverse instanties plaatsvinden, een correcte aanvraag van diverse financiële middelen is gedaan en voor het efficiënt laten verlopen van die dag. Dat betekent dat er extra inzet nodig is van vrijwilligers en beroepskrachten om de nieuwe statushouders vanaf de start in Den Haag te ondersteunen. Hiervoor is een groep “buitendienst” vrijwilligers geformeerd en getraind.
• Statushouders hebben door o.a. het verblijf in een asielzoekerscentrum nog weinig kennis van de Nederlandse samenleving en beheersen de taal onvoldoende, waardoor veel begeleiding nodig is.
• Statushouders worden geconfronteerd met bureaucratische knelpunten, die direct kunnen leiden tot (financiële) problemen waardoor administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld bij inschrijving in het BRP
i.h.k.v. gezinshereniging of het aanvragen van toeslagen, intensief is.

De coaching vestiging wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires. Zij worden daarbij ondersteund door beroepskrachten. In 2018 waren er gemiddeld 18 vrijwilligers en stagiaires in de functie van coach vestiging in Den
Haag actief.

  •  227 gestarte trajecten Coaching Vestiging

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding start 3 maanden na vestiging in de gemeente, aansluitend op coaching vestiging. Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenle-
ving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te
maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

De maatschappelijke begeleiding is de laatste jaren intensiever geworden, als gevolg van de volgende factoren: Digitalisering van de dienstverlening. Nieuwe statushouders beheersen nog onvoldoende de Nederlandse
taal en beschikken over onvoldoende digitale vaardigheden om zelfstandig zaken te regelen.
• Door onvoldoende beheersing van het Nederlands worden statushouders niet (afdoende) geholpen bij de reguliere loketten.
• Toegenomen financiële problemen door prijsverhogingen, snelle inschakeling van incassobureaus en strikte regels rondom toepassing van regels bij uitkeringen.

  • 216 gestarte trajecten mb

De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires. Zij worden daarbij ondersteund door beroepskrachten. In 2018 waren circa 45 vrijwilligers en stagiaires in de functie van maatschappelijk begeleider in Den Haag actief.

Workshopmodules Maatschappelijke Begeleiding

Om de statushouders beter te informeren over het leven in Nederland is een workshopcarrousel ontwikkeld waarin belangrijke thema’s aan bod komen zoals omgaan met geld, wonen, gezondheid, werk en leren. De workshop wordt
gegeven door trainers uit de landen van herkomst zodat de informatie goed begrepen wordt en de trainer goed kan inspelen op de beleveniswereld van de deelnemers.
De workshopmodulen zijn onderdeel van de maatschappelijke begeleiding en volgen op de workshops van het Participatieverklaringstraject. Ze zijn gericht op versterking van de zelfredzaamheid van de deelnemers. Mede met de in-
dividuele begeleiding en coaching draagt het bij aan hun kennis van relevante regelgeving en het zelfstandig gebruikmaken van gemeentelijke en andere instanties op het gebied van participatie. Ook geven we vluchtelingen in-
formatie zodat zij in staat zijn zelfstandig keuzes te maken voor hun participatie in de samenleving en actief kunnen zijn in scholing, sport, stage of (vrijwilligers)werk.

Statushouders krijgen de eerste jaren te maken met veel nieuwe informatie op allerlei terreinen. Groepsgewijs aanbieden van de informatie is daarom een belangrijke aanvulling op de individuele coaching. Deelnemers leren hier-
door op verschillende wijzen en momenten waardoor de informatie beter beklijft. Ook leert men in een groep veel van elkaar en is het, zeker de eerste periode, belangrijk om in eigen taal te kunnen spreken. De trainers spelen in op de behoefte van de groep, waardoor het meer maatwerk is en aansluit op de situatie waar deelnemers zich op dat moment in bevinden of al goed voorbereid worden op wat er nog gaat komen. Uit de monitor van de gemeente Den Haag over de Haagse aanpak kwam naar voren dat voor sommige statushouders die in 2017 de workshops volgden niet geheel aansloot bij hun situatie. Bij de huidige workshops wordt er dus meer ingespeeld hierop.

