Leiden: 2018 in cijfers

In Leiden zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 142 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Leiden zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 142 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 24) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 •  142 statushouders gehuisvest
 •   95 volwassenen, 47 kinderen
 •   84 mannen, 58 vrouwen
 •   grootste groep: Syriërs (75)
 •   67 beschikbaar gestelde woningen

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar op het gebied van de taakstelling. Na ruim twee jaar voorbereiding is in april en in juli het Nico van der Horst Park opgeleverd. Een zeer groot project tussen De Sleutels, Ons Doel en de gemeente Leiden. VluchtelingenWerk heeft hierin ook een rol gespeeld bij het plaatsen van de statushouders. Bij de Nico van der Horst Park ging het om 16 eengezinswoningen en 24 woningen voor alleenstaanden.

Een belangrijke reden voor het niet behalen van de taakstelling, is het aantal lage koppelingen sinds september. Vanaf deze maand was er duidelijk een daling te zien van nieuwe personen die aan Leiden gekoppeld werden voor de huisvesting. Dit resulteerde er in dat het niet mogelijk was om de taakstelling te behalen, zelfs als er voor alle koppelingen huisvesting beschikbaar was geweest (ter illustratie: in december moesten er nog 35 personen geplaatst worden en waren er maar 20 personen gekoppeld voor huisvesting). Ook is het opvallend dat de laatste koppelingen over het algemeen uitsluitend alleenstaanden waren. Dit is een doelgroep waarvoor huisvesting lastiger te vinden is.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •  2585 bezoekers aan onze spreekuren     

Het spreekuur/infopunt is bedoeld voor de cliënten die tijdens hun begeleiding ergens tegenaan lopen en niet kunnen wachten op hun eerst volgende afspraak.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  170 bezoekers aan onze juridische spreekuren

Er zijn 2 spreekuren juridische begeleiding bij VluchtelingenWerk Leiden, op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12 .00 uur. Hier kunnen vluchtelingen ook na hun begeleidingstraject Integratie terecht met vragen betreffende hun verblijfsvergunning. Dit kan gaan over gezinshereniging, verlenging of omzetting naar een vergunning voor onbepaalde tijd, maar ook over de voorbereiding van een aanvraag van naturalisatie of aanvraag vrijstelling/ontheffing van het inburgeringsexamen.
Naast statushouders kunnen ook uitgeprocedeerde of ongedocumenteerde asielzoekers terecht op het juridisch spreekuur. Er wordt dan gekeken naar mogelijkheden voor een herhaalde asielaanvraag. Daartoe wordt een Vluchtverhaal Analyse gemaakt, waarbij wordt geïnventariseerd of er nieuwe feiten zijn in de situatie van cliënt of in land van herkomst.

 •  51 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers: 213
 •  38 afgeronde dossiers

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 95 gestarte trajecten mb

Bij VluchtelingenWerk in Leiden wordt gewerkt met contracten die gemiddeld één jaar duren. De voorgaande jaren waren dat contracten die een duur hadden van twee jaar. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 in totaal 738 dossiers zijn afgerond. Behalve dat dit ertoe heeft geleid dat de dossierkasten een stuk leger zijn, betekent het ook voor de vrijwilligers een rustigere werkweek. De grote drukte uit de jaren 2015 en 2016 is nu afgerond en hierdoor geeft het de vrijwilligers ook meer ruimte om meer aandacht te besteden aan de cliënten.
De afgelopen jaren is de tendens ontstaan om veel vragen op het spreekuur te behandelen en veel afspraken stonden ook in het teken van het verzorgen van een goede, stabiele basis. Het laatste half jaar van 2018 stond al meer in het teken van meer aandacht geven aan het tweede aspect van de begeleiding, het ondersteunen van de vluchtelingen bij hun weg vinden in Nederland. Dit is ook iets wat wij in 2019 verder willen uitbreiden.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering en ONA) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod voor het vijfde jaar op rij in samenwerking met NL training. We bieden een inburgeringstraject op maat. Het traject wordt op verschillende niveaus aangeboden: Alfabetisering, Inburgering en Staatsexamen. Er wordt wekelijks 8 uur klassikaal les gegeven in kleine klassen. De lengte van het traject hangt onder andere af van het leervermogen en startniveau van de cursist. Dit wordt vooraf vastgesteld door een uitgebreide intaketoets.
Op onze leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen of ontheffingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt natuurlijk gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

 •  104 cursisten inburgering
 •  61 vrijwilligers actief als taalcoach, klassenassistent, intaker

In totaal hebben 104 cursisten in 2018 les gevolgd op onze leslocatie in Leiden. Op deze locatie bieden we lessen aan op twee verschillende niveaus: Alfabetisering en Inburgering (uitstroomniveau A2). Van de 104 cursisten waren 50 cursisten vrouw en 54 cursisten man. Van deze 104 cursisten volgden 49 cursisten het inburgeringstraject en 55 cursisten het alfabetiseringstraject.
Onder de cursisten waren 17 nationaliteiten vertegenwoordigd. Het merendeel van de cursisten was afkomstig uit Syrië en Eritrea. Niet alleen statushouders volgden de lessen maar ook een klein aantal inburgeringsplichtigen zonder vluchtelingenachtergrond (cursisten uit Thailand, Marokko, India, Oekraïne).
De helft van de cursisten die in 2018 in Leiden de lessen volgde was woonachtig in Leiden. De andere helft was met name woonachtig in Voorschoten, Leiderdorp, Katwijk, Zoeterwoude, Oegstgeest en Oude Wetering.

In de klas zijn, naast de docent, extra klassenassistenten actief, zodat er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Tevens worden alle cursisten gekoppeld aan een taalcoach om extra te oefenen met de Nederlandse taal. Tenslotte hebben wij op de meeste leslocaties een Open Leercentrum (OLC) waar onze cursisten gratis, en onder begeleiding van getrainde vrijwilligers, buiten de lessen om extra kunnen oefenen. Er waren 61 vrijwilligers actief betrokken als taalcoach, klassenassistent, intaker of OLC vrijwilliger.

Organisatie

Vluchtelingenwerk Leiden is nog steeds gevestigd op de Oude Rijn 44B te Leiden. Afgelopen jaar zijn er drie werkruimtes afgestoten, gezien er minder personeel werkzaam is. Het kantoor is dagelijks open vanaf 9:00 tot 17:00 uur.
Op dit moment is er één betaalde kracht werkzaam voor de huisvesting van de statushouders en is er één administratieve kracht werkzaam. Daarnaast zijn er twee teamleden (een teamleider en een junior teamleider) belast met de aansturing van de vrijwilligers voor de maatschappelijke begeleiding. Verder is er één juridisch teamleider voor een aantal uur werkzaam om de juridische begeleiding op te pakken.
Het aantal vrijwilligers fluctueert. Op dit moment zijn er rond de 20 vrijwilligers werkzaam als maatschappelijke begeleider. Daarnaast is er een juridisch team van 8 vrijwilligers. Verder werken er een aantal vrijwilligers als administratieve kracht en zijn er ook vrijwillige tolken werkzaam voor het Arabisch en Tigrinya.

In het schooljaar 2017-2018 waren er 4 stagiaires MBO aan het werk en 1 stagaire vanuit het HBO onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er 2 stagiaires MBO aan het werk en 3 stagiaires vanuit het HBO.

VluchtelingenWerk werft de vrijwilligers via de eigen site en staat met regelmaat op informatiemarkten.
Het team van de vrijwilligers is een enthousiast team met meerdere vrijwilligers die in het verleden als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Het streven is ook om in 2019 meer oud-vluchtelingen in dienst te nemen als vrijwilliger om te kunnen leren van hun ervaringen.