Goeree - Overflakkee: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Goeree – Overflakkee  zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 111 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand van 14  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 111 statushouders gehuisvest
 • 62 volwassenen, 49 kinderen
 • 66 mannen, 45 vrouwen
 • veruit grootste groep: Syriërs 98
 • er zijn 42 woningen beschikbaar gesteld (inclusief de kamers).

De totale taakstelling van  de gemeente in 2017 was 125. De achterstand van 60 uit het jaar 2016 heeft een grote druk gelegd op de uitvoering van de taakstelling van 2017. Gelukkig zijn in 2017 door COA meer gezinnen gekoppeld aan Goeree-Overflakkee, waardoor er ook meer geschikte woningen beschikbaar zijn  gesteld door de woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee.

Nooit eerder werden zoveel statushouders op Goeree-Overflakkee geplaatst.

De taakstelling van 2017 is grotendeels gehaald, maar de achterstand is nog niet volledig weggewerkt, waardoor we in 2018 weer starten met een achterstand van  14, de taakstelling voor de eerste helft van 2018 is hetzelfde als in 2017 namelijk 37.
Eind 2017 zijn er gesprekken geweest met de COA om in 2018 ook uitgenodigde vluchtelingen te gaan plaatsen. Inmiddels weten we dat we in 2018 27 hervestigers gaan plaatsen en daarmee zal de achterstand van de afgelopen jaren waarschijnlijk opgelost worden.

Van de statushouders die we in 2017 geplaatst hebben, waren 62 volwassenen en 49 onder de 16/18 jaar.
Het aantal volwassenen is minder dan andere jaren omdat veel gezinnen met kinderen gehuisvest zijn.
Er zijn 42 woningen beschikbaar gesteld (inclusief de kamers).

Aantal nareizigers
In 2017 zijn er totaal 28 nareizigers geplaatst. Hiervan zijn 7 volwassenen en 21 kinderen.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Het kantoor van VluchtelingeWerk op Goeree-Overflakkee is 4 dagen per week geopend. Cliënten kunnen een afspraak maken op het spreekuur. Spreekuur is maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Daarnaast worden ook individuele afspraken gemaakt met cliënten. De wachttijd is nooit langer dan 1 week.
De teamleider is 32 uur werkzaam op de locatie en aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. De maatschappelijke begeleiders zijn vooral werkzaam vanaf het kantoor van VluchtelingenWerk. In 2017 zijn er gemiddeld 11 maatschappelijke begeleiders werkzaam vanaf dit kantoor. Aan het eind van 2017 worden ook weer 2 nieuwe maatschappelijk begeleiders ingewerkt.
De contacten met cliënten gaan vooral over de post en heel veel administratieve zaken. Alle cliënten krijgen na het eerste contact met vVluchtelingenWerk een administratiemap, om zo snel mogelijk orde te krijgen in allerlei administratieve zaken. Cliënt wordt geleerd de administratie zo goed mogelijk bij te houden.

Veel voorkomende vragen tijdens het spreekuur zijn:
- Advies bij het verlengen of aanvragen van een verblijfsvergunning
- Betalingsregelingen treffen
- Kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke heffingen
- Problemen met de uitkering
- Bemiddeling bij gezinshereniging
- Aanvragen en uitleggen van toeslagen
- Veranderingen in regelingen uitleggen
- Aanvragen Digidcode of internet bankieren uitleggen en aanvragen
- Uitleg van allerlei soorten brieven
- Hulp en ondersteuning bij echtscheiding

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 24 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 37
 • 7 succesvol afgeronde dossiers

In 2017 zijn er totaal 28 nareizigers geplaatst. Hiervan zijn 7 volwassenen en 21 kinderen.
Er zijn nog een 2 positief toegekende MVV aanvragen waarvan we in januari of februari 2018 de nareizigers verwachten.

In 2017 zijn 2 juridische vrijwilligers ingezet. Op maandag is er ook juridisch spreekuur. Het overzicht van de aanvragen en het inzicht in de stand van zaken is hierdoor vergroot.  Daarnaast zijn ook nog twee maatschappelijke begeleiders ingezet om te ondersteunen bij juridische zaken.

Verder wordt door de maatschappelijk begeleiders ook hulp geboden bij de aanvragen bij het steunfonds van VluchtelingenWerk en het steunfonds uit Zeeland, Refugium. Bij het steunfonds van VluchtelingenWerk kunnen aanvragen ingediend worden voor de ticketkosten boven de 1000 euro. Bij lagere kosten kan een aanvraag worden ingediend bij Refugium. Het kost veel tijd en inzet van de vrijwilligers en de teamleider om deze aanvragen compleet te maken.
Er zijn niet veel vluchtelingen die de reiskosten naar Nederland kunnen bekostigen, er wordt wel altijd een eigen bijdrage gevraagd van 250 euro.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk op Goeree-Overflakkee beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
De samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee is nog steeds goed. De intensieve samenwerking met de afdeling WWB is goed, vaste contactpersonen zijn zeer gewenst en we werken goed samen. Mede hierdoor is het gelukt de grote taak die we moesten realiseren te bewerkstelligen. De werkdruk van beide kanten was hoog, maar we hebben elkaar geholpen om er voor te zorgen dat we tot deze realisatie zijn gekomen. Daar kunnen we trots op zijn met elkaar.
Natuurlijk hebben ook de woningbouwverenigingen goed samengewerkt en gezorgd voor voldoende woningen. De ernst van de realisatie van de taakstelling is heel duidelijk bij een ieder die betrokken is. Ook de ondersteuning vanuit COA is goed. Ook daar is voor ons een vast aanspreekpunt.