  •  211 deelnemers Workshopmodule Maatschappelijke Begeleiding

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren. Daarnaast tellen de nareizende gezinsleden mee voor de wettelijke huisvestingstaakstelling.
Gezinshereniging heeft grote impact op het welzijn van statushouders en speelt een belangrijke rol op vlak van succesvolle inburgering en participatie. Indien familieleden van statushouders in aanmerking komen voor gezinshereniging, starten we de procedure zo snel mogelijk en nemen we door goede begeleiding de zorgen en onzekerheid zo veel als mogelijk weg, zodat we voor de statushouder rust creëren om aan zijn of haar toekomst in Den Haag te gaan werken. Met statushouders waarbij het onzeker is of familieleden in aanmerking komen voor gezinshereniging, gaan we in gesprek om de (on)mogelijkheden inzichtelijk te krijgen en op die wijze te helpen teleurstelling of verdriet zo veel mogelijk een plek te geven en geen belemmering te laten zijn voor de toekomst. De door ons ingestelde spreekuren gezinshereniging leveren hieraan een waardevolle bijdrage.

  •  73 nieuwe dossiers in 2018

Het aantal nieuwe gezinsherenigingsaanvragen is dit jaar sterk gedaald ten opzichte van 2017. Dit heeft te maken met de verminderde instroom van vluchtelingen in Nederland, de vertraging in de uitstroom van de opvanglocaties, het aantal statushouders dat zich in Den Haag heeft gevestigd en de samenstelling van deze groep. In 2018 zijn er relatief veel nareizigers gehuisvest. Deze nareizigers, die in Den Haag zijn komen wonen na gezinshereniging, starten niet zelf een nieuwe procedure.
Het aantal dossiers in behandeling (rond 280) is maar licht gedaald ten aanzien van 2017.

Frontoffice

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om vluchtelingen in de gemeente Den Haag goed te informeren heeft VluchtelingenWerk informatiepunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden, hen op weg helpen, doorverwijzen intern en/of naar reguliere voorzieningen en instanties en signaleren.

  •  7032 bezoekers aan onze spreekuren

In het afgelopen jaar hebben de frontofficemedewerkers 1917 vragen minder behandeld ten opzicht van 2017. Nog steeds wordt er meer beroep gedaan op de dienstverlening van de frontoffice dan er beschikt was. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen zoals dat het doorverwijzen naar de Servicepunten vaak niet mogelijk blijkt door de taalproblemen, maar ook doordat een grote groep Eritrese statushouders nog onvoldoende zelfredzaam is. De drukte bij de frontoffice heeft te maken met de hoge instroom de laatste jaren, maar ook door ́zelfmelders ́. Zelfmelders zijn statushouders die zelfstandig naar Den Haag verhuizen (vanuit een andere gemeente waar zij eerst waren gehuisvest). Zij vallen niet onder de taakstelling, maar zijn vaak nog niet (geheel) zelfredzaam.

Participatieverklaringstraject voor nieuwkomers

De participatieverklaring voor de nieuwkomers in Den Haag bestaat uit 2 workshops. Tijdens deze 2 workshops wordt er ingegaan op de Nederlandse kernwaarden: de grondwet, de rechtsstaat, vrijheid, gelijkheid, participatie en solidariteit.
Op een interactieve manier worden de lessen gegeven. De deelnemers worden begeleid in discussies en stellingen. Aan het einde van de tweede les deelt de trainer de certificaten uit, die de deelnemers moeten ondertekenen. Hierbij is er geen ceremoniële betrokkenheid van de gemeente.
De trainers spreken de volgende talen: Engels, Arabisch, Tigrinya en Nederlands. Het uitgangspunt is om Nederlands  te spreken, aangezien deze doelgroep pre-inburgering heeft moeten volgen in het land van herkomst.
De nieuwkomers komen van over de hele wereld. Dat betekent ook dat de groepen zeer divers zijn. Hierbij is het niet mogelijk om voor alle talen die de mensen spreken tolken te vinden.

