Leidschendam-Voorburg: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Leidschendam – Voorburg  zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 140 statushouders gehuisvest.

 • 140 statushouders gehuisvest
 • 90 volwassenen, 50 kinderen
 • 53 mannen, 37 vrouwen
 • veruit grootste groep: 23 Syriërs
 • 57 woningen beschikbaar gesteld       

Na de start in 2017 met een achterstand op de taakstelling van 31 personen kijken wij aan het eind van het jaar terug op een realisatie van 140 personen. We hebben daarmee niet alleen de achterstand weg gewerkt, maar lopen ook 9 personen voor op de taakstelling van de 1e helft 2018. Dankzij de inspanningen van heel veel medewerkers hebben wij dit resultaat kunnen boeken.

Woningdelen: Er zijn sinds 2016 twee woningen waar statushouders verblijven in afwachting van hun gezinnen. Het is niet altijd makkelijk voor de bewoners een woning te moeten delen met willekeurige landgenoten in tijden waarin ze zelf onder spanningen gebukt gaan. De lange wachttijden van de IND binnen de gezinsherenigingen eisen vaak hun tol in het integratieproces. Een veel gehoorde klacht is het niet kunnen concentreren op de Nederlandse taallessen zolang de familieleden in het land van herkomst niet veilig in Nederland zijn. Sommigen van hen staan niet open voor een vorm van dagbesteding in deze fase, terwijl wij dit juist bepleiten om wat afleiding te krijgen van de zorgen.Veel gehoorde opmerkingen hierbij zijn:

‘Mijn hoofd zit te vol’, er is geen ruimte voor activiteiten, en al helemaal niet voor ‘leuke activiteiten’. Dat laatste roept schuldgevoelens op ten aanzien van de familieleden in het land van herkomst, ‘zij hebben niets waarom zou ik dan hier mogen genieten’.

AMV’ers: In 2017 is  een aantal Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) 18 jaar geworden. Na de juridische begeleiding van hun gezinshereniging worden wij nu ook betrokken bij de maatschappelijke begeleiding van deze jongvolwassenen. Zodra er passende huisvesting voor hen is gevonden,  worden zij overgedragen door Jeugdformaat.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente (Coaching Vestiging).  Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau. Ook helpen zij bij het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar zij doen daarnaast ook nog aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb)  is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en daarnaast ook participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen signalen oppakken als zaken niet goed lopen of cliënten psychische klachten hebben en gericht verwijzen naar een instelling of instantie.

 • 140 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 155 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Coaching Vestiging – eerste halfjaar: Er zijn 140 nieuwe statushouders gehuisvest in 2017, waarvan 90 volwassenen. Het is een flinke prestatie geweest van alle medewerkers ook nu weer zoveel plaatsingen te begeleiden, waar wij dan ook met trots op terugkijken. We hebben de plaatsing van deze volwassenen over 57 woningen begeleid, van voorbereiding op het tekenen van het huurcontract en aanvraag uitkering tot daadwerkelijke inschrijving in de gemeente. We zijn heel tevreden met de goede samenwerking met Werk en Inkomen en de woningcorporaties rondom de eerste opvang waardoor de statushouders op de eerste dag zoveel mogelijk zaken kunnen regelen. De hele vestiging en verhuizing uit het asielzoekerscentrum kan stressvol zijn voor de statushouders vanwege de korte tijd waarin veel zaken geregeld moeten worden. Het helpt dan dat er op de eerste dag een goede basis gelegd wordt.

In enkele gevallen waarin plaatsingen op de eerste dag niet soepel verlopen, zorgen wij ervoor dat statushouders toch zo snel mogelijk geplaatst kunnen worden. Dit maakt het werk van de eerste opvang uitdagend en specialistisch. De plaatsing zou voor onze uitvoering een stuk makkelijker worden als wij vooraf via de COA contact kunnen krijgen met alle statushouders zodat we zeker weten dat ze komen en dat men de juiste papieren bij zich heeft.