Verder werken we nauw samen met andere organisaties op Goeree-Overflakkee.
– Scalda en Dahlia Burgerschap voor de inburgeringstrajecten.
– GO markt ivm werk voor cliënten, er wordt ook samengewerkt met de re-integratie ambtenaar van de gemeente.
– De RGO ivm de ISK en verschillende basisscholen en het Samenwerkingsverband.
– Het JOT en de gezinsregisseurs indien zij ook betrokken zijn bij de begeleiding.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 62 gestarte trajecten mb 1e jaar
 • 30 gestarte trajecten mb 2e jaar

In 2017 zijn er een tiental exitgesprekken gehouden. Cliënten blijven wel lang afhankelijk van ondersteuning van bijvoorbeeld de post. Meestal vinden ze het jammer dat de begeleiding stopt na 2 jaar.  De taal is na twee jaar meestal nog niet voldoende om alle post te begrijpen.
De overdracht naar Stichting Zijn en Maatschappelijkwerk is niet altijd bevredigend. We zijn wel bezig betere afspraken te maken over de overdracht van cliënten.
Opvallend was in 2017 dat het aantal gezinnen met ernstige problemen rondom relaties en opvoeding. Dit heeft veel aandacht gevraagd van VluchtelingenWerk, maar ook van de hulpverlenende instanties en de gemeente.

Taalcoaching

Taalcoaching wordt meestal gerealiseerd vanuit de inburgering. In 2017 zijn 10 taalcoaches ingezet bij gezinnen waar meerdere volwassen personen in huis zijn, waardoor veel gesproken wordt in de eigen taal. Dit als extra op de taalcoach van de inburgering. Verder zetten we ook wel eens een taalcoach in bij de gezinshereniging, waarbij de partner net in Nederland is en de taal een probleem is. Soms wordt een taalcoach ingezet bij zwangerschap en bevalling, waarbij een periode geen lessen gevolgd kunnen worden.
Samen met Scalda hebben we in 2017  weer en Dialoogavond gehouden waarbij 40 taalcoaches werkzaam op Goeree-Overflakkee op het kantoor van VluchtelingenWerk een dialoog met elkaar gehouden hebben.

Locatie specifieke informatie

Vanaf januari 2016 werken we vanaf een nieuw pand aan de Binnenweg 5 in Sommelsdijk. De vrijwilligers zijn goed gefaciliteerd en werken met heel veel plezier vanuit deze locatie.
Het pand biedt ook de mogelijkheid om een receptie te bedienen. Dit laten we zoveel mogelijk doen door statushouders en oud-cliënten die de Nederlandse taal machtig zijn. Zij worden dan tegelijkertijd ingezet als vertalers. Zij werken graag voor VluchtelingenWerk.

Participatieverklaringstrajecten

 • 6 workshops over waarden, normen, wet en regelgeving
 • In totaal hebben 45 statushouders deelgenomen aan de workshops

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
In 2017 zijn we verder gegaan met de workshops ter voorbereiding op het ondertekenen van de Participatieverklaring. Ter voorbereiding hierop zijn 6 workshops gevolgd bij VluchtelingenWerk. Tijdens de workshops is gewerkt aan waarden en normen en wet en regelgeving in Nederland. De kennismaking met Goeree-Overflakkee is uitgebreid.
In totaal hebben 45 statushouders deelgenomen aan de workshops. Hiervan hebben 36 deelnemers in 2017  tijdens een  bijeenkomst op het gemeentehuis de participatie verklaring getekend. Wethouder de Jong heeft dit officieel begeleid, na afloop was een feestelijke bijeenkomst op het kantoor van VluchtelingenWerk. De overige deelnemers zullen begin 2018 de verklaring tekenen.
VluchtelingenWerk Goeree-Overflakkee biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016  participatieverklaringstrajecten aan.

Ons team in Goeree – Overflakkee

VluchtelingenWerk op Goeree-Overflakkee werkt vanuit 1 kantoor, op de Binnenweg 5 in Sommelsdijk.
Vanuit dit kantoor wordt de maatschappelijke begeleiding georganiseerd. Er werken momenteel 11 maatschappelijke begeleiders. Vanaf september 2017 is ook weer een stagiaire Social Work ingezet voor 3 dagen per week. Totaal zijn 50 mensen werkzaam geweest voor VuchtelingenWerk op Goeree-Overflakkee.

Het rondbrengen van voedselpakketten wekelijks is een taak die we op ons hebben genomen omdat het voor cliënten van VluchtelingenWerk, zonder vervoersmiddel niet mogelijk is om een pakket op te halen. Ook verschillende kerken leveren hier een bijdrage aan iedere week.
Bij de klusjes die gedaan moeten worden, waarbij hulp nodig is, zetten we 2 klusvrijwilligers in. Zij betrekken ook cliënten om anderen te helpen.
Er is een aantal vrijwilligers als goede buur/thuisbegeleiders ingezet. Dit om in de leefomgeving van de cliënten de integratie beter te laten verlopen. Soms zetten we hiervoor ook oud-clienten in.

Alle nieuwe vrijwilligers volgen een introductie training bij VluchtelingenWerk en alle maatschappelijke begeleiders volgen een basiscursus van drie dagdelen waarbij zij verder bekend worden gemaakt met de doelstellingen van VluchtelingenWerk en worden basisvaardigheden aangeboden.

De teamleider is getraind om zich voor  aandachtsfunctionaris  meldcode huiselijk geweld en heeft een training voor bedrijfshulpverlening gevolgd.

VluchtelingenWerk Goeree - Overflakkee maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.