Hulst: 2018 in cijfers

In Hulst zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 36 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 5) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.
placeholder
  • 36 statushouders gehuisvest
  • 18 volwassenen, 18 kinderen
  • Eritreeërs (20), Syriërs (12), Ethiopiërs (4)
  • 14 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

In ons kantoor aan de Tabakstraat 22 in Hulst wordt er 3 keer in de week spreekuur gehouden.
Dit gebeurt op maandag, dinsdag en donderdag. Vrijwilligers zijn vanaf 9.00 aanwezig en van 10.00 uur tot 13.00 kunnen statushouders terecht met hun hulpvragen.

Daarnaast worden er vragen beantwoord tijdens de huisbezoeken van onze vrijwilligers bij de cliënten.
De vragen die gesteld worden gaan vooral over geldzaken, zoals uitkering, toeslagen, kwijtschelding SABEWA, kinderbijslag, kinderopvang, ziektekosten en eigen risico; maar ook over de mogelijkheden om te studeren, uitleg over brieven die de cliënten ontvangen en juridische vragen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  • 5 nieuwe dossiers in 2018
  • totaal aantal afgeronde dossiers: 9

Door de juridisch begeleiders wordt ook hulp geboden bij de aanvragen bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk en het (nood)fonds uit Zeeland, Refugium. Bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk kunnen aanvragen ingediend worden voor de tickets kosten boven de 1000 euro, wat daar onder  komt, kan aangevraagd worden bij het (nood)fonds Refugium.  Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, regio Zeeland te ondersteunen in situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Er wordt wel uitgegaan van een eigen bijdrage van de cliënt van 250 euro voor de vliegtickets. Omdat deze eigen bijdrage voor veel cliënten ook erg hoog is , schenkt Kerk en Vluchteling aan iedere statushouder die middels de juridisch begeleider een aanvraag indient een vergoeding van 100 euro.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.

Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 18 gestarte trajecten MB

Pre-vestiging

In 2018 hebben we voor 14 gezinnen de pre-vestiging verzorgd.

Taalcoaching

In het team van Vluchtelingenwerk Hulst zijn 4 taalcoaches werkzaam . Zij geven of individuele taallessen of in groepsverband waarbij de nadruk ligt op conversatie in het Nederlands.

Organisatie

In 2018 bestond het team uit 1 teamleider en 16 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn onderverdeeld in de volgende specialisaties: 4 maatschappelijk begeleiders, 6 kantoormedewerkers, 1 juridisch medewerker, 1 magazijnmedewerker, 4 taalcoaches en 1 stagiaire die de opleiding sociaal cultureel werk volgt.