Een van de zaken waar wij ons aan het eind van het jaar zorgen over maken, is de terugvordering van de Belastingdienst van het Kindgebonden budget in een enkel geval waarin een ouder alleen naar Nederland is gekomen met zijn of haar kinderen. Zodra de partner komt, ontstaan de problemen. Het gaat in de terugvordering van de toeslagen om forse bedragen en het is nog onduidelijk waardoor dit heeft kunnen gebeuren. Wij onderzoeken hoe dit in de toekomst te voorkomen is en in welke gevallen wij deze statushouders moeten waarschuwen om het kindgebonden budget misschien maar stop te zetten. Dit betreft een landelijk probleem, en het gaat om forse bedragen die teruggevorderd worden.

Ook de financiële positie van jongeren tussen 18 en 21 jaar die alleenstaand zijn en een eigen huishouden voeren, vinden wij zorgelijk. Anders dan hun Nederlandse leeftijdgenoten hebben zij geen netwerk, geen familie die hen financieel bij kan springen. We zien dat sommigen nauwelijks rond kunnen komen van hun uitkering en bepleiten dat de gemeente extra aandacht besteedt aan deze kwetsbare doelgroep. De tendens is jongeren waar mogelijk meteen studiefinanciering aan te laten vragen op het moment dat zij naar de entree-opleiding van het MBO kunnen gaan en uit de uitkering te laten stromen. Jongvolwassenen die meteen bij plaatsing in de gemeente geconfronteerd worden met studiefinanciering lopen het risico direct in financiële problemen te komen. De overgang van de situatie van asielzoekerscentrum naar zelfstandige huisvesting zou soepel moeten verlopen zodat men in alle rust een nieuw leven kan starten en zich kan concentreren op de taal en opleiding. Wij bepleiten voor deze specifieke situaties bij de gemeente terughoudendheid bij het direct afwijzen van een uitkering  en oog voor een gezonde financiële basis.

Coaching Integratie: In deze fase zijn de vluchtelingen gesetteld in hun nieuw woning en hebben zij een start gemaakt met de inburgering. Onze aanpak is coachend begeleiden en cliënten stimuleren en motiveren zelfstandig zaken op te pakken. Dat is altijd maatwerk. We zien grote verschillen in de mate waarin vluchtelingen in staat zijn zich aan te passen aan hun nieuwe situatie en begrip krijgen voor onze bureaucratische regelgeving. Hierin zit de uitdaging voor de begeleiders om dat individuele proces goed te begeleiden en soms zelfs een cliënt een vriendelijk duwtje te geven zelf zaken op te pakken.

Onze taak in deze is het signaleren van de problemen, in gesprek gaan met de vluchtelingen en hen adviseren om hulp te zoeken. Dit vergt soms veel van vrijwilligers die de problemen aanhoren en hun cliënten zo goed mogelijk steunen in deze eerste fase voordat cliënt(en) bij de hulpverlening terecht kunnen. Zorgelijk hierbij is dat diegenen die het zwaarst getroffen zijn door ervaringen in het verleden vaak moeilijk te bewegen zijn hulp te aanvaarden. Hierdoor is voor de buitenwereld lang niet altijd zichtbaar  welke problemen er spelen, terwijl die er wel degelijk zijn. Het kan pas veel later zijn dat er alsnog signalen naar buiten komen dat het niet goed gaat met iemand of met een gezin.

De lange procedures van de gezinshereniging eisten ook in 2017 tol van diegenen die hier in afwachting van hun gezin waren. De spanningen liepen bij enkele statushouders hoog op, zelfs zodanig dat wij in een paar situaties moesten ingrijpen aangezien er sprake was van ontoelaatbaar gedrag jegens onze medewerkers.

Voor de medewerkers was het een soms een forse uitdaging om te gaan met de spanningen in deze situaties, en dat maakt het begeleiden zwaar.