  •  345 afgeronde trajecten pvt

Participatieverklaringstraject voor statushouders

VluchtelingenWerk voert al geruime tijd de maatschappelijke begeleiding uit voor gemeente Den Haag. Sinds 2016 ook de participatiemodules in het kader van het participatieverklaringstraject. De modules bestaan uit 4 dagdelen waarin de thema’s vrijheid, gelijkwaardigheid, participatie, solidariteit, de grondwet en de rechtsstaat worden behandeld.
De workshops zijn interactief. Dat wil zeggen dat de trainer van de groep verschillende lesmethodieken gebruikt waarbij de statushouders actief deelnemen aan de thema’s. Zo wordt er gebruikt gemaakt van stellingen, spelletjes over bijvoorbeeld normen en waarden, een democratisch regeringsspel, maar ook beeldmateriaal en een excursie.
Steeds weer is het uitgangspunt: wat betekent het thema concreet in het dagelijkse leven in NL. De trainer begeleidt de discussies tussen de statushouders. Op deze manier verkrijgen de statushouders op een interactieve manier kennis over de Nederlandse kernwaarden.
Aan het einde van de 4 workshops worden de certificaten van de Participatieverklaring uitgereikt aan de statushouders.

  •  358 afgeronde trajecten

Andere initiatieven

Tien voor taal: Het taalmaatjes project wordt gefinancierd door Fonds 1818. In 2018 zijn er 70 koppelingen gemaakt tussen een statushouder en een maatje. Er wordt gedurende een half jaar met het maatje geoefend met de Nederlandse taal. We stemmen het aanbod af met meerdere taalmaatjesprojecten in de stad. Naast de inburgeringslessen is dit een belangrijke manier om de Nederlandse taal beter te leren beheersen en ook te durven communiceren.
Daarnaast biedt het een mogelijkheid om hun netwerk te versterken en voor Nederlanders en statushouders om elkaar te leren kennen. De behoefte aan maatjes blijft groot en met de verschillende organisaties zetten we ons in om aan de behoefte te voldoen. Gelukkig kan hier met een bijdrage van de gemeente Den Haag ook in 2019 een vervolg aan geven worden.

Budgetcoaching (Eurowijzer): een project in het kader van het programma Van Schulden naar kansen. In Den Haag is Aegon de uitvoerder van het programma en ondersteunt (ook financieel) en onderzoekt daarbij diverse projecten voor mensen met schulden. Bij VluchtelingenWerk in Den Haag hebben we in 2018 bijna 40 trajecten voor budgetcoaching gedaan, waarbij mensen extra vaardigheidstraining of coaching krijgen op het gebied van budgetbeheer en financieel zelfredzaamheid. Dit kan op meerdere momenten ingezet worden, ook nadat men al geen maatschappelijk begeleiding meer heeft maar toch blijkt dat de zelfredzaamheid nog niet genoeg is, of men door omstandigheden toch weer schulden heeft. Indien nodig worden mensen overgedragen aan de schuldhulpverlening.

Het Educatieproject: tot 1 juli liep het Educatieproject, waarbij wij onder meer met Humanity House voorlichtingen verzorgen met vluchtelingenvoorlichters voor kinderen en jongeren ten behoeve van kennismaking en positieve beeldvorming, met succes en positieve evaluaties. Niet alleen een betere beeldvorming in de samenleving draagt bij aan de integratie van vluchtelingen, maar ook het ontwikkelingsproces dat de vluchtelingenvoorlichters doormaken. Dit project is in voorgaande jaren onder meer gefinancierd door de gemeente Den Haag en Fonds 1818. Voor 2019 hebben we een vervolg: ‘ De ontmoeting’ in samenwerking met Humanity House.

Landelijke en regionale projecten: Ook in Den Haag worden landelijk projecten ingezet zoals VIP (versterking kansen op de arbeidsmarkt), Met opgeheven hoofd (Terugkeer), Bekend maakt Bemind (Voorlichting).