Integreren in Nederland

Krijgen vluchtelingen voorrang op sociale huurwoningen? Krijgen ze alles gratis? We geven graag antwoord op veelgestelde vragen.
placeholder

Krijgen vluchtelingen alles gratis?

  • Vluchtelingen hebben vaak alles achter moeten laten en moeten hun leven in Nederland weer opnieuw opbouwen. Tijdens de asielprocedure wachten zij in een asielzoekerscentrum. Daar krijgen ze een klein bedrag om eten, kleding en andere basisbehoeften te kunnen kopen. En gedurende hun verblijf in het azc hebben ze recht op bijna alle zorg uit het basispakket.
  • Wie mag blijven, krijgt een huurwoning toegewezen en moet op zoek naar werk. In veel gemeenten krijgen vluchtelingen wat geld om een huisraad te kunnen regelen. Dit is meestal een lening die weer moet worden terugbetaald.
  • Verder gelden voor vluchtelingen dezelfde regels als voor andere mensen. De meeste vluchtelingen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering tot ze Nederlands spreken en werk hebben gevonden.

Krijgen vluchtelingen voorrang voor een sociale huurwoning?

  • Er is al jaren een tekort aan sociale huurwoningen in Nederland. Daarom hebben gemeenten aparte regels voor groepen die met spoed een woning nodig hebben. Vluchtelingen die het asielzoekerscentrum moeten verlaten kunnen daar ook onder vallen.
  • Het woningtekort wordt door sommigen toegeschreven aan de komst van vluchtelingen. In werkelijkheid wordt slechts een klein deel van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders. In 2017, toen nog relatief veel vluchtelingen een verblijfsvergunning kregen was dat 7%. 

Lukt het vluchtelingen om werk te vinden?

  • Van de vluchtelingen die tussen 2001 en 2010 naar Nederland kwamen, had iets minder dan de helft na vijf jaar betaald werk. Van Nederlanders zonder migratie-achtergrond was dat 74%. Het duurt dus vaak een tijd voordat vluchtelingen in Nederland werk hebben gevonden. Dat komt met name door lange wachttijden voor de asielprocedure, voor huisvesting en de tijd die het kost om de Nederlandse taal te leren.
  • De wachttijd voor de asielprocedure kan oplopen tot meer dan 10 maanden. Na de asielprocedure begint de wachttijd voor huisvesting. Als er woonruimte is gevonden staan vluchtelingen 3-0 achter op de arbeidsmarkt: ze spreken de taal nog niet, hebben geen enkel netwerk, en diploma’s moeten vaak eerst in Nederland erkend worden. Gedurende de eerste 3 jaar staat het leven van vluchtelingen vaak in het teken van de verplichte inburgeringscursus, het opbouwen van een netwerk en de erkenning van diploma’s.