Maassluis: 2018 in cijfers

In Maassluis zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 21 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Maassluis zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 21 statushouders gehuisvest. Daarmee behoudt de gemeente een grote voorsprong (van 46) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 21 statushouders gehuisvest
 • 11 volwassenen, 10 kinderen
 • 12 mannen, 9 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (16)
 • 2 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •  368 bezoekers aan onze spreekuren

Tijdens de 368 contacten zijn er 520 onderwerpen besproken bij 66 unieke cliënten.
De hulpvragen en begeleiding van statushouders uit het 1e jaar en 2e jaars Maatschappelijke Begeleidingstraject worden apart geregistreerd en niet meer onder de noemer spreekuur of infopunt. Dit aantal van 66 personen betreft dus mensen die langer dan 2 jaar in Maassluis verblijven.
Er is een toename te zien in het aantal contacten. De meeste vragen gaan over financiën. De meeste cliënten vinden het lastig om brieven van bijvoorbeeld Stroomopwaarts te lezen en zelf betalingsregelingen af te sluiten bij schulden of kwijtschelding aan te vragen. Doorgaans hebben zij niet allemaal de kennis en vaardigheden om hier mee om te gaan. Ook hier speelt de taalbarrière een rol.
Vluchtelingen die langer dan 2 jaar in Maassluis wonen worden doorgaans doorverwezen naar de reguliere hulpverlening zoals het Wijkteam of de Formulierenbrigade. Dit is niet altijd eenvoudig omdat het vertrouwen in VluchtelingenWerk groot is.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  1 nieuw dossier gezinshereniging in 2018
 •   totaal aantal dossiers in 2018: 17
 •  10 afgeronde dossiers

Het juridisch spreekuur is op afspraak. Met name de gezinshereniging eist veel tijd en deskundigheid. Er wordt voorlichting gegeven aan de cliënt. Er wordt uitgelegd welke stukken er aangeleverd dienen te worden en er is regelmatig contact met de IND en de advocaat van de cliënt. Direct na het verkrijgen van een verblijfsvergunning wordt de gezinshereniging aangevraagd. Dit gebeurt doorgaans al in de AZC’s door onze collega´s. Zodra de statushouder in Maassluis komt wonen neemt VluchtelingenWerk het dossier over.
De familie van de referent moet vaak lang wachten op toestemming. De meeste nareizigers verblijven in een buurland. Zij moeten zich kunnen melden bij een Nederlandse Ambassade. De problemen die zich opstapelen zijn vaak menselijke drama’s. Zo raakt het geld op en kunnen mensen problemen krijgen met de overheid van het land waar zij tijdelijk verblijven. De ervaring leert dat gezinsherenigingszaken van Eritreeërs erg lang duren. Doorgaans kunnen de familieleden niet de juiste papieren aanleveren bij de IND. Als er kinderen aanwezig zijn kan er een DNA onderzoek gestart worden. Maar ook dat kan lang duren.

In 2018 heeft VluchtelingenWerk kunnen helpen bij het herenigen van 7 gezinnen: 4 Syrische en 3 Eritrese.                          

De meeste hulpvragen tijdens het juridisch spreekuur gaan over gezinshereniging. Echter naast de vragen over gezinshereniging zijn er ook andere juridische vragen zoals verlenging van een verblijfsvergunning, uitleg over de Vreemdelingenwet, 1e aanvraag voor een pasgeboren kind, aanvraag voor een visa e.d. of vragen over terugkeer naar het land van herkomst. In 2018 hebben 22 cliënten één of meerdere keren gebruik gemaakt van het juridisch spreekuur met deze hulpvragen.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 11 gestarte trajecten mb eerste jaar
 • 27 gestarte trajecten mb tweede jaar

In 2018 krijgt VluchtelingenWerk vooral te maken met statushouders die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Familieleden waarvan de partner al in Maassluis woont.

Arbeidsparticipatie

De jobcoach ondersteunt vluchtelingen om hoger op de participatieladder te komen en waar mogelijk (duurzaam) betaald werk te krijgen. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met: Stroomopwaarts , werkgeversservicepunten, bedrijven, opleidingsinstituten etc.
De jobcoach heeft een spreekuur op afspraak. Zij kan helpen met het maken van een CV en hulp bieden bij het zoeken naar een baan. Ook bezoekt zij regelmatig bedrijven en geeft voorlichting over statushouders.
In 2018 heeft de jobcoach van VluchtelingenWerk op de locatie Maassluis een aantal zaken uitgezocht voor statushouders en kunnen bemiddelen.
Zij heeft een schildersbedrijf kunnen benaderen en een schilder met ervaring in Syrië heeft een aantal maanden stage gelopen.
Een lasbedrijf in Maasdijk heeft een statushouder in dienst genomen als beginnend lasser. De werkperiode werd begonnen met een extra lascursus. Deze werd betaald door OOM (vakvereniging van metaal/lasbedrijven).
Informatie is er gegeven aan een voormalig eigenaar van een familiebedrijf (hotel/restaurant) in Syrië. Het idee om te gaan werken als traiteur is door de jobcoach uitgezocht en aan hem uitgelegd.
Er is contact geweest met een metaalbedrijf te Wateringen. Het bedrijf gaat ook starten met een eigen opleidingsschool.
De jobcoach is op bezoek geweest bij Capabel Onderwijs in Rotterdam. Zij kunnen BBL opleidingen aanbieden aan statushouders in de zorg, techniek logistiek. Dit wordt verder in 2019 uitgewerkt.

Taalcoach

In 2018 zijn twee medewerkers als taalcoaches werkzaam bij VluchtelingenWerk. Eén taalcoach komt bij 4 gezinnen aan huis en geeft taalondersteuning. Beide taalcoaches maken onderdeel uit van de vrijwilligersgroep.

Organisatie

Onverminderd bleef VluchtelingenWerk Maassluis in 2018 toegankelijk voor onze cliënten op onze locatie aan de PC Hooftlaan 11b in Maassluis. We waren maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar middels onze spreekuren en afspraak mogelijkheden.
Na een risico-inventarisatie en -evaluatie in 2017 bleek dat het kantoor niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. We hebben dan ook naarstig gezocht naar een andere kantoorruimte en vele bezichtigingen gehad. Per 1 april 2018 zijn wij een kantoor gaan huren op de 1e verdieping in het pand van de woningcorporatie Maasdelta aan de P.J. Troelstraweg 6. Een groot kantoor voor de teamleiders en medewerkers. Met daarnaast een ontvangstruimte en twee spreekkamers. De verhuizing vond plaats op vrijdag 13 april.

VluchtelingenWerk Maassluis  werkt in 2018 met 3 betaalde krachten: twee teamleiders en een senior-teamleider. Eén van de teamleiders is in september op een andere locatie van VluchtelingenWerk gaan werken. Gedurende deze rapportageperiode zijn er totaal 17 vrijwilligers en 2 stagiaires actief. Dit is een belangrijk onderscheid t.o.v. andere dienstverlenende organisaties. Vrijwilligers en stagiaires worden ondersteund en begeleid door de teamleiders. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen de teamleider en de medewerker. Binnen de vrijwilligersgroep zijn twee vertalers Arabisch actief . Zij kunnen hulp bieden met het vertalen van moeilijke begrippen en complexe zaken.
Eén keer in de ca. 6 weken is er een teamoverleg. Tijdens het teamoverleg wordt er gesproken over nieuwe wetgeving en andere zaken die op de locatie spelen. Ook heeft iedere vrijwilliger/stagiair aanspraak mogen maken op de onkostenvergoedingen die beschikbaar worden gesteld.