Gorinchem: 2018 in cijfers

In Gorinchem zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 35 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Gorinchem zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 35 statushouders gehuisvest. Daarmee loopt de gemeente precies gelijk met de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 35 statushouders gehuisvest
 • 20 volwassenen, 15 kinderen
 • 18 mannen, 17 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (25)
 • 12 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •   723 bezoekers aan onze spreekuren

De spreekuren vinden regelmatig plaats op dinsdagen en donderdagen; tot 30 september 2018 op Heerenlaantje 30 en sinds 1 oktober op het kantoor in het ULO gebouw, Zusterstraat 31 in 4201 EK Gorinchem.
De spreekuurtijden zijn op elke dinsdag en donderdag van 10.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur
en op afspraak ook op andere dagen. Het spreekuur/ infopunt is voornamelijk ingericht voor vergunninghouders die niet meer in het begeleidingsprogramma zitten dat 15 maanden duurt. Bijna de helft van alle hulpvragen gingen over financiën. De rest van de  hulpvragen waren verdeeld over thema’s zoals woonsituatie,  onderwijs, verblijfsrecht of zorg.
Het aantal spreekuurvragen is sinds eind 2017 fors aan het toenemen. Deze trend heeft zich ook in 2018 voortgezet. Belangrijkste reden hiervoor is de grote instroom van vergunninghouders in de afgelopen jaren. Vervolgens zijn inmiddels eerste aanvragen voor naturalisatie of verlengingen opgestart, waarvoor om advies en hulp gevraagd wordt.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 •  5 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers in 2018: 22
 •  6 succesvol afgeronde dossiers

Op de locatie Gorinchem werkt een juridisch team, dat werd opgeleid voor het takengebied omtrent asielrecht, gezinshereniging, tracing, aanvragen van verblijfsvergunningen voor geboren kinderen, verlenging en neutralisatie door VluchtelingenWerk.
In 2018 zijn er 5 nieuwe dossiers gezinshereniging bij gekomen en 6 konden succesvol worden afgerond.
Op dit moment lopen nog 16 gezinsherenigingen, die voornamelijk door Eritrese vergunninghouders werden aangevraagd. Een algemeen probleem bij gezinsherenigingen van Eritrese vergunninghouders is dat zij niet in bezit zijn van officiële documenten, zoals een huwelijksakte van een gemeente of identiteitsbewijzen. Meestal hebben vergunninghouders uit Eritrea alleen maar een kopie van een kerkelijk huwelijksdocument. Indien er kinderen zijn kan een DNA onderzoek het proces accelereren, maar voor echtparen zonder kinderen is het bijna niet mogelijk voor de partner een machtiging voorlopig verblijf in Nederland te ontvangen.

Samenwerking

VluchtelingenWerk  Gorinchem neemt deel aan het project 'Bekend maakt Bemind'. In 2018 werden op meerdere scholen en opleidingsinstellingen in Gorinchem voorlichtingen gegeven, waarbij een vergunninghouder persoonlijk zijn verhaal vertelt.
VluchtelingenWerk heeft aan het welkomstfeest van de gemeente Gorinchem op 25 april 2018 meegewerkt. De wethouder Eva Dansen heeft namens de gemeente alle vergunninghouders uitgenodigd, die in het voorafgaande jaar in Gorinchem gevestigd werden. Tegelijkertijd werden hetzelfde aantal Gorcumers  uitgenodigd met het doel dat ‘ oude Gorcumers’  de nieuwe medebewoners ontmoeten en leren kennen. VluchtelingenWerk heeft gezamenlijk met de gemeente het avondprogramma samengesteld en uitgevoerd. Bijna alle vergunninghouders die sinds mei 2017 werden gevestigd zijn met hun kinderen en vrienden aanwezig geweest en hebben samen met met de wethouder, ambtenaren en de uitgenodigde Gorcumers van de gezellige avond en het programma genoten.
In Gorinchem werken wij samen met KLIK, een interkerkelijk initiatief met het doel vergunninghouders en Gorcumers aan elkaar te koppelen voor verschillende activiteiten, maar vooral om vriendschappen op te bouwen. Dit kunnen gezamenlijke wandelingen zijn, of fietsen, eten, sporten. Tot eind van 2018 zijn op deze manier 80 duurzame contacten tussen oude en de nieuwe Gorcumers tot stand gekomen.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 •    14 gestarte trajecten Coaching Vestiging

In 2018 werden 14 coaching huisvesting trajecten uitgevoerd. Het traject duurt 3 maanden en wordt door een coach huisvesting begeleid. Daarna begint de tweede begeleidingsfase: de maatschappelijke begeleiding.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  23 gestarte trajecten mb
 •  30 afgeronde trajecten mb

In 2018 zijn in Gorinchem 23 volwassen vergunninghouders met de fase maatschappelijke begeleiding van start gegaan. Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om inzicht te krijgen in de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling en resultaten worden beoogd.

De maatschappelijke begeleiding eindigt na 12 maanden. In 2018 hebben 30 vergunninghouders de maatschappelijke begeleiding afgerond.
Vaak zijn vergunninghouders dan nog niet in staat om alle dingen zelf te regelen, vooral niet als vergunninghouders psychosociale problemen, een PTSS, of andere gezondheidsklachten hebben. Zodra wij signalen hiervan waarnemen betrekken wij de betreffende instelling en verwijzen wij door naar onze netwerkpartners. Voor andere hulpvragen verwijzen wij naar onze eigen spreekuren of naar het aanbod in de gemeente.
Met het oog op werk worden alle vergunninghouders na beëindiging van de maatschappelijke begeleiding aan AVRES overhandigd. Zo kunnen wij waarborgen, dat elke vergunninghouder ook na de begeleiding door VluchtelingenWerk in beeld blijft.

Overige dienstverlening

Met de start van de maatschappelijke begeleiding begint ook de voorbereiding op het participeren in onze samenleving. Sinds april 2018 is naast een maatschappelijke begeleider ook structureel een arbeidscoach betrokken om de vergunninghouder te begeleiden naar (on)betaald werk, of te adviseren over een mogelijke opleiding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de werkcoaches van AVRES. VluchtelingenWerk en AVRES versterken elkaar op deze manier.  Elke 6 weken vindt met AVRES een overleg op casusniveau plaats.
Wij kunnen over 2018 op een goede start van deze werkwijze terugblikken. Meer bedrijven zijn bereid vergunninghouders op hun werkvloer een kans te geven en wij zien dat meer vergunninghouders tijdens het eerste jaar begeleiding al een vrijwilligersbaan hebben.
Aanvullend werden in 2018 integratieworkshops in de moedertalen Tigrinya en Arabisch aangeboden om de kennisoverdracht over onze samenleving z.s.m. te bevorderen.
Verder hebben wij vergunningshouders voor huiskamergesprekken uitgenodigd om in kleine groepen  problemen, belemmeringen, cultuurverschillen, dromen en visies onder de leiding van een professional te kunnen bespreken.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.
VluchtelingenWerk Gorinchem biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
De workshop ter voorbereiding op het tekenen van de participatieverklaring bestaat uit 2 dagdelen. Hier gaat het om de waarden en normen van de Nederlandse samenleving en de plicht om te participeren.
De ondertekeningen van de participatieverklaringen vonden in 2018 in groepen plaats. Deze momenten werden door de beleidsambtenaar feestelijk georganiseerd. Altijd is de verantwoordelijke wethouder aanwezig geweest om alle aanwezige te begroeten en in de gemeente welkom te heten.

 •  24 trajecten pvt

VluchtelingenWerk in Gorinchem biedt de participatieverklaring workshops ook voor migranten aan, die in de gemeente Gorinchem wonen. De gemeente geeft de namen aan VluchtelingenWerk door. VluchtelingenWerk Gorinchem nodigt de personen uit en informeert de gemeente achteraf over de deelname.
In 2018 heeft VluchtelingenWerk Gorinchem in opdracht van de gemeente 9 migranten voor de workshops uitgenodigd.

Project @Home

Op 2 mei 2018 is in Gorinchem het project @Home voor Syrische ouders van start gegaan. @Home is een preventief programma en biedt opvoedingsondersteuning voor vluchtelingenouders. Het programma omvat 9 workshops. Tijdens de workshops wordt gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen de opvoeding in het land van herkomst en in Nederland. Het gaat om de opvoeding tussen 2 culturen. 21 ouders, moeders en vaders werden hiervoor uitgenodigd.
Alle deelnemers hebben dit programma als heel waardevol en belangrijk ervaren, voor de deelnemers is het een  eye-opener geweest. De ouders hebben de wens geuit dat zij  meer ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van pubers.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering en ONA) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod voor het vijfde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. We bieden een inburgeringstraject op maat. Het traject wordt op verschillende niveaus aangeboden: Alfabetisering, Inburgering en Staatsexamen. Er wordt wekelijks 8 uur klassikaal les gegeven in kleine klassen. De lengte van het traject hangt onder andere af van het leervermogen en startniveau van de cursist. Dit wordt vooraf vastgesteld door een uitgebreide intaketoets.
Op onze leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen of ontheffingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt natuurlijk gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

 •  189 cursisten inburgering     

In totaal hebben 189 cursisten in 2018 les gevolgd op de leslocatie Inburgering van Vluchtelingenwerk in Gorinchem. Van deze cursisten zijn er 43 in 2018 begonnen met de inburgeringslessen op onze leslocatie.  Vijftien van hen hadden al bij een andere taalaanbieder les gevolgd.
In 2018 zijn er 103 cursisten uitgestroomd. Dit laat zien dat er sprake is van een forse krimp van 30%.
Bij de start van 2018 waren er tien lesgroepen en gedurende het jaar zijn er drie groepen opgeheven. 
De reden van de grotere uitstroom dan instroom is het feit dat er minder nieuwe statushouders gevestigd worden en zorgt voor een afname van inburgeringsplichtigen.
Op de locatie Gorinchem werden alfabetiseringslessen, inburgeringslessen en lessen ter voorbereiding op Staatsexamen I en II aangeboden.

Er waren evenveel mannelijke als vrouwelijke cursisten. Onder de 189 cursisten waren twaalf nationaliteiten vertegenwoordigd. Bijna de helft heeft de Syrische nationaliteit of is staatloos. Deze groep wordt gevolgd door de cursisten met de Eritrese nationaliteit.
De cursisten wonen in tien omliggende gemeenten. Het grootste deel kwam uit Gorinchem, namelijk 35% van het totaal aantal cursisten. 14% was afkomstig uit gemeente Hardinxveld-Giessendam. De overige cursisten kwamen uit de acht gemeenten die inmiddels door herindelingen zijn opgegaan in vier nieuwe gemeenten. Uit de toenmalige gemeente Zederik kwam 10% van de cursisten. Uit elk van de gemeenten Giessenlanden, Molenwaard, Lingewaal en Werkendam was 8% van de cursisten afkomstig. Leerdam heeft een percentage van 5%, Woudrichem 3% en Geldermalsen 1%.

In 2018 zijn er drie ONA-groepen gestart, het verplichte inburgeringsonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Tijdens de lessen kregen de deelnemers uitleg over de Nederlandse arbeidsmarkt en gingen ze aan de slag met solliciteren. Als aanvulling op de lessen zijn er diverse bedrijfsbezoeken in de regio georganiseerd. De cursisten konden daardoor kennismaken met bedrijven en het bedrijfsleven kon kennismaken met de inburgeraars. Een van de bedrijfsbezoeken heeft geresulteerd in een arbeidscontract voor één van de cursisten.
Verder zijn tijdens de ONA-lessen diverse externe partijen uitgenodigd om informatie te geven aan de cursisten, zoals AVRES, het Leer-Werkloket, loopbaanondersteuning vanuit het Da Vincicollege, het vrijwilligerssteunpunt en de arbeidscoaches van de afdeling begeleiding van  VluchtelingenWerk.
Samen met diverse andere partijen werdt in september een Taalroute georganiseerd in de Week van de Alfabetisering.

Er zijn korte lijnen tussen de afdeling inburgering en de afdeling begeleiding van VluchtelingenWerk om zo de ondersteuning aan de statushouders zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren.

 •     28 vrijwillige klassenassistenten
 •     50 taalcoaches

In de lesgroepen wordt gewerkt met extra ondersteuning van vrijwillige klassenassistenten. De NT2-docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de les. De klassenassistenten kunnen extra aandacht aan de cursisten geven en werken met kleine groepen of individuele cursisten gericht aan bepaalde vaardigheden.
Indien gewenst worden de cursisten gekoppeld aan taalcoach waarmee ze wekelijks afspreken om in de praktijk te oefenen met de Nederlandse taal.
In 2018 waren er 28 klassenassistenten actief op de inburgeringslocatie. Daarnaast waren er ongeveer 50 taalcoaches en een aantal vrijwilligers voor ondersteunende werkzaamheden.
Vanuit VluchtelingenWerk worden trainingen aangeboden aan de vrijwilligers om hen zo goed mogelijk toe te rusten om hun werk te doen.