Nissewaard: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Nissewaard zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 188 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een flink deel van de achterstand, op de door het Rijk vastgestelde taakstelling weggewerkt.

 • 188 statushouders gehuisvest
 • 124 volwassenen, 64 kinderen
 • 61 mannen, 63 vrouwen, 32 meisjes, 32 jongens
 • veruit grootste groep: Syriërs (87)
 • er zijn 60 woningen beschikbaar gesteld

De totale taakstelling in 2017 was 115 personen. Deze taakstelling is gehaald en we hebben daarnaast bijna de hele  achterstand van 2015 en 2016 helemaal ingehaald. Een achterstand van 29 statushouder is meegenomen naar 2018. Opvallend was dat we in 2017 veel gezinnen met kleine kinderen hebben gehuisvest. Het betrof helaas soms getraumatiseerde kinderen en ouders die veel van onze begeleiding vragen. We hebben ook opvallend vaak moeten doorverwijzen naar verschillende instanties zoals JOT, PsyQ, Bavo-Delta en leerplichtambtenaren van de gemeente. De huisvesting zelf was soms ook een lastige klus. We heben onze klachten over de kwaliteit van de aangeboden woonruimte bij de gemeente kenbaar gemaakt. Er zijn verder 55 nareizigers geweest. We hebben geen GVA of hervestigers gehad in onze gemeente.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 1200 contacten  spreekuur/infopunt

Onze  locatie bevind zich aan het Goudenregenplein 1 te Spijkenisse. Ons kantoor  is vijf dagen per week open. De eerste afspraak begint om half tien en de laatste wordt om kwart over drie ingepland.  Daarna werken we aan rapportages en hebben we tijd andere administratieve verplichtingen. Onze cliënten kunnen elke dag met allerlei vragen bij ons terecht, maatschappelijke of juridische vragen behandelen we elke dag.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 29 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 72
 • 51 succesvol afgeronde dossiers

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Nissewaard beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Afgelopen jaar hebben we de opening van onze nieuwe locatie gevierd. Daar zijn veel externe partners bij geweest. Onder anderen wethouder Van der Schaaf. Naar aanleiding daarvan zijn we in de krant geweest.

We zijn heel trots dat we afgelopen jaar veel gezinnen bij elkaar hebben weten te brengen. Verder hebben we onze cliënten een goede begeleiding geboden, hetgeen niet onopgemerkt is gebleven. We zijn door wethouder Van der Schaaf landelijk voorgedragen als een van de beste vrijwilligersorganisatie van het jaar. Verder zijn we trots op de goede samenwerking met de gemeente en de gemeenteambtenaren, maar ook met ketenpartners zoals woningcorporaties, leger des Heils, Voedselbank, Bibliotheek, verenigde kerken in Nissewaard en nog vele andere organisaties.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 112 gestarte trajecten mb, eerste jaar

In 2017 hebben we in totaal  112 statushouders ouder dan 16 jaar in Nissewaard maatschappelijke begeleiding geboden. Alle cliënten krijgen een jaar lang begeleiding die opgesplitst is in twee trajecten, namelijk coaching vestiging en coaching integratie.

Volgens de beschikking  van 2018 mogen wij 50 cliënten uit 2017 en 2018  voor wat langer begeleiden. Dit is een positieve ontwikkeling in de gemeente Nissewaard, we merken dat voor sommige statushouders een jaar aan begeleiding te kort is. Het is niet voor niets dat veel gemeenten in onze regio voor anderhalf of zelfs twee jaar begeleiding kiezen.

Arbeidsparticipatie

De dienstverlening Arbeidsparticipatie is een logisch vervolg op de visie van VluchtelingenWerk.”….Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waarop zelfredzaamheid voorop staat…..”

Werk is een belangrijke voorwaarde voor integratie van vluchtelingen in de samenleving. Arbeidsparticipatie,  het deelnemen aan het arbeidsproces, kan op allerlei manieren. Het uiteindelijke doel is voor velen natuurlijk structureel betaald werk, maar dat is niet voor alle vluchtelingen meteen mogelijk.  Andere vormen zijn onder andere een participatieplaats, een werkervaringsplaats of stage, proefplaatsing, een opleidingstraject, of vrijwilligerswerk. De meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen werken en hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt. De arbeidscoaches (vrijwilligers) van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in dit proces richting de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met; de gemeentelijk sociale dienst, werkgeversservicepunt, bedrijven, opleidingsinstituten etc.  

Naast de maatschappelijk begeleiding hebben we ook  VIP project (Vluchtelingen Investeren in Partciperen)  in Nissewaard opgestart. In het project VIP werken we samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om 1.500 vluchtelingen voor te bereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit bij de inburgering. Daardoor verminderen de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid: vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo kunnen vluchtelingen bewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dankzij het VIP project is één cliënt aan betaalde baan geholpen. Hij werkt sinds enkele maanden geleden als ICT’er voor een internationaal bedrijf in de haven van Rotterdam. Daarnaast zijn er meerdere cliënten aan de vrijwilligers- en stagebaantjes geholpen.

