Dordrecht: 2018 in cijfers

In Dordrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 94 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Dordrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 94 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een fikse achterstand (van 43) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 94 statushouders gehuisvest
 • 49 volwassenen, 45 kinderen
 •  46 mannen, 48 vrouwen
 •  grootste groepen: Syriërs (32), Eritreeërs  (25)
 •  36 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren is er in de gemeente Dordrecht besloten om de informatie gedurende een periode van 15 maanden (vestiging 3 maanden en maatschappelijke begeleiding 12 maanden)te beperken. In deze periode hebben cliënten een vaste begeleider bij wie ze, op afspraak terecht kunnen met al hun vragen en problemen over de huisvesting en de maatschappelijke begeleiding. VWN Dordrecht heeft ervoor gekozen om alle vragen te behandelen tijdens een afspraak. Dat garandeert dat de cliënt door zijn eigen begeleider wordt gezien.

De gemeente heeft ervoor gekozen dat vluchtelingen na hun begeleiding door VWN (vanaf maand 16) voor hulpvragen de reguliere gemeentelijke instellingen moeten bezoeken. Om die reden is het het inloop spreekuur op het kantoor van VWN Dordrecht niet gecontinueerd. Vaak komen echter mensen die officieel zijn uitgestroomd toch nog met hulpvragen naar het kantoor in Dordrecht.  Natuurlijk worden cliënten niet weggestuurd, maar we zullen samen met de gemeente hier in 2019 een gesprek over voeren om een betere aansluiting te vinden op de hulpvragen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 20 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers in 2018: 81
 •  4 succesvol afgeronde dossiers

In 2018 zijn 20 trajecten gestart van gezinshereniging. Dat gezinshereniging een traject van een lange adem is moge duidelijk zijn. Er hebben in 2018 in het totaal 81 dossiers ‘open gestaan’. In het totaal zijn 5 dossier afgerond en getuigen het succes van 4 positieve afrondingen blijkt dat er bij aanvang van de aanvragen veel aandacht wordt geschonken aan de haalbaarheid van de trajecten. Helaas laat de doorlooptijd van de gezinsherenigingstrajecten zien dat het een moeilijk, tijd consumerend en emotioneel zwaar traject is.  Vooral de Eritrese gezinsherenigingen vragen erg veel tijd en aandacht. Met name omdat de referenten slecht gedocumenteerd zijn, en de te herenigen gezinnen erg groot.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 • 35 gestarte trajecten Coaching Huisvesting

De begeleiding van de gezinnen die zich in Dordrecht hebben gevestigd is over het algemeen goed verlopen. Vele huisvestigingscoaches hebben eenpersoons huishoudens begeleid. Het blijft een opgave om cliënten en naar school, en naar workshops van de sociale dienst, naar workshops van VluchtelingenWerk en naar de PVT workshops te krijgen. Het is een zeer vol programma. In het nieuwe jaar zullen we dat zeker wat beter moeten stroomlijnen en efficiënter moeten organiseren.
Met name de financiële begeleiding blijft een punt van zorg. Vele cliënten vinden post en financiële afhandeling een grote opgave en snappen, ondanks herhaaldelijke uitleg, niets van de Nederlandse betalingssystemen. Sommigen doen maar wat, anderen doen helemaal niets en weer anderen worden opstandig en gaan aan alle kanten over de schreef. Ook hieraan wordt in het nieuwe jaar veel extra aandacht besteed want wij zijn ervan overtuigd dat ook hierin cliënten tot zelfredzaamheid begeleid moeten worden.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  56 gestarte trajecten mb
 •  40 afgesloten trajecten mb

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Dordrecht biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.  Op dit moment bestaat het PVT-traject uit 4 workshops die zoveel mogelijk gegeven worden in de taal van het land van herkomst. Na deze workshops worden de migranten in de gelegenheid gesteld de participatieverklaring te tekenen.
In de gemeente Dordrecht hebben in 2018 51 personen de participatieverklaring getekend.

 •  51 trajecten PVT

Organisatie

Binnen Vluchtelingenwerk Dordrecht is het jaar 2018 een roerig jaar geweest. Aan het einde is de teamleider vertrokken hetgeen natuurlijk veel beroering geeft in het team. Gelukkig is het verloop bij de vrijwilligers niet groot geweest en kunnen we nog steeds bogen op een trouw team van vrijwilligers.
Het Kantoor is alle dagen bemand en dan worden alle (integratie-)gesprekken met cliënten gepland. Bijkomend voordeel daarvan is dat de medewerkers  elkaar wekelijks zien en spreken. Dit komt het teamgevoel ten goede en zo wordt ook informeel kennis gedeeld en de continuïteit van de begeleiding gegarandeerd.
Het team in Dordrecht bestaat uit:
3  Juridische medewerkers
7  Coaches huisvesting
13 Maatschappelijk begeleiders
7  Tolken
9  Administratief ondersteuning en receptie
2  Teamleiders
Veel medewerkers hebben een dubbelrol binnen de organisatie en zijn naast hun begeleider-rol ook vaak tolk of receptionist. Op een medewerker na zijn alle vrijwilligers parttimers en werken minimaal 2 dagdelen in de week. Met een dergelijke grote variëteit aan medewerkers die veelal ambulant werken is het moeilijk een saamhorig team te creëren maar daar is  wel veel energie in gestoken.