Krimpen: 2018 in cijfers

In Krimpen aan den IJssel zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 10 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Krimpen aan den IJssel zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 10 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine voorsprong (van 3) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 10 statushouders gehuisvest
 • 7 volwassenen, 3 kinderen
 • 5 mannen, 5 vrouwen
 • grootste groep: Irakezen (8)
 • 4 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling voor het 1e half jaar van 2018 bedraagt 22 personen. De taakstelling voor het 2e half jaar van 2018 bedraagt 19 personen. In totaal dus 41 personen. 2018 is gestart met een surplus van 32 volgens cijfers van de COA. 
In 2018 hebben we 10 personen geplaatst in het kader van de taakstelling. De gemeente rekent ook nog 2 nareizigers uit december 2017 mee voor 2018 en daarmee  komen we uit op een voorsprong van 3 personen per 1-1-2019.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Spreekuur:
Dinsdag  van 13.00 -16.30 uur werken de medewerkers op afspraak. De teamleider is ook aanwezig.
Woensdag van 09.30 - 13.30 uur wordt er op afspraak gewerkt  en van 14.00-16.30 uur is er een inloopspreekuur.
De hulpvragen en begeleiding van statushouders uit het 1e jaar  Maatschappelijke Begeleidingstraject worden apart geregistreerd en niet onder de noemer spreekuur.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  2 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 •  totaal aantal dossiers: 6
 •  4 succesvol afgeronde dossiers in 2018

De juridische medewerkster is vooral bezig geweest met zaken rondom gezinshereniging. Ze heeft contact gehad met de IND over uitblijven van een reactie in de zaak vaneen Afghaanse cliënte.
Verder zijn er meerdere vragen gesteld over gezinsmogelijkheden voor 3e graad familieleden. Lopende zaken zijn regelmatig met de advocaat besproken en indien nodig is er een gebreke stelling ingediend.
Er is veel voorbereiding geweest om een Staatloze familie, bestaande uit 9 personen naar Krimpen aan de IJssel te krijgen. Overleg is hierover geweest met het AZC en de gemeente.
De zoon van een Syrische cliënte is in augustus naar Nederland gekomen. Er liep een gezinshereniging aanvraag echter de zoon is in augustus zelfstandig naar Nederland gekomen. VluchtelingenWerk Krimpen heeft hem naar Ter Apel verwezen waar hij asiel aan moet vragen. Hij is geplaatst  in de Pré Procesopvanglocatie (pré-pol)in Assen.  Na de centrale opvanglocatie (col) in Ter Apel verhuist een asielzoeker naar een proces opvanglocatie (pol) voor verdere behandeling van de asielaanvraag. Omdat er op bepaalde momenten beperkte ruimte is in de verschillende pol’s, wordt de asielzoeker tijdelijk opgevangen in een pré-pol, totdat er plaats is in een pol. De aanvraag voor een asielvergunning duurt ca. 1.5 jaar.
Een zoontje van een Eritrese cliënte  is in november herenigd met zijn moeder. Voor de overige familieleden is in oktober een nieuwe aanvraag MVV ingediend. De reden voor het indienen van de nieuwe aanvraag is omdat er een nieuw feit is. De familie zit inmiddels in Ethiopië, het kamp waarin ze zitten kunnen ze uit, waardoor ze beschikbaar zijn om te reizen naar de ambassade.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 8 gestarte trajecten mb
 • 2 verlengingstrajecten mb van 3 maanden

In 2018 zijn 10 statushouders opgevangen in de gemeente. Een Afghaanse statushouder met een reguliere verblijfsvergunning  telt niet mee voor de taakstelling.  Maar met toestemming van de gemeente  krijgt hij wel maatschappelijke  begeleiding van VluchtelingenWerk .
Een Staatloze cliënt heeft in 2018 tot twee keer toe verlenging van 3 maanden gekregen van de maatschappelijke begeleiding. Dit heeft te maken met een scheiding.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Krimpen aan de IJssel biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
De Participatieverklaringstrajecten (PVT) worden verzorgd door VluchtelingenWerk in samenwerking met de Gemeente Krimpen aan de IJssel. Er zijn 8 dagdelen/ workshops ingekocht voor elke nieuwe statushouder en worden zoveel mogelijk gegeven door trainers van VluchtelingenWerk in eigen taal.

 • 43 trajecten pvt voor statushouders
 • 4 trajecten voor migranten

In 2018 waren er in totaal 47 deelnemers, vooral Arabisch sprekenden. In het 1e kwartaal van 2018 bestond de groep  uit 17 statushouders. In het 2e  kwartaal is het traject door 19  statushouders doorlopen.  In het 3e kwartaal hebben 7  statushouders  het traject doorlopen.
Elk participatieverklaringstraject bestaat uit 8  workshops  met als thema’s:
Les 1: Introductie Participatieverklaring & Nederlandse cultuur
Les 2:  Democratie & de Nederlandse grondwet
Les 3: Participatie & Solidariteit
Les 4: Nederlands onderwijssysteem
Les 5: Vrijheid & gelijkwaardigheid
Les 6: Gezondheid en opvoeding
Les 7: Participatie & solidariteit in de Krimpense samenleving
Les 8: Excursie Streekmuseum Krimpenerwaard  en uitreiking

Ook 4 migranten hebben het participatieverklaringstraject doorlopen met een aangepast programma. Zij nemen deel aan de eerste 2 workshops en zijn aanwezig bij de laatste workshop en de uitreiking van het certificaat. De workshops worden op verschillende plekken in Krimpen gehouden en vaak is er ook een gastspreker aanwezig.
Alle  deelnemers krijgen aan het eind van de laatste workshop hun certificaat participatieverklaring uitgereikt door de burgemeester of diens  vervanger.

Organisatie

Het kantoor van VluchtelingenWerk in Krimpen aan de IJssel is gesitueerd in de ontmoetingsruimte van buurthuis het Palet.  We zijn geopend op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Op woensdag zijn medewerkers aanwezig vanaf 09.30 uur tot 16.30 uur.
Eind december zijn er 7 maatschappelijke begeleiders actief. Eén juridische medewerker werkt op afroep. Verder zijn er 3 vertalers Arabisch actief. Zij kunnen de begeleiders ondersteunen en moeilijke brieven of complexe zaken vertalen. Eén vertaler Tigrinya heeft een vaste baan gekregen bij VluchtelingenWerk in Rotterdam. In overleg kan deze nog telefonisch benaderd worden. Vanaf half november werkt één van de 7 maatschappelijke begeleiders ook op afroep. Hij werkt ook als vrijwilliger bij Krimpenwijzer.