Hellevoetsluis: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Hellevoetsluis  zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 68 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente iets van de achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling weggewerkt.

 • 68 statushouders gehuisvest
 • 43 volwassenen, 25 kinderen
 • 35 mannen, 33 vrouwen
 • veruit grootste groep: Syriërs (45)
 • er zijn 26 woningen beschikbaar gesteld

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 4 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 16
 • 2 succesvol afgeronde dossiers

Er zijn op de locatie Hellevoetsluis geen nieuwe gezinsherenigingen opgestart in 2017, er kwamen echter wel 4 statushouders in de gemeente wonen met een lopend dossier gezinshereniging.
Het huisvesten van deze na reizigers verloopt wat stroef, vaak zijn de woningen te klein om het aantal gezinsleden te herbergen. Hier valt voor de gemeente nog winst te behalen voor de taakstelling, immers de na reizigers tellen ook mee voor de taakstelling.
Opvallend is dat met name de gezinsherenigingen van de Eritrese statushouders moeizaam en arbeidsintensief verloopt.
Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Hellevoetsluis beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
Er is in de tweede helft van 2017 in Hellevoetsluis veel aandacht besteed aan contacten met beoogde en bestaande netwerkpartners. We hopen dat dit gaat resulteren in een goede samenwerking in 2018.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • Ongeveer 2160 contacten op spreekuur/infopunt

Op de locatie Sportlaan 1, 3223 EV vinden de spreekuren plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 15.30 uur. Waarbij de maandag veelal ingepland wordt voor de juridische begeleiding.
Er zijn op de locatie Hellevoetsluis 3 juridische begeleiders en een stagiaire sociaal juridisch werkzaam. Ook zijn er 2 vrijwillige tolken en 6 maatschappelijk begeleidsters en 2 stagiaires maatschappelijke dienstverlening.
Verder zijn er in 2017 2 administratieve vrijwilligers aangenomen om de vrijwilligers ondersteuning te bieden bij de registratie en het agenda beheer m.b.t. het maken van afspraken.
Er is gewerkt aan een goede samenwerking met maatschappelijk werk, dat er in heeft geresulteerd dat de maatschappelijk werkers alle IND gerelateerde vragen van statushouders naar ons spreekuur doorverwijst. In het laatste kwartaal van 2017 ging dat om ondersteuning bij 2 gecompliceerde naturalisatie aanvragen, 5 omzettingen van een bepaalde status naar een onbepaalde status en 7 vragen omtrent aanvragen van een ID bewijs voor een pas geborene/ kwijt geraakte ID-pas.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 43 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding

Er is in 2017 een start gemaakt met 43 trajecten maatschappelijke begeleiding. Samen met de vrijwilligers is gekeken naar een prettig werkbaar traject en zijn er veel stappen gezet om statushouders te begeleiden naar zelfredzaamheid. Enkele voorbeelden van de nieuw ingezette werkwijze zijn:

Domein Financiën: om de zelfregie te stimuleren ontvangen de nieuwe statushouders een ordner om hun belangrijke papieren in op te bergen (op categorie) en  dienen ze deze ook mee te brengen naar een afspraak op kantoor. Ook krijgen zij kort na de intake al voorlichting over het belang van een goede informatie, en inzicht in de financiën dit als preventie ter voorkoming van schulden. 
Domein Wonen: De vrijwillige begeleiders huisvesting starten hun werkzaamheden met het uitreiken en toelichten van de brochure welkom in uw gemeente met daarin veel aandacht voor leven in Nederland. Zoals op tijd komen voor afspraken, geluidsoverlast beperken , afval scheiden, onderhoud van de tuin en opgeruimd houden van balkon of galerij. Daarnaast staan zij de statushouders bij met vragen over hun huurhuis, aansluiting gas water en licht , internet en tv. Bovendien verlenen zij advies bij de inrichting van de woning.
Domein Zorg:  Naast de aanmelding bij huisarts en tandarts is er in 2017 ook gekeken naar een verbeterde samenwerking met het CJG. Ook is er een stap gezet om de medische dossiers door de nieuwe huisarts op te laten vragen bij de medische dienst van het COA.
Domein Onderwijs en Opvang kinderen: Tot 1 november verzorgde Taalcentrum Europoort alle inburgering cursussen voor de statushouders. Na 1 november kan dit alleen nog maar voor hoog opgeleiden, er is gewerkt aan een oplossing, de intakes blijven plaats vinden op de locatie van het taalcentrum Europoot. Bij ongeschiktheid wordt doorverwezen naar Vluchtelingenwerk in Nissewaard.
Vluchtelingenwerk Hellevoetsluis gaat voor deze mensen de aanmeldingen, DUO leningen en de aanvraag bijzondere bijstand voor de reiskosten naar Nissewaard verzorgen.
Voor de opvang van de kleinste kinderen is samengewerkt met de gemeente Hellevoetsluis en de kinderkoepel, de basisschoolleerlingen worden aangemeld bij de Wateringe en kinderen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld bij de ISK in Spijkenisse, die ook de ISK opleiding in Hellevoetsluis verzorgt.
Domein Werk: zie hieronder
Domein Participatie: De begeleiders huisvesting proberen bij het eerste bezoek van de statushouders aan de woning hen ook te introduceren bij de buren, en geven uitleg over de buurt of wijk en de voorzieningen zoals goedkope winkels en activiteiten in buurthuizen of buurtkamer. Ook verzorgt vluchtelingenwerk de trajecten participatieverklaring (vanaf 1 oktober 2017 verplicht onderdeel van de inburgering).

Arbeidsparticipatie & VIP

De dienstverlening Arbeidsparticipatie is een logisch vervolg op de visie van VluchtelingenWerk. ‘...Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waarop zelfredzaamheid voorop staat...’
De meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen werken en hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.
De arbeidscoaches (vrijwilligers) van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in dit proces richting arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met; de gemeentelijk sociale dienst, werkgeversservicepunten, bedrijven, opleidingsinstituten etc.  
In de gemeente Hellevoetsluis heeft VluchtelingenWerk het arbeidsparticipatieproject ‘VIP’ (Vluchtelingen Investeren in Participeren) mogen uitvoeren.  In een special trainingsprogramma leerden de vluchtelingen hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en kregen inzichten in de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het VIP- project probeert de brug te zijn tussen het inburgeringsexamen en deelname op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • 11 deelnemers
 • 4 vrijwillige arbeidscoaches

Aan het VIP-project deden 11 deelnemers mee waarvan één deelnemer uit de gemeente Brielle. Alle deelnemers zijn na afronding van het project gericht doorgestroomd naar; werkervaring plekken, beroepsopleidingen, taal & introductie opleidingen en zelfstandig ondernemerschap. Ook vier arbeidscoaches hebben meegewerkt om van dit project een succes te maken.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk Hellevoetsluis biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan.

 • 8 deelnemers aan participatieverklaringstraject

In 2017 namen 8 statushouders deel aan deze 3 workshops. De deelnemers worden door de gemeente Hellevoetsluis uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De introductieworkshop is verdeeld over twee dagdelen, hierin staat kennisoverdracht van de kernwaarden en grondwet centraal. Uit de pilots  bleek al dat minimaal twee dagdelen nodig zijn om de verklaring goed uit te leggen en hier met behulp van enkele werkvormen een concrete toelichting op te geven.
In het verdiepend traject wordt nader ingegaan op de afzonderlijke kernwaarden en op het begrip participatie. In een groepsgesprek gaan de deelnemers op basis van eigen ervaringen in gesprek. Via deze workshops wordt ook geoefend met burgerschapsvaardigheden, zoals de ander spreekruimte geven, elkaar durven en willen bevragen, zicht op en begrip kunnen opbrengen voor verschillende standpunten en de rechtvaardiging daarvan en vrijuit durven spreken. De behandelde thema's uit dit traject komen weer terug in de maatschappelijke begeleiding, waardoor we het PVT kunnen inbedden in een breder traject.
De workshops van 2017 werden in januari 2018 afgesloten. Wethouder van der Velde liet de nieuwe Hellevoeters de participatieverklaringen ondertekenen. ‘We hopen dat deze workshops en de enthousiaste inzet van onderstaande organisaties hen hebben geholpen om zich snel thuis te gaan voelen in Hellevoetsluis’, aldus de wethouder.

Ons team in Hellevoetsluis

 • 23 vrijwilligers
 • 3 stagiairs

Er zijn op de locatie Hellevoetsluis 2 betaalde krachten werkzaam: de senior teamleider  voor + 4 uur per week en de teamleider  voor 28 uur per week.
Er zijn in totaal 23 vrijwilligers werkzaam bij het team. Er is prettig samengewerkt met de vrijwilligersvacaturebank van de st. Push bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Er zijn 3 stagiaires werkzaam op de locatie. Twee mbo 4 studenten maatschappelijke dienstverlening en een hbo studente sociaal maatschappelijke dienstverlening.

We hebben afscheid genomen van 19 vrijwillige taalcoaches. Deze taalcoaches waren 1 op 1 gekoppeld aan een statushouder voor de taalondersteuning. De coördinatie en de uitvoering van dit stukje vrijwilligerswerk  is overgenomen door de stichting Push.
Op de locatie is vanaf 1 september de woensdag ingericht als taaldag. Er zijn 2 vrijwilligers die aan 16 statushouders conversatielessen verzorgen en hen ondersteuning bieden bij hun inburgering lessen. Ook is er 1 vrijwilligers die aan 6 personen individuele taalondersteuning biedt op de locatie.
Alle vrijwilligers hebben deelgenomen aan de basistraining en het inwerkprogramma gevolgd. Ook is er deelgenomen aan de cursusdag opvoeden tussen 2 culturen door 4 personen.

VluchtelingenWerk Hellevoetsluis maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.