Informatiepunt

 • 389 contacten spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Het kantoor van VluchtelingenWerk bevindt zich Valkhof 67 in Leidschendam. De openingstijden van het Informatiepunt zijn op maandag van 10.00-12.00, op dinsdag van 13.00-15.00 en op donderdag van 10.00-12.00 uur.

Juridische begeleiding gezinshereniging

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, dgehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer: 1. gezinsherenigingsprocedures 2. het verkrijgen van verblijfsdocumenten (o.a. voor in Nederland geboren kinderen) 3. het verlengen of vervangen van verblijfsdocumenten 4. het verkrijgen van reisdocumenten (vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten) en 5. vragen rond naturalisatie.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (partners, kinderen en, in het geval van een alleenstaande minderjarige, ouders, broers en zussen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten.  Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

Met de meeste Eritrese cliënten wordt intensief gewerkt aan het aantonen van de identiteit van hun gezinsleden en het gezinsband tussen hen en deze gezinsleden. De IND wil officiële documenten zien die de identiteit en gezinsband bewijzen. Veel van onze Eritrese cliënten zijn echter niet in het bezit van zulke documenten omdat zij van het platteland komen. Zij zijn op traditionele wijze in de kerk getrouwd en de kinderen in de kerk gedoopt. Kerkelijke documenten zijn geen officiële documenten. De cliënt dient aan de IND uit te leggen waarom hij niet in het bezit is van officiële documenten en waarom hij niet aan deze alsnog kan komen. De identiteit en gezinsband worden aangetoond aan de hand van officieuze (inclusief kerkelijke) documenten en persoonlijke verklaringen over hun relatie en familie situatie.

 • totaal aantal dossiers in 2017: 82
 • 27 succesvol afgeronde dossiers

Voorlichting, belangbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

In het kader van een betere dagbesteding voor vluchtelingen is er in 2017 een mooie samenwerking tot stand gekomen  met Sport en Welzijn, met Woej en Vrijwilligerspunt. Ervoor zorgen dat vluchtelingen daadwerkelijk actief kunnen zijn binnen de lokale samenleving en dat vanaf de beginperiode kan alleen in samenwerking met lokale partners.

Een van onze medewerkers heeft op verzoek voorlichting gegeven aan bewonerscommissieleden van woningcorporatie Wooninvest, op een van hun informatiedagen. Voor bewoners wordt het steeds duidelijker dat er meer vluchtelingen in hun wijk komen wonen en daar leven vragen over.  Onze medewerker kon vanuit eigen ervaring in het verleden uitleg geven wat het betekent om te moeten vluchten en opnieuw je leven op te moeten bouwen in een heel andere cultuur.

We hebben met een aantal medewerkers deelgenomen aan het particuliere initiatief  ‘Platform Leidschendam-Voorburg’ en de manifestatie op 25 maart in Voorburg. Een van de statushouders, een banketbakker,  heeft zich behoorlijk ingespannen voor die dag en voor hapjes gezorgd.

Pilot Netwerkbijeenkomsten ‘Double Dutch’: Tijdens beleidsontwikkelingen in 2016 op het gebied van een betere dagbesteding was het idee naar voren gekomen om vluchtelingen een plek te bieden waar zij kunnen netwerken en kunnen leren van de ervaringen van oud-vluchtelingen. Twee oud-vluchtelingen wilden hun ervaringen met integreren ten dienste stellen van nieuwkomers zodat zij niet in hun eentje het wiel uit hoeven vinden en kunnen profiteren van ervaringen van oudkomers.

Samen met Sport en Welzijn en enkele vluchtelingen hebben wij dit idee opgepakt en uitgewerkt en op 4 maart was de aftrap van de eerste netwerkbijeenkomst. Zo’n 50 vluchtelingen kwamen op de bijeenkomst en genoten van Syrische muziek, van hapjes (gemaakt door een Syrische banketbakker) en een drankje. Tot juli zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd en is bekeken of dit idee levensvatbaar is. Het uiteindelijke doel is dat vluchtelingen zelf dit initiatief overnemen en VluchtelingenWerk en Sport en Welzijn de bijeenkomsten faciliteren. Er wordt bekeken of dit initiatief in 2018 een doorstart kan krijgen.

Open Monumentendag op 9 september: enkele vluchtelingen hebben deelgenomen aan het programma van Open Monumentendag in onze gemeente, waarbij een fietstocht langs verscheidene monumenten op het programma stond.

VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) en Arbeidsparticipatie

VIP, Vluchtelingen investeren in Participeren, is gericht op het ondersteunen van vluchtelingen bij het vinden van hun weg richting werk en/of opleiding. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aanvullend voor 2017 -2018 20 trajecten arbeidsparticipatie ingekocht, waardoor de arbeidscoaching voor de VIP deelnemers verlengd kan worden.

In het project VIP zijn  in de periode 2016-2017 46 deelnemers gestart. Om het VIP traject succesvol af te ronden moet de training worden gevolgd en praktische werkervaring opgedaan zijn. In Leidschendam-Voorburg hebben  44 deelnemers VIP met succes afgerond.  Er waren 5 losse arbeidsparticipatietrajecten. De anderen zijn op enig moment alsnog de VIP ingestroomd.

 • 5 trajecten
 • 46 deelnemers aan VIP-training
 • 44 geslaagden

De VIP aanpak bestaat uit twee componenten. Een groepstraining, waarbinnen de statushouders onderzoekt welke mogelijkheden er voor hem of haar openstaan in Nederland, leert hoe de arbeidsmarkt in Nederland in elkaar steekt en waarbinnen hij of zij oefent op de vaardigheden die op de arbeidsmarkt nodig zijn. De  tweede component is individuele arbeidscoaching door vrijwilligers. Deze coaches helpen bij het huiswerk van de groepstraining, met het maken van een CV en met solliciteren. Ze zetten hun netwerk in om baankansen te creëren, oefenen gesprekken, zoeken opleidingen, helpen bij aanmeldingen, kortom gaan aan de slag om alle obstakels, beren en onduidelijkheden die de statushouder op weg naar werk tegenkomt, te lijf te gaan. Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: welke (aanvullende) opleiding heb ik nodig? Hoe schrijf ik mij in bij een uitzendbureau? Hoe solliciteer ik via een website? Maar ook: hoe zorg ik dat mijn zieke kind de zorg krijgt die het nodig heeft als ik aan het werk ben en: Wat moet ik kiezen als er zoveel opties zijn? Zo had een jonge Eritrese statushouder geen idee wat hij wilde doen en sollicitaties, ondersteund door een jobcoach, lukten niet. Hij is vanuit arbeidsparticipatie het VIP project ingestroomd. Dankzij de VIP training en goede coaching heeft hij zijn droom onder woorden gebracht en gaat hij starten op het MBO.

In de huidige arbeidsmarkt is het inzetten van netwerk van groot belang. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn voor statushouders het netwerk, waarmee de connectie naar een werkgever wordt gelegd. Met de individuele, persoonlijke benadering voelen de statushouders zich gekend, en dat geeft motivatie om door te zetten.

 • 3 VIP-deelnemers startten een opleiding
 •  7 deelnemers vonden een betaalde baan
 • 5 deelnemers doen nu vrijwilligerswerk of vonden stageplek
 • 16 deelnemers zitten nog in arbeidscoaching
 • 11 deelnemers zitten nog in traject gemeente
 • 2 uitvallers

Participatieverklaringstrajecten

 •  6 groepen
 • 79 deelnemers

In 2017 hebben wij zes groepen Participatieverklaringstrajecten georganiseerd. Vanaf 1 oktober 2017 is het volgens de Wet Inburgering verplicht om binnen een jaar na binnenkomst in de gemeente de verklaring te ondertekenen. Drie van de trajecten zijn in de Arabische taal gegeven en deze deelnemers kwamen voornamelijk uit Syriërs. Twee trajecten voor statushouders uit Eritrea in het Tigrinja, en een traject in het Farsi voor deelnemers uit Iran en Afghanistan. Alle workshops werden geleid door ervaren trainers uit het eigen taalgebied en ervaringsdeskundigen.

In totaal hebben 79 volwassen statushouders deelgenomen aan de workshops en excursies en zijn er 79 Certificaten uitgereikt.

Een traject bestaat uit 5 workshops, waarin deelnemers naast de kernwaarden ook drie belangrijke thema’s behandeld krijgen: gezondheidszorg, onderwijs en dagbesteding. De workshops bieden kansen aan de deelnemers om in korte tijd veel informatie te krijgen over de Nederlandse samenleving en over cultuurverschillen. Door de verschillende methodes waaronder dialooggesprekken is er ruimte voor de verschillen in persoonlijke en culturele waarden. Positief is ook de verbondenheid die ontstaat tijdens de workshops. De cursus is ook bedoeld om de samenleving in Leidschendam-Voorburg te verkennen middels excursies. VluchtelingenWerk brengt daarnaast de statushouders in contact met een huisartspraktijk, met Sport en Welzijn en met Vrijwilligerspunt. Naast een verkenning van mogelijkheden krijgen zij hierdoor ook de kans om een netwerk op te gaan bouwen. De serie workshops werden alle afgesloten met een feestelijke ondertekening in het bijzijn van wethouder Floor Kist. De komst van de wethouder werd zeer op prijs gesteld, een aantal deelnemers lieten blijken zich hierdoor welkom te voelen  in hun nieuwe leefomgeving.

Andere initiatieven

Pilot Direct Actief Meedoen: In het kader van een betere dagbesteding zijn wij vanaf september gestart met een pilot. Het doel van de pilot is nadrukkelijk om te leren van de ervaringen. Het is niet voldoende om een vluchteling te koppelen aan een sportactiviteit, aan een activiteit in een wijkcentrum of vrijwilligerswerk, er moet actief gecoacht en gemonitord worden anders mislukken de trajecten, zo is onze ervaring.

Ook op het gebied van methodiekontwikkeling zal nog een slag gemaakt dienen te worden. Het resultaat van de kleine pilot is als volgt: Drie vluchtelingen wilden vrijwilligerswerk gaan doen, waarvan er een persoon regulier bemiddeld kon worden. De overige twee hadden onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Zij konden echter wel met hun eigen werkervaring participeren in de Pop-up bazaar, waaruit dan weer wel vrijwilligerswerk is ontstaan.

΅Leven zonder werk heeft geen smaak” 

Aldus een van de statushouders die vanuit zijn ervaring als banketbakker vrijwilligerswerk gevonden heeft. Hij heeft hapjes gemaakt voor Double Dutch, voor VIP,  en via de pop-up Bazaar heeft hij stage mogen lopen bij banketbakker Klink. Dat laatste liep goed en was heel motiverend voor hem. Hij bemiddelt nu zelf vrijwilligerswerk voor een collega-inburgeraar.

Daarnaast hebben wij voor Sport en Welzijn de werving gedaan voor hun sportactiviteiten, en vooral in het motiveren van de kandidaten die zich opgegeven hadden. Het blijkt een hele stap te zijn voor sommigen om actief mee te doen en om tot succes te komen is veel tijd en aandacht nodig, ook bij de ontvangende partij zoals een sportvereniging. Daarbij moet in gedachten gehouden worden dat het hier om een doelgroep gaat die nog maar kort in Nederland is en onze cultuur onvoldoende kent.

Sociale maatjes: De Raad van Kerken heeft geconstateerd dat er bij hun achterban behoefte was aan informatie over de statushouders in hun gemeente en interesse om maatje te worden voor een vluchteling. Begin 2017 zijn er twee informatieavonden georganiseerd waarbij ook onze medewerkers voorlichting hebben gegeven over het werken met en voor vluchtelingen. Hierop hebben zich een tiental mensen aangemeld als sociaal maatje. In het voorjaar hebben wij de sociale maatjes toegevoegd aan onze werkgroep en hen gekoppeld aan een vluchteling. Voor sommige statushouders is het actief meedoen in de lokale samenleving in het beginstadium nog te moeilijk, voor hen is het contact met een Nederlander een belangrijke en waardevolle stap in het integratieproces naast onze begeleiding en de taallessen.

Fietslessen: In maart hebben 14 cursisten zich ingeschreven voor de fietslessen, in september 6. Dit is hetzelfde patroon als in 2016. Zoals altijd was er tijdens de cursus enig verloop, meestal vanwege de cursus Nederlands of gezondheidsproblemen. Deelnemers waren uitsluitend vrouwen. Alle cursisten konden fietsen aan het einde van een cursus, maar een klein aantal heeft een tweede cursus nodig om veilig in het verkeer te kunnen fietsen. De voertaal tijdens de lessen is Nederlands. Na 9 jaar trouwe dienst hebben we eind 2017 helaas afscheid moeten nemen van een van onze vaste fietsdocenten. De fietsclub is nog op zoek naar nieuwe docenten. De fietsclub heeft ook dit jaar een aantal malen een fiets uitgeleend aan een cursist of cliënt. Er werden twee nieuwe fietsen aangeschaft, buurtbewoners hebben enkele malen fietsen gegeven en enkele statushouders konden blij gemaakt worden met een gratis fiets of  voor een heel gering bedrag.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht. In Leidschendam-Voorburg heeft VluchtelingenWerk 4 groepen verspreid over twee locaties. Door het relatief grote aantal startende alfa cursisten, zijn wij in januari vorig jaar met een tweede alfabetiseringsgroep gestart op de locatie Dobbelaan 4. Daarnaast hebben wij op de locatie Valkhof 67 bij het kantoor van VluchtelingenwWerk nog twee inburgeringsgroepen en een alfabetiseringsgroep. Ook hebben wij een ONA klas (Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Cursisten die vanaf 01 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden, zijn verplicht om ONA te doen.

Naast twee ONA vrijwilligers, zijn er in de groepen 7 vrijwilligers als klassenassistent actief. Bij onze inburgering zijn verder nog veertig vrijwilligers als taalcoach actief. Vanuit VluchtelingenWerk wordt de vrijwilligers trainingen aangeboden om hen te ondersteunen bij hun taken. In de gemeente wordt middels het taalakkoord dat door verscheidene organisaties is ondertekend, gestreefd naar een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid. Bij het Taalhuisoverleg proberen wij als taalpartners een en ander vorm te geven en af te stemmen.

Binnen de organisatie is het streven om te komen tot een integrale aanpak met de collega's zodat onze inburgeraars zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien.

Ons team in Leidschendam – Voorburg

 • 80 vrijwilligers
 • 3 stagiaires

Ons team bestond begin 2017 uit ruim 80 vrijwilligers, te weten maatschappelijk begeleiders, juridisch begeleiders, stagiaires, tolken, fietsdocenten, taalcoaches, sociale maatjes en jobcoaches. Zij werden aangestuurd door 8 parttime betaalde krachten. Drie stagiaires HBO MWD, een stagiaire Toegepaste Psychologie en een MBO-stagiaire hebben ons team versterkt.
Een belangrijke trend  is de aanmelding van een aantal oud-vluchtelingen als maatschappelijk begeleider. Wij zijn bijzonder blij met deze ontwikkeling en met hun inzet. We  vinden het prijzenswaardig dat juist zij zich willen inzetten voor nieuwkomers. Er wordt veel geïnvesteerd in het inwerken, trainen en de werkbegeleiding van alle vrijwilligers, wat een continu proces is. Ook de werving vraag constant aandacht door de vele wisselingen van vrijwilligers. De komst van diverse soorten maatjesfuncties heeft als bijeffect dat het moeilijker is om maatschappelijk begeleiders voor 8 tot 12 uur per week aan ons te binden.

VluchtelingenWerk Leidschendam - Voorburg maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.