Leiderdorp: 2018 in cijfers

In Leiderdorp zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 33 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Leiderdorp zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 33 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 1) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 33 statushouders gehuisvest
 • 18 volwassenen, 15 kinderen
 • 12  mannen, 21 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (24)
 • 9 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •  450 bezoekers aan onze spreekuren

Het spreekuur in Leiderdorp vindt 1x per week op woensdag plaats op de kantoorlocatie. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen mensen zich melden op het inloopspreekuur. Een vrijwilliger is vast aanwezig tijdens het spreekuur. Deze vrijwilliger is ook maatschappelijk begeleider bij VluchtelingenWerk Leiderdorp. Als cliënten nog in begeleiding zijn komt vaak ook de vrijwilliger met hen mee.
De meeste vragen gaan over ontvangen brieven van de sociale dienst/belastingdienst. Voorts is het in februari altijd druk vanwege het aanvragen van de kwijtschelding voor de gemeentelijke- en waterbelasting.
Het blijft voor onze cliënten erg moeilijk om brieven goed te lezen en te begrijpen en ingewikkelde formulieren goed in te vullen. We begeleiden ze daar zo goed mogelijk in, maar lopen natuurlijk vaak tegen de gebrekkige taal- en schrijfvaardigheid aan.
Als cliënten met ingewikkelde juridische vragen komen, dan verwijzen wij hen naar het juridisch spreekuur van VluchtelingenWerk in Leiden. Voor het aanvragen van verlenging van de verblijfsvergunning kunnen ze uiteraard wel bij ons terecht. Zeker nu dit tegenwoordig ook online kan worden aangevraagd bij de  IND. Maar hulp daarbij van ons blijft onontbeerlijk.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 2 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2018: 6
 • totaal aantal afgeronde dossiers: 6

Alle gezinsherenigingsdossiers die er lagen zijn in 2018 succesvol afgerond. Twee dossiers konden zelfs binnen het jaar 2018 worden afgerond. Een groot deel van de taakstelling is derhalve gerealiseerd door nareizigers uit Eritrea en Syrie.  In alle gevallen betrof het echtgenotes en kinderen.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Leiderdorp beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.
Al jarenlang hebben we goede contacten met de diaconie van de Protestantse Gemeente in Leiderdorp. Samen met hen en het Repair Café in het activiteitencentrum Gading voorzien we nieuwe cliënten van goede fietsen. Ook verlenen zij incidenteel noodhulp, vaak in de vorm van een lening.
Verder worden regelmatig contacten onderhouden met de woningbouwvereniging Rijnhart Wonen, de afdeling Burgerzaken van de gemeente Leiderdorp, DZB Project JAS, het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd  & Gezin, de organisaties voor kinderopvang, de ISK in Leiden, de Bredeschool in de Merenwijk en de basisscholen in Leiderdorp.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  18 gestarte trajecten mb

Een aantal statushouders kon vanwege hun taalniveau starten op het Talencentrum van de Leidse Universiteit. Omdat de begeleiding door VluchtelingenWerk nog maar 1 jaar verzorgd wordt, is er geen duidelijk zicht meer op de vervolgopleiding, eventuele stage, vrijwilligerswerk van de cliënten. Dat is jammer.
Een groot aantal 'oude' cliënten heeft in 2018 het inburgeringsexamen gehaald.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Albrandswaard  biedt in opdracht van de gemeente al sinds het laatste kwartaal van  2016 participatieverklaringstrajecten aan. De workshop wordt in groepen gegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het taalniveau van de vergunninghouder en de taal die de vergunninghouder spreekt. Voor zover mogelijk worden deze groepen (niveau en taal) samengevoegd. De workshop duurt ongeveer 2 tot 3 uur (inclusief pauze). Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers de brochure ‘Kernwaarden van de Nederlandse Samenleving’.

 •  38 trajecten PVT

Organisatie

Het kantoor van VluchtelingenWerk Leiderdorp is gevestigd in de kelder van de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Het kantoor ligt centraal in het dorp en is voor de cliënten prima te bereiken.
Vanwege het feit dat de gemeente Leiderdorp in 2019 geen gebruik meer zal maken van de diensten van VluchtelingenWerk  (met uitzondering van de juridische begeleiding en samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging) is het kantoor eind december gesloten.

Het kantoor was tot 1 juni 2018 op maandag, woensdag en donderdag geopend. Vanaf 1 juni 2018 op de woensdag en de donderdagochtend.  Het inloopspreekuur is op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Het team vrijwilligers bestond in 2018 uit 12 maatschappelijk begeleiders en 9 taalcoaches. Er zijn geen nieuwe maatschappelijk begeleiders en taalcoaches gestart.
In verhouding met het aantal nieuwe cliënten zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar, dus een actieve werving van maatschappelijk begeleiders was niet nodig. Mede gezien het feit dat gedurende het eerste kwartaal duidelijk werd, dat de gemeente Leiderdorp vanaf 2019 geen gebruik meer zal maken van de diensten van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.
Omdat 8 van de 12 maatschappelijk begeleiders een migrantenachtergrond hebben, is het een kleurrijk team waarvan sommigen al vele jaren bij VluchtelingenWerk actief zijn.
Drie vrijwilligers waren meer dan 10 jaar in dienst en ontvingen aan het eind van het jaar in het kader van de Nationale dag van de Vrijwilliger en als waardering voor hun inzet een mooi beeldje van de werkgever.