Leiderdorp: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Leiderdorp zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 52 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van vijf op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 52 statushouders gehuisvest
 • 35 volwassenen, 17 kinderen
 • 20 mannen, 15 vrouwen
 • veruit grootste groep: Syriërs (24)
 • 23 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling voor 2017 bedroeg in totaal 47 mensen inclusief de achterstand vanuit 2016. Al in januari 2017 had de woningbouwvereniging 4 woningen beschikbaar en konden we 12 mensen huisvesten.
We sloten 2017 af met een voorsprong van 5 plaatsingen. Er zijn in 2017 17 kinderen en 35 volwassenen gehuisvest. Voor de realisatie van de taakstelling waren 23 woningen nodig; een gemiddelde van 2,26 statushouder per woning. Er zijn 29  mensen via gezinshereniging naar Leiderdorp gekomen, zo werden 10 gezinnen met elkaar herenigd. Voor 5 gezinnen moest een nieuwe woning worden gezocht. Gelukkig was dat voor 3 gezinnen snel geregeld. In 2017 zijn er veel meer gezinsherenigers naar Leiderdorp gekomen dan in 2016. Voor 2018 staat nog 1  gezinshereniging op de rol.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 551 contacten spreekuur/infopunt

Het spreekuur in Leiderdorp 1x per week op woensdag plaats op de kantoorlocatie. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen mensen zich melden op het inloopspreekuur. Een vrijwilliger is vast aanwezig tijdens het spreekuur. Deze vrijwilliger is ook maatschappelijk begeleider bij VW Leiderdorp. Als cliënten nog in begeleiding zijn komt vaak ook de vrijwilliger met hen mee. De meeste vragen gaan over ontvangen brieven van de sociale dienst/belastingdienst. Voorts is het in februari altijd druk vanwege het aanvragen van de kwijtschelding voor de gemeentelijke- en waterbelasting. Het blijft voor onze cliënten erg moeilijk om brieven goed te lezen en te begrijpen en ingewikkelde formulieren goed in te vullen. We begeleiden ze daar zo goed mogelijk in, maar lopen natuurlijk vaak tegen de gebrekkige taal- en schrijfvaardigheid aan.
Als cliënten komen met ingewikkelde juridische vragen, dan verwijzen wij hen naar het juridisch spreekuur van VluchtelingenWerk in Leiden. Voor het aanvragen van verlenging van de verblijfsvergunning kunnen ze uiteraard wel bij ons terecht. Zeker, nu dit tegenwoordig ook online kan worden aangevraagd bij de  IND. Maar hulp daarbij van ons blijft onontbeerlijk.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 2 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2017
 • •totaal aantal dossiers: 11
 • 10 succesvol afgeroden dossiers

In 2017 zijn er 2 nieuwe cliënten binnengekomen die een gezinsherenigingsaanvraag hebben lopen. Een aanvraag is zelfs nog in 2017 afgerond. Op 28 december 2017 kwamen de echtgenote en 2 kinderen vanuit Soedan in Nederland aan. Oorspronkelijk komen zij uit Eritrea. Van de Syrische cliënt loopt de aanvraag bij de IND ernstige vertraging op, terwijl de documenten allang compleet zijn. Zijn vrouw en meerderjarige dochter verblijven nog steeds in Libanon.

Door het jaar heen mochten wij veel gezinsherenigers verwelkomen. Het betrof  echtgenotes uit Syrië, een zoontje, broer en 2 pleegnichtjes uit Somalië, een echtgenote met dochtertje uit Syrië , een echtpaar met 5 kinderen uit Irak die werden herenigd met hun 17 jarige zoon die al in Leiderdorp woonde en een echtgenote met 3 jonge kinderen uit Eritrea.  Heel veel blijdschap dus.
Van een cliënt zijn zijn vrouw en 3 kinderen uit Eritrea al in Nederland. Omdat de huisvesting van de cliënt te klein is , moet er een grotere woning gevonden worden. Het ziet echter ernaar uit het gezin nog lange tijd in het AZC in Harderwijk zal moeten verblijven, omdat er geen grotere woningen zijn. Voorts zijn de moeder, drie broertjes en een zusje van een minderjarige cliënte die bij haar oom in Leiderdorp woont, inmiddels aangekomen vanuit Turkije waar zij verbleven. Deze gezinshereniging is door Nidos begeleidt en afgehandeld. Ook zij zullen – bij gebrek aan een ruime woning in Leiderdorp, voorlopig nog in AZC Rotterdam moeten verblijven.  Omdat zij graag bij haar moeder wil zijn, is cliënte in januari 2017  bij hen in het AZC gaan wonen.
De vader heeft nog geen toestemming om naar Nederland te komen.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Leiderdorp beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Al jarenlang hebben we goede contacten met de diaconie van de Protestantse Gemeente in Leiderdorp. Samen met hen organiseren wij de Nieuwjaarsborrel en krijgen we via hen van gemeenteleden fietsen voor onze cliënten. Ook verlenen zij incidenteel noodhulp, vaak in de vorm van een lening. Verder wordt regelmatig contact onderhouden met de woningbouwvereniging Rijnhart Wonen, de afdeling Burgerzaken van de gemeente Leiderdorp, JAS, het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd & Gezin, de organisaties voor de kinderopvang, de Bredeschool in de Merenwijk en de basisscholen in Leiderdorp.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen en begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 35 gestarte trajecten mb, 1 jaar
 • 41 gestarte trajecten mb tweede jaar

Als gevolg van het starten en verder uitbouwen van het project JAS, mag de begeleiding van nieuwe cliënten vanaf januari 2017 nog maar gemiddeld 1 jaar bedragen. Dit betekent dat er eerder en steviger ingezet moet worden op het zelfredzaam maken van de mensen. Zodra qua vestiging alles op de rails staat, wordt door de vrijwilliger samen met de cliënt een leerdoel gesteld. Dit kan van administratieve aard zijn, bijvoorbeeld het digitaal vaardig maken van mensen in verband met toeslagenpagina, internetbankieren, inschrijving bij de woningbouwvereniging, declareren van kosten via het minimabeleid etc. of het kan te maken hebben met een snellere inburgering/integratie bijvoorbeeld een sport zoeken voor de henzelf of voor de kinderen, zich aansluiten bij een vereniging, contact met de buren, andere ouders etc. Als het doel is behaald, wordt een nieuw leerdoel bepaald.

Voor een deel van de cliënten is 1 jaar begeleiding voldoende, maar voor een aantal mensen ook niet. Dit heeft dan veelal te maken met complexe gezinssituaties, onvermogen om de taal te leren of psychische problemen. De begeleiding in Leiderdorp vindt veelal plaats via huisbezoeken. Het voordeel van huisbezoeken is dat je cliënten in hun eigen omgeving meemaakt, in interactie met hun eventuele partner/kinderen. De vrijwilligers kunnen op deze manier beter inschatten hoe het thuis “reilt en zeilt” en is er ook contact met de echtgenote. Dit is belangrijk omdat echtgenotes vaak niet meekomen naar afspraken op kantoor en daardoor een beetje uit beeld raken. Een aantal vrijwilligers heeft ook een baan, dus zij bezoeken hun cliënten ‘s avonds of in het weekend.  Indien nodig wordt met cliënten en hun begeleider een afspraak gemaakt op kantoor. Dat kan natuurlijk altijd.

In 2017 zijn er 16 begeleidingen afgesloten. Het eindgesprek vindt plaats op kantoor tussen cliënt(en), begeleider en teamleider. In VVS wordt vervolgens als eindmeting (een deel van) de zelfredzaamheidsmatrix ingevuld. Indien nodig worden cliënten doorverwezen en overgedragen aan andere organisaties. Iedereen krijgt in ieder geval de contactgegevens mee van het Sociaal Team Leiderdorp en van de organisatie Hulp In Praktijk (HIP) in Leiden.

Twee mannelijke cliënten die in 2017 zijn geplaatst en afgerond volgen – naast hun inburgeringslessen- een universitaire studie en 1 cliënt loopt stage bij een groot Canadees softwarebedrijf in Rotterdam. Twee cliënten hebben een baan gevonden en zijn financieel afhankelijk. Een aantal cliënten loopt stage of doet vrijwilligerswerk via de DZB.

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

Op 14 januari vond een nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de diaconie van de protestantse gemeente Leiderdorp in samenwerking met VluchtelingenWerk. Tussen 11.00 en 13.30 uur vond een gezellige bijeenkomst plaats. Cliënten brachten eten uit hun thuisland mee. De ontmoeting tussen de cliënten en de leden van de diaconie en hun partners maakten dat het een geanimeerde en vrolijke bijeenkomst werd.

Net als in 2016 werd het fietsenproject voortgezet. Via oproepen in de lokale krant en via de protestantse kerk, kregen we weer veel fietsen aangeboden, die de inwoners van Leiderdorp niet meer gebruiken. De fietsen worden opgeknapt in de fietsenwerkplaats in het activiteitencentrum Gading en daarna door onze “fietsvrijwilliger” bezorgd bij nieuwe cliënten. Zij krijgen snel na aankomst in de gemeente een fiets, zodat ze zelfstandig naar hun inburgeringslessen en afspraken bij de sociale dienst kunnen.

In de loop van het jaar heeft een van de vrijwilligers het initiatief genomen voor het project “Kleurrijk Leiderdorp”. Aanleiding is het feit dat onze cliënten veel behoefte hebben aan meer contact met Nederlandse mensen. Op deze manier kunnen ze de Nederlandse taal beter oefenen en raken ze beter ingeburgerd. In de krant werd een oproep gedaan om je te melden als je een maatje voor een nieuwe Leiderdorper wilt worden. Als maatje vorm je een netwerkvergroting van de nieuwe Leiderdorpers, kan je leuke activiteiten met hen ondernemen en kan je hen ook opnemen in je eigen sociale kring. Op deze manier hopen wij het netwerk van de nieuwe Leiderdorpers te vergroten.

Een aantal mensen heeft zich aangemeld en op basis van voorkeur en interesses zijn 2 matches gemaakt. Op 13 oktober vond de aftrap van het project plaats met een feestelijke bijeenkomst in de kapelzaal van de Scheppingskerk. Er was eten, muziek, de maatjes en de nieuwe Leiderdorpers vertelden over hun contact en de ervaringen, er werd over en weer kennisgemaakt  en nieuwe contacten werden gelegd.
Na een artikel in het Leiderdorps Weekblad en het Leidsch Nieuwsblad met een mooie sfeerfoto, hebben zich nog meer inwoners van Leiderdorp gemeld, die graag een maatje van een nieuwe Leiderdorp willen worden. Inmiddels lopen er 10 matches en heeft iedereen het naar zijn zin en worden er leuke gezamenlijke activiteiten ondernomen!

Via het Jeugdsportfonds zijn veel kinderen gestart met zwemles en heeft een aantal al het A-diploma behaald. Via het Jeugdcultuurfonds zijn 2 zusjes gestart met HipHop- en balletlessen. Tijdens de zomerperiode zijn 3 kinderen mee geweest op een vakantieweek via de door VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met vakantie-aanbieders georganiseerde Kindervakantieweken.

Gedurende het gehele jaar vonden op de woensdagochtend nog de bijeenkomsten van de taalgroep plaats op de locatie Leiderdorp. Twee taalvrijwilligers draaien al vele jaren deze groep. Naast het leerelement bevat deze wekelijkse bijeenkomst ook een groot sociaal element. Het jaarlijkse uitje ging dit jaar naar een tentoonstelling in het Museum van Volkenkunde. Omdat zich steeds minder “leerlingen” meldden en de groep wel erg klein werd, hebben de vrijwilligers -na 12,5 jaar – besloten de stoppen met de taalgroep. Jammer, maar heel begrijpelijk. Op 20 december vond de laatste bijeenkomst plaats. Een mooie bos bloemen en heel veel woorden van dank voor de vrijwilligers waren op hun plaats!

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nl-training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

 • 149 cursisten
 • 58 procent man, 42 procent vrouw
 • 17 geslaagden

VluchtelingenWerk was ook in Leiden betrokken bij het inburgeringsaanbod. Op de leslocatie in Leiden beschikken we tevens over een Open Leercentrum waar onze cursisten onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger extra kunnen komen oefenen. Verder werden in het kader van het participatief leren excursies georganiseerd. In samenspraak met onze cursisten zijn onder andere excursies gerealiseerd naar: Molen de Valk, het Museum voor Volkenkunde, Amsterdam, Madurodam, het taalcafé en de bibliotheek.

In 2017 volgden 149 cursisten de inburgeringslessen in Leiden. Hiervan was 58% man en 42 % vrouw.  De meeste cursisten waren afkomstig uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Irak.

In de gemeente Leiderdorp is de inburgering in 2017 verzorgd door Delken & Boot, NL-training/Vluchtelingenwerk in Leiden, het Talencentrum van de Universiteit en Harmonie Taal en Cultuur. Via VluchtelingenWerk Leiderdorp kunnen de inburgeraars – indien gewenst- een taalcoach krijgen.
De inburgeraars worden via het project JAS van de DZB aangemeld bij een opleidingsinstituut. VluchtelingenWerk heeft daar geen taak meer in.

In 2017 zijn 17 cliënten geslaagd voor hun inburgering, waarvan 1 cliënt voor het Staatsexamen II. Vier cliënten hebben ontheffing van de inburgering gekregen. Twee wegens psychische problemen en twee vanwege het feit dat het hen na vele alfabetiseringslessen niet lukt om de taal machtig te worden. Deze dames van middelbare leeftijd zijn in hun thuisland nooit naar school geweest.
Vier cliënten zijn gestart met een opleiding, een aantal cliënten werkt naast hun inburgering of lopen stage. Daarnaast hebben twee cliënten werk gevonden en hebben geen uitkering meer nodig.

Ons team in Leiderdorp

 • 13 maatschappelijke begeleiders
 • 14 taalcoaches

Het kantoor van VluchtelingenWerk Leiderdorp is gevestigd in de kelder van de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Het kantoor ligt centraal in het dorp en is voor de cliënten prima te bereiken. Het kantoor is op maandag, woensdag en donderdag geopend. Het inloop spreekuur is op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
In 2017 was naast de teamleider ook – voor 2 dagen per week- een junior teamleider werkzaam op het kantoor. Zij heeft veel en goed werk verricht op het gebied van coaching vestiging. Zij is eind december 2017 gestopt. In verband met verdere teruggang van de subsidiegelden, zal in 2018 ook het aantal uren van de teamleider verminderd worden.

Het team vrijwilligers bestond in 2017 uit 13 maatschappelijk begeleiders en 14 taalcoaches.  In de loop van het jaar  is 1 nieuwe maatschappelijk begeleider en 1 nieuwe taalcoach gestart.
In verhouding met het aantal nieuwe cliënten zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar, dus een actieve werving van maatschappelijk begeleiders was niet nodig. Taalcoaches zijn altijd welkom!
Omdat 8 maatschappelijk begeleiders een migrantenachtergrond hebben, is het een kleurrijk team waarvan sommigen al vele jaren bij VluchtelingenWerk actief zijn.

De nieuwe vrijwilligers hebben de verplichte training gevolgd. In 2017 is door de teamleider de training VVS3 nieuwe stijl gevolgd alsmede de training “Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling”. Terugkoppeling vanuit deze trainingen aan het team vindt altijd plaats. In 2017 hebben er 10 teamvergaderingen plaatsgehad. In de regel vindt die 1x6 weken plaats. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:  maatschappelijke begeleiding, project JAS/contacten met DZB, VVS-3, voortgang Jaarplan 2017, plaatsing nieuwe cliënten, brainstormsessie “grenzen aan begeleiding”, organisatie van het project “Kleurrijk Leiderdorp”en de kick-off, wijzigingen minimabeleid etc.

Met de taalcoaches vindt 2x per jaar een bijeenkomst plaats.

VluchtelingenWerk Leiderdorp maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.