Leerdam: 2018 in cijfers

In Leerdam zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 29 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Leerdam zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 29 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 1) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 29 statushouders gehuisvest
 • 16 volwassenen, 13 kinderen
 • 14 mannen, 15 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (16)
 • 12 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •  324 bezoekers aan onze spreekuren

Het spreekuur/infopunt is voornamelijk ingericht voor vergunninghouders, die niet meer in het begeleidingsprogramma zitten dat 15 maanden duurt.Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur kunnen vluchtelingen terecht voor het spreekuur op de locatie Leerdam.
De spreekuren vinden op het kantoor plaats, Lingeplein 14, 4142 ZE Leerdam.
In 2018 is er totaal 324 keer gebruik gemaakt van het spreekuur. Het zwaartepunt van al deze aanvragen lag op ‘zorgtoeslagen’. Op de tweede plaats kwam het onderwerp ‘financiën’ ter sprake en ten slotte kwamen zowel ‘wonen’ als ‘onderwijs’ op de derde plaats aan bod.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  2 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers in 2018: 5

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Leerdam beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.
In Leerdam is in het voorjaar 2018 een samenwerking opgericht van de arbeidscoaches van VluchtelingenWerk en AVRES. Het doel is om elkaar te versterken bij de toeleiding van statushouders naar de arbeidsmarkt. Op casusniveau vindt om de 6 weken overleg plaats met AVRES, de gemeente Leerdam en Samen Doen.
Daarnaast vindt onder de leiding van de gemeenteambtenaar regelmatig casusoverleg plaats met netwerkpartners zoals de woningbouwvereniging, COA, Samen Doen. Hierbij gaat het over de actuele situatie van de statushouders in de gemeente en over de taakstelling.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 •   13 gestarte trajecten Coaching Huisvesting

Huisvestigingen worden begeleid door een coach huisvesting. Deze fase duurt 3 maanden.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  14 gestarte trajecten mb

In 2018 zijn 14 personen met de fase maatschappelijke begeleiding begonnen. Deze fase duurt 12 maanden.
Vaak zijn vergunninghouders dan nog niet in staat om alle dingen zelf te regelen, vooral niet als vergunninghouders psychosociale problemen, een PTSS, of andere gezondheidsklachten hebben. Zodra wij signalen hiervan waarnemen betrekken wij de betreffende instelling en verwijzen wij door naar onze netwerkpartners. Voor andere hulpvragen verwijzen wij naar onze eigen spreekuren of naar het aanbod in de gemeente.
Met het oog op werk worden alle vergunninghouders na beëindiging van de maatschappelijke begeleiding aan AVRES overhandigd. Zo kunnen wij waarborgen, dat elke vergunninghouder ook na de begeleiding door VluchtelingenWerk in beeld blijft.

Overige dienstverlening

Naast de maatschappelijke begeleiding werden aanvullend nog een aantal begeleidende producten aangeboden om de integratie van statushouders te bevorderen zoals huiskamergesprekken voor een groep vrouwen. Voor deze gesprekken kwamen kleine groepen vrouwen, maximaal 8 personen per groep, bij elkaar met als doel het verlagen of wegnemen van drempels en het bespreken van problemen, hun dromen en visie, dingen die hun opvallen in Nederland en hoe ze daarmee omgaan, een toekomst in Nederland en hoe ze hun eigen vaardigheden het beste kunnen inzetten. Het programma bestond uit 12 bijeenkomsten die begeleid werden door een getrainde gespreksleider.
Ook is in 2018 arbeidscoaching een vast bestanddeel geworden van de uitbreiding van de maatschappelijke begeleiding. In samenwerking met AVRES werd een effectieve route naar een stageplek, opleiding of baan gerealiseerd.
Tenslotte zijn er in 2018 voor 2 groepen statushouders  integratieworkshops in de moedertaal aangeboden. Deze workshops zijn ontwikkeld om snel de nodige kennis over onze samenleving te bemiddelen. Het gaat om een totaal van 18 workshops in het Arabisch, waarin de volgende zes domeinen werden behandeld: financiën, dagbesteding, wonen, gezondheid, documenten & rechtspositie en werk & inkomen in Nederland.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.
VluchtelingenWerk Leerdam biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.

 • 13 trajecten pvt
 •  4 trajecten pvt voor migranten

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering en ONA) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod voor het vijfde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. We bieden een inburgeringstraject op maat. Het traject wordt op verschillende niveaus aangeboden: Alfabetisering, Inburgering en Staatsexamen. Er wordt wekelijks 8 uur klassikaal les gegeven in kleine klassen. De lengte van het traject hangt onder andere af van het leervermogen en startniveau van de cursist. Dit wordt vooraf vastgesteld door een uitgebreide intaketoets.
Op onze leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen of ontheffingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt natuurlijk gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

 • 189 cursisten inburgering    

In totaal hebben 189 cursisten in 2018 les gevolgd op de leslocatie Inburgering van Vluchtelingenwerk in Gorinchem. Van deze cursisten zijn er 43 in 2018 begonnen met de inburgeringslessen op onze leslocatie.  Vijftien van hen hadden al bij een andere taalaanbieder les gevolgd.
In 2018 zijn er 103 cursisten uitgestroomd. Dit laat zien dat er sprake is van een forse krimp van 30%.
Bij de start van 2018 waren er tien lesgroepen en gedurende het jaar zijn er drie groepen opgeheven.
De reden van de grotere uitstroom dan instroom is het feit dat er minder nieuwe statushouders gevestigd worden en zorgt voor een afname van inburgeringsplichtigen.

De cursisten wonen in tien omliggende gemeenten. Het grootste deel kwam uit Gorinchem, namelijk 35% van het totaal aantal cursisten. 14% was afkomstig uit gemeente Hardinxveld-Giessendam. De overige cursisten kwamen uit de acht gemeenten die inmiddels door herindelingen zijn opgegaan in vier nieuwe gemeenten. Uit de toenmalige gemeente Zederik kwam 10% van de cursisten. Uit elk van de gemeenten Giessenlanden, Molenwaard, Lingewaal en Werkendam was 8% van de cursisten afkomstig. Leerdam heeft een percentage van 5%, Woudrichem 3% en Geldermalsen 1%.

In 2018 zijn er drie ONA-groepen gestart, het verplichte inburgeringsonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Tijdens de lessen kregen de deelnemers uitleg over de Nederlandse arbeidsmarkt en gingen ze aan de slag met solliciteren. Als aanvulling op de lessen zijn er diverse bedrijfsbezoeken in de regio georganiseerd. De cursisten konden daardoor kennismaken met bedrijven en het bedrijfsleven kon kennismaken met de inburgeraars. Een van de bedrijfsbezoeken heeft geresulteerd in een arbeidscontract voor één van de cursisten.
Verder zijn tijdens de ONA-lessen diverse externe partijen uitgenodigd om informatie te geven aan de cursisten, zoals AVRES, het Leer-Werkloket, loopbaanondersteuning vanuit het Da Vincicollege, het vrijwilligerssteunpunt en de arbeidscoaches van de afdeling begeleiding van  VluchtelingenWerk.
Samen met diverse andere partijen werdt in september een Taalroute georganiseerd in de Week van de Alfabetisering.

Er zijn korte lijnen tussen de afdeling inburgering en de afdeling begeleiding van VluchtelingenWerk om zo de ondersteuning aan de statushouders zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren.

 •  28 vrijwillige klassenassistenten
 •  50 taalcoaches

In de lesgroepen wordt gewerkt met extra ondersteuning van vrijwillige klassenassistenten. De NT2-docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de les. De klassenassistenten kunnen extra aandacht aan de cursisten geven en werken met kleine groepen of individuele cursisten gericht aan bepaalde vaardigheden. Indien gewenst worden de cursisten gekoppeld aan taalcoach waarmee ze wekelijks afspreken om in de praktijk te oefenen met de Nederlandse taal.

Organisatie

VluchtelingenWerk heeft in Leerdam een kantoor op Lingplein 14. Hier werkt een teamleider (beroepskracht) samen met een aantal vrijwilligers en vrijwillige tolken.
Het kantoor is op drie dagdelen in de week  bezet, op een dag vindt het inloop-spreekuur plaats en op de  andere dagen afspraken met statushouders.

Eind 2018 is de locatie op Lingeplein 14, 4142ZE te Leerdam per 31 januari 2019 opgezegd. De planning is om in januari te verhuizen naar een multifunctioneel gebouw op Industrieweg 16, 4143HP te Leerdam. 
In dit multifunctioneel gebouw zullen zich naast VluchtelingenWerk, AVRES, Samen Doen, Jeugdzorg en andere instellingen vestigen. VluchtelingenWerk heeft voor deze locatie gekozen om de samenwerking met andere netwerkpartijen te te bevorderen en te intensiveren.