Noordwijk: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Noordwijk zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 51 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente eerder opgelopen achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling nu helemaal weggewerkt.

 

 • 51 statushouders gehuisvest
 • 32 volwassenen, 19 kinderen
 • 27 mannen/jongens, 24 vrouwen/meisjes
 • Veruit grootste groep: Syriërs (31)
 • 16 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling voor de gemeente Noordwijk bedroeg 35 personen voor 2017. Eind 2016 was er een achterstand van 16 personen, waarmee het totaal aantal te vestigen personen in 2017 op 51 kwam. Deze taakstelling is in 2017 gehaald. Het aantal nareizigers betrof in 2017 25 personen. 

Opmerkelijk in 2017 was dat 3 jaar nadat gezinshereniging was aangevraagd, tegen alle verwachtingen in door de IND toestemming is verleend om een gezin van 8 personen met deels volwassen pleegkinderen uit Sierra Leone over te laten komen naar Nederland. Zij zijn uiteindelijk in 2017 herenigd met hun (pleeg-) moeder.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 

 • 550 contacten maatschappelijke begeleiding tot 2 jaar na vestiging
 • 138 contacten infopunt 2-3 jaar
 • 51 contacten judidisch/gezinshereniging

Vluchtelingenwerk Noordwijk houdt kantoor in de bibliotheek van Noordwijk.
Akkerwinde 1 A, 2201 MC Noordwijk

– Spreekuur (juridisch):  Dinsdag van 14.00 – 15.30 uur
– Spreekuur  algemeen:   Woensdag van 14.00 – 15.30 uur

De vragen waar cliënten zoal mee kwamen waren:
– Andere verzekering afsluiten
– Uitstel voor inburgeringsexamen aanvragen
– Diplomawaardering
– