Gouda: 2018 in cijfers

In Gouda zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 84 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden
placeholder

In Gouda zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 84 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 14) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 84 statushouders gehuisvest
 • 63 volwassenen, 21 kinderen
 • 43 mannen, 41 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (35)
 • 39 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •  661 bezoekers aan onze spreekuren

Naast de contacten met hun eigen contactpersoon kunnen cliënten dagelijks terecht bij de spreekuren van VluchtelingenWerk Gouda van 10 tot 12 uur. De spreekuren voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen worden bemenst door vrijwilligers en tolken Arabisch en Farsi onder aansturing van een betaalde kracht.
Bij het informatiepunt kunnen mensen na afloop van de begeleiding, welke in Gouda een jaar is, nog terecht met vragen over bijvoorbeeld financiën, inburgering, gezondheid en kinderopvang. De vrijwilligers verwijzen deze groep zoveel mogelijk door naar partner organisaties.
Op woensdag is er een juridisch spreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over procedures rondom gezinshereniging, verlenging verblijfsvergunning, naturalisatie etc..

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.ische begeleiding draagt bij aan het integratieproces. Zolang een statushouder nog niet herenigd is met zijn of haar gezin, is het moeilijk om een nieuwe start te maken in Nederland. Daarnaast dragen de gezinsherenigingen bij aan de realisatie van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling.

 •  40 nieuwe dossiers in 2018
 •  totaal aantal dossiers: 88
 •  48 afgeronde dossiers

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Gouda beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

In 2018 heeft VluchtelingenWerk Gouda nauw samengewerkt met  lokale organisaties en  de gemeente. Bij de vestiging van een nieuwe cliënt is er altijd contact met de woningbouwcorporatie, burgerzaken en de afdeling inkomen van de gemeente. Andere organisaties waar wij mee samenwerken zijn:

    • Voedselbank Gouda
    • Kerk en vluchteling, Diaconie
    • Sociaal Team Gouda
    • Het CJG
    • Stichting Present Gouda
    • Ontmoetingscafé

VluchtelingenWerk Gouda heeft naast bovengenoemde activiteiten regelmatig overleg of neemt deel aan bijeenkomsten met en van verschillende samenwerkingspartners. U kunt hierbij denken aan;  Kwintus, VIP Gouda, Woningbouwcorporaties, Verzetsmuseum, Stichting 21 maart, Non Food Bank, Buurtbemiddeling, Scholen en Taalhuis. Deze overleggen vinden plaats in het kader van de integratie en participatie van de statushouders. Maar ook voor bekendheid over onze statushouders en organisatie naar de bewoners van Gouda.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Naast de praktische hulp bestaat de maatschappelijke begeleiding ook uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De nadruk in dit onderdeel ligt op coaching en planmatig werken aan een actieve en positieve inzet van de vluchteling om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en zo bij te dragen aan zelfredzaamheid.Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •   84 gestarte trajecten mb

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Gouda biedt sinds eind 2017 in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
Tijdens het traject worden kort de participatieverklaring en de kernwaarden in Nederland besproken.

 •   43 trajecten pvt

Op 6 december 2018 heeft een feestelijke ondertekening van de participatieverklaring plaatsgevonden in het Huis van de Stad. Een van deelnemers heeft voor deze feestelijke ondertekening Syrische gerechten gemaakt.

Sociale kaart

VluchtelingenWerk Gouda geeft voorlichting in de Arabische taal aan statushouders die net in Gouda zijn komen wonen. Tijdens de voorlichting wordt informatie gegeven over het inkomen en de rechten en plichten daarvan, casussen besproken met betrekking tot normen en waarden in Nederland en de sociale kaart van Gouda toegelicht. De voorlichting wordt gegeven in 1 bijeenkomst.

Organisatie

De coördinatie op de locatie in Gouda is ivm het vertrek van de teamleider tijdelijk waargenomen door senior teamleider, Natascha Kamta.  Aan het eind van het 2018 is er een nieuwe teamleider aangenomen, Astrid Verlinden. Astrid heeft ruim 10 jaar gewerkt als Teamleider in Leidschendam-Voorburg en is ooit haar carrière bij VluchtelingenWerk begonnen in Gouda. Zij heeft dus ruime ervaring als teamleider bij VluchtelingenWerk!
Het team in Gouda bestaat uit 19 vrijwilligers, waarvan 18 maatschappelijk begeleiders, 2 maatschappelijke stagiaires, 2 tolken en 1 huisvestingsmedewerker.