 • in 2017 zijn we met 8 jobcoachtrajecten gestart

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Nissewaard biedt in opdracht van de gemeente sinds september 2017 participatieverklaringstrajecten aan.

Per groep worden er  4 workshops Participatieverklaring uit genaamd “Arbeidsparticipatie” geboden.  Het doel van deze workshops is om statushouders inzicht te bieden in de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt, de verschillen in werkcultuur met het land van herkomst en het maken van een persoonlijk arbeidsparticipatie-stappenplan.
In samenwerking met de gemeente is de workshop ontwikkeld welke bestaat uit 4 modules: 

Module 1: Introductie en kennismaking NL arbeidsmarkt.
Module 2: Onderwijs en arbeid, voorwaarden en verwachtingen.
Module 3: Dagbesteding, netwerken en NL werkcultuur
Module 4: Presentatie van een arbeidsparticipatie-stappenplan

Trainers van VluchtelingenWerk voeren de workshops uit in de taal van de deelnemers. De gemeente levert de deelnemers aan, wij organiseren de rest. Tijdens de laatste les geven de deelnemers presentaties over zichzelf. Zowel medewerkers van VWN als van de gemeente zijn daar altijd bij aanwezig geweest. Dat is altijd van grote meerwaarde geweest voor deze feestelijke en voor de deelnemers spannende afsluiting. Er kan teruggekeken worden op een geslaagd project.

 • Aantal groepen: 5
 • Aantal aanmeldingen deelnemers: 61
 • Aantal afgerond: 45
 • Aantal niet afgerond: 16

Verklaring cijfers: 16 personen hebben niet deelgenomen aan de workshops terwijl zij wel waren aangemeld. De verklaring hiervoor bestaat uit de volgende redenen:

– deelnemers konden vanwege een andere taal de workshop niet volgen. Er was geen tolk aanwezig en de Nederlandse taal was onvoldoende om de workshop in de Nederlandse taal te volgen.
– een aantal deelnemers kon niet meedoen vanwege ziekte.
– een aantal deelnemers kon niet meedoen vanwege school op het tijdstip van de workshops.
– een aantal deelnemers hebben wij niet kunnen bereiken, zij kwamen zonder reden niet opdagen.

Elke vier weken start er  vanuit de gemeente een participatieverklaringstraject. Dit betreft een verdiepingsmodule die bestaat uit een halve dag. Als afsluiting van het traject moeten de deelnemers zichzelf presenteren. Ze moeten  vertellen wie ze zijn, wat ze in het land van herkomst hebben gedaan, wat ze kunnen en wat hun dromen zijn.
Bij de afsluiting van het het traject zijn er altijd twee mensen van de gemeente, Esther van der Hoeven (Projectleider Participatieverklaringstraject & Rotterdamse Taalstart) en een of meer vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nissewaard aanwezig. De teamleider verzorgt een korte toespraak, vaak nemen de deelnemers zelf gemaakte hapjes mee en worden de deelnemers op de foto gezet.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau. Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

In de gemeente Nissewaard is de inburgering in 2017 naast VluchtelingenWerk ook door Maximaal Taal / De Tornante Trainingen verzorgd geweest.

 • • 13 klassen
 • • 160 cursisten
 • • ruim 100 vrijwilligers

Op dit moment worden onze cliënten naar de inburgering taalaanbieders in Nissewaard doorverwezen. Bij  de afdeling inburgering van VluchtelingenWerk zijn er  13 klassen waarin 160 cursisten op verschillende niveaus lessen krijgt. De afdeling biedt drie opleidingsniveaus aan:  alfa, inburgering en staatsexamen. Op deze afdeling werken ruim honderd vrijwilligers als taalcoach en /of klassenassistent.

Ons team in Nissewaard

VluchtelingenWerk Nissewaard is gevestigd op de Goudenregenplein 1, het oude Marckenburg.  Op de locatie zijn er twee betaalde krachten werkzaam: de senior teamleider en een  teamleider. De regiomanager is budgetverantwoordelijke en leidinggevende van de (senior) teamleiders.

Aan het begin van het jaar bestond ons geweldige team uit 35 vrijwilligers. Die ploeg is iets gekrompen, tot 26 vrijwilligers en 2 stagiaires. Alle vrijwilligers hebben een introductie en basiscursus gevolgd. Verder hebben de meeste vrijwilligers, per specialisatie , de trainingen gevolgd zoals omgaan met psychosociale problemen, omgaan met agressie, juridische begeleiding decentraal, gezinshereniging.

VluchtelingenWerk Nissewaard maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.