Goeree-Overflakkee: 2018 in cijfers

Op Goeree - Overflakkee zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 79 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

Op Goeree-Overflakkee zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 79 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 10) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 79 statushouders gehuisvest
 • 41 volwassenen,  38 kinderen
 • 29 mannen, 50 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (31)
 • 23 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •   998 bezoekers tijdens onze spreekuren   

Het kantoor van VluchtelingeWerk op Goeree-Overflakkee is 4 dagen per week geopend. Cliënten kunnen een afspraak maken op het spreekuur. Spreekuur is maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Daarnaast worden ook individuele afspraken gemaakt met cliënten. De wachttijd is nooit langer dan 1 week.
De teamleider is  werkzaam op de locatie en aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. De maatschappelijke begeleiders zijn vooral werkzaam vanaf het kantoor van VluchtelingenWerk. In 2018 zijn er gemiddeld 11 maatschappelijke begeleiders  werkzaam vanuit dit kantoor. Op het kantoor zijn 2 spreekkamers en zijn er totaal 8 werkplekken.  De werkplek achter de receptie wordt gebruikt voor kleine vragen van een cliënt en soms zaken uitprinten en opzoeken.  Aan het eind van 2018 worden ook weer 2 nieuwe maatschappelijk begeleiders  ingewerkt. Zij hebben op verschillende dagen spreekuur, afhankelijk van hun mogelijkheden en tijdsinzet.
De contacten met cliënten gaan over de post en heel veel administratieve zaken. Alle cliënten krijgen na het eerste contact met VluchtelingenWerk een administratiemap, om zo snel mogelijk orde te krijgen in allerlei administratieve zaken. Cliënt wordt geleerd de administratie zo goed mogelijk bij te houden.

Veel voorkomende vragen tijdens het spreekuur zijn:
    • Advies bij het verlengen of aanvragen van een verblijfsvergunning
    • Betalingsregelingen treffen
    • Kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke heffingen
    • Problemen met de uitkering
    • Bemiddeling bij gezinshereniging
    • Aanvragen bijzondere bijstand
    • Aanvragen en uitleggen van toeslagen
    • Veranderingen in regelingen uitleggen
    • Aanvragen Digi-d code of internet bankieren uitleggen en aanvragen
    • Uitleg van allerlei soorten brieven
    • Hulp en ondersteuning bij echtscheiding
    • Hulp bij veranderen van taalaanbieder
    • Hulp bij uitleg van inrichtingskrediet en overbruggingsuitkeringen
    • Hulp bij overmaken en betalingen van rekening en internet bankieren
    • Aanvragen van OV chipkaarten
    • Uitleg en hulp bij inschakelen van een advocaat bij echtscheiding of afgewezen aanvragen gezinshereniging
    • Kwijtscheldingsaanvragen SVHW

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 •  7 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •   totaal aantal dossiers in 2018: 17
 •  14 afgeronde dossiers

Soms krijgen we te maken met  een afwijzing van de IND. De familieleden zijn in het thuisland vaak in schrijnende omstandigheden.  Als  bepaalde documenten te laat bij de IND aankomen of in een geval waar de documenten door een advocaat, volgens de IND naar een verkeerd e-mail adres is gestuurd. Uiteindelijk hebben deze cliënten gelukkig nog in 2018 de MVV ontvangen en kunnen de familieleden naar Nederland komen.
Een alleenstaande vrouw uit Eritrea verwacht binnenkort haar 3 minderjarige kinderen. De hereniging met haar gezin vindt plaats in de eerste maanden van 2019. De procedure van bezwaar tegen de afwijzing van deze MVV aanvraag heeft dusdanig lang geduurd dat uiteindelijk de IND in gebreke is gesteld vanwege de te late afhandeling.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •   41 gestarte trajecten mb eerste jaar
 •   48 gestarte trajecten mb tweede jaar

De plaatsing van 27 mensen uit Congo/Soedan vraagt veel aandacht van de maatschappelijke begeleiders. Naast het gewone werk, heeft deze groep een enorme afstand tot onze samenleving.  We krijgen te maken met ziekten die bij ons niet bekend zijn, ziekenhuisopnames van volwassen en kinderen in de eerste weken na de plaatsing. De opname van een moeder in een sanatorium in Groningen gedurende langere periode. De problematiek van deze mensen en hun integratie zal lange begeleidingstijd vergen.
Er worden bij deze gezinnen ook professionals ingezet om het leven op orde te krijgen.
Financiën en opvoeding vragen veel aandacht.
Het is mooi om te zien dat de buren en mensen in de dorpen ook veel doen voor de gezinnen en meehelpen om deze mensen te integreren in hun gemeenschap. Vaak zijn ook kerken betrokken.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

In 2018 zijn we op Goeree-Overflakkee verder gegaan met de workshops  ter voorbereiding op het ondertekenen van de Participatieverklaring. Ter voorbereiding hierop zijn workshops gevolgd bij VluchtelingenWerk. Tijdens de workshops is gewerkt aan waarden en normen en wet en regelgeving in Nederland. De kennismaking met Goeree-Overflakkee is uitgebreid.

VluchtelingenWerk Goeree-Overflakkee biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan.

 •   In 2018: 36 trajecten pvt

Organisatie

VluchtelingenWerk op Goeree-Overflakkee werkt vanuit 1 kantoor, dit is te vinden op de Binnenweg 5 in Sommelsdijk.  Vanuit dit kantoor wordt de maatschappelijke begeleiding georganiseerd. Er werken momenteel 11 maatschappelijke begeleiders.
Tot juli 2018 is ook  een stagiaire Social Work ingezet 3 dagen per week. Ze is eind juni gestopt. Voor de 2e helft van 2018 hebben we ook  stagiair kunnen werven van de hoge school Rotterdam. Deze volgt de opleiding HBO rechten.
Totaal zijn 50 mensen werkzaam geweest voor VluchtelingenWerk op Goeree-Overflakkee.
10 taalcoaches worden ingezet.
Het rondbrengen van voedselpakketten wekelijks is een taak die we op ons hebben genomen omdat het voor cliënten van VluchtelingenWerk, zonder vervoersmiddel niet mogelijk is om een pakket op te halen. Ook verschillende kerken leveren hier een bijdrage aan iedere week.
Bij de klusjes die gedaan moeten worden, waarbij hulp nodig is, zetten we 2 klusvrijwilligers in. Zij betrekken ook cliënten om anderen te helpen.
Er zijn een aantal vrijwilligers als goede buur/thuisbegeleiders  ingezet. Dit om in de leefomgeving van de cliënten de integratie beter te laten verlopen. Soms zetten we hiervoor ook oud-clienten in.
Alle nieuwe vrijwilligers volgen een introductie training bij VluchtelingenWerk en alle maatschappelijke begeleiders volgen een basiscursus van drie dagdelen waarbij zij verder bekend worden gemaakt met de doelstellingen en werkwijze van VluchtelingenWerk.