Hulst: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Hulst zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 58 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand van 23  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling nagenoeg weggewerkt.

 • 58 statushouders gehuisvest
 • 28 volwassenen, 30 kinderen
 • 27 mannen, 31 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (40)
 • er zijn 17 woningen beschikbaar gesteld

De Taakstelling voor 2017 was 37 personen, maar omdat er nog een achterstand was van voorgaande jaren van 23 personen was het totale aantal te huisvesten personen 60.
Opmerkelijk was dat er in de eerste helft van 2017 veel alleenstaanden zijn gekomen en dat er in de tweede helft veel (grote) gezinnen zijn gehuisvest.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 950 contacten spreekuur/infopunt in 2017

In ons kantoor aan de Tabakstraat wordt er 3 keer in de week spreekuur gehouden. Dit gebeurt op maandag, dinsdag en donderdag van 9 uur tot 14 uur.
Daarnaast worden er vragen beantwoord tijdens de huisbezoeken van onze vrijwilligers bij de cliënten.
Op dinsdag is er van 9 uur tot 14 uur juridisch spreekuur voor gezinshereniging en andere juridische vragen.
In 2017 is er een teamleider ingezet die 20 uur per week aanwezig is en er zijn 22 vrijwilligers werkzaam die onderverdeeld zijn in de volgende specialisaties: 7 maatschappelijk begeleiders, 8 kantoormedewerkers, 1 juridisch medewerker, 2 magazijnmedewerkers en 4 taalcoaches.
De vragen die gesteld worden gaan vooral over geldzaken, zoals uitkering, toeslagen, kwijtschelding SABEWA, kinderbijslag, kinderopvang, ziektekosten en eigen risico; maar ook over de mogelijkheden om te studeren, uitleg over brieven die de cliënten ontvangen en juridische vragen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 8 nieuwe dossiers in 2017
 • totaal aantal dossiers: 24
 • 8 succesvol afgeronde dossiers

In 2017 zijn er 8  nieuwe dossiers geopend en waren er nog 16 in behandeling uit voorgaande jaren. Van deze 24 dossiers zijn er 13 afgerond en hiervan zijn er 8 dossiers succesvol gebleken.
Voor de monitoring is per week 2 uur ingezet door de teamleider en 6 uur door onze juridisch medewerker
Verder wordt door de juridisch begeleiders ook hulp geboden bij de aanvragen bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk en het (nood)fonds uit Zeeland, Refugium. Bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk kunnen aanvragen ingediend worden voor de tickets kosten boven de 1000 euro, wat daar onder  komt, kan gevraagd worden bij het (nood)fonds Refugium.  Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, regio Zeeland te ondersteunen In situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Er wordt wel uitgegaan van een eigen bijdrage van de cliënt van 250 euro voor de vliegtickets.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Hulst beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
Begin 2017 is er intensief overleg geweest met de gemeente Hulst om de relatie  te  verbeteren en dit heeft er toegeleid dat er nu een betere samenwerking is ontstaan. Er is regelmatig contact met de contactpersonen en ook de gemeentesecretaris heeft samen met de beleidsmedewerker een keer ons teamoverleg bezocht om kennis te maken en knelpunten te bespreken. Tijdens dit overleg sprak hij zijn waardering uit voor de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk Hulst. Het is de bedoeling dat beide heren regelmatig zullen aanschuiven bij het teamoverleg om korte lijnen te houden met de werkvloer.
De samenwerking met Hulst voor Elkaar (HvE) is verbeterd dit jaar, hoewel er nog wel knelpunten zijn. Er is bij HvE iemand voor 20 uur aangenomen die onder andere de opvang van statushouders na hun maatschappelijke begeleiding zal gaan organiseren.
Samen met HvE zijn er zwemlessen opgezet voor alle kinderen van gezinnen met een minimum uitkering van de gemeente Hulst en worden er fietslessen aangeboden voor cliënten die niet kunnen fietsen.
In samenwerking met het nieuwe project “Bekend maakt Bemind” zijn er 2 personen opgeleid om voorlichting te geven aan scholen en instanties. Inmiddels zijn alle basisscholen in de gemeente Hulst aangeschreven met het aanbod om voorlichting te geven aan hun scholieren. Dit project zal in 2018 verder uitgebouwd worden

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 28 gestarte trajecten mb, 1e jaar
 • 32 gestarte trajecten mb, 2de jaar

Zoals in bovenstaande tabel te zien is zijn er in 2017 28 nieuwe MB trajecten opgestart en waren er nog 32  trajecten uit 2016. De opzet van de maatschappelijke begeleiding in Hulst is dat iedere nieuwe statushouder een eigen contactpersoon heeft die in het begin intensief contact heeft om allerlei zaken te regelen, zoals hierboven is aangegeven. Nadat ze min of meer gesetteld zijn dan worden vooral de administratieve taken overgenomen door vrijwilligers die op het kantoor werken. Omdat de meeste statushouders hun inburgering volgen in het zelfde gebouw als ons kantoor, zijn ze zeer nabij om naar het spreekuur te komen en waar ze dan ook veelvuldig gebruik van maken.
De meeste vluchtelingen die in 2015 zijn gekomen zijn redelijk zelfstandig, maar de begeleiding na 2 jaar (en nu na  1 jaar) is nog niet goed geregeld. Dit zal verder ontwikkeld moeten worden samen met Hulst voor Elkaar.
De begeleiding naar werk of stage wordt door de gemeente zelf georganiseerd. Incidenteel gaan mensen aan het werk of volgen een stage.

Taalcoaching

In het team van Vluchtelingenwerk Hulst zijn 4 taalcoaches werkzaam die naast de reguliere inburgering. Zij geven of individuele taallessen of in groepsverband waarbij de nadruk ligt op conversatie in het Nederlands. 2 vrijwilligers zijn aangesloten met een lokale werkgroep in Vogelwaarde.

Prevestiging

Van de 28 maatschappelijke trajecten is ook de pre-vestiging door VluchtelingenWerk verricht. Deze pre-vestiging bestaat uit maken van afspraken met het AZC, contacten met de woningbouw voor onder meer het regelen van het huurcontract en de basisinrichting van de woning.
Vluchtelingenwerk Hulst beschikt over een eigen magazijn waar we tweede hands spullen opslaan die regelmatig worden aangeboden door inwoners van de gemeente Hulst

Eigen initiatieven

Regelmatig worden er uitjes georganiseerd voor de vrouwen, zoals een bezoek aan de markt van Antwerpen.
Eind 2017 is ter afsluiting van het jaar samen met PIBWL re-integratie een bijeenkomst georganiseerd rondom Kerst en de jaarwisseling.

Ons team in Hulst

 • 22 vrijwilligers

Het team van Vluchtelingenwerk Hulst bestaat uit 1 teamleider en 22 vrijwilligers.
In 2017 hebben we van 9 vrijwilligers afscheid genomen en zijn er 11 nieuwe vrijwilligers begonnen.

Begin 2017 is er samen met Hulst voor Elkaar een intensieve inspanning geleverd om nieuwe vrijwilligers te werven en dat heeft geleid tot een aantal nieuwe aanmeldingen. Ook via de andere vrijwilligers zijn er nieuwe aanmeldingen gekomen. Er is tevens een stagiaire begonnen van een MBO opleiding social work 4e jaars. Haar school is in Tilburg, maar zij zelf woont in Terneuzen.

Verschillende vrijwilligers hebben cursussen gevolgd die gegeven worden door Vluchtelingenwerk. Het gaat om de volgende cursussen: introductie en basiscursus voor nieuwe vrijwilligers; tolkencursus voor vrijwilligers uit onze doelgroep; cursus voorlichting in het kader van het project Bekend maakt Bemind. Tevens is er een cursus gegeven over ons nieuwe cliëntvolgsysteem genaamd VVS. Hierin worden alle relevante zaken van elke cliënt bijgehouden.
Voor de deskundigheidsbevordering van de teamleider zijn de volgende cursussen gevolgd: opleiding tot bedrijfshulpverlening, meldcode huiselijk geweld, omgaan met agressie en coachend leidinggeven.

VluchtelingenWerk Hulst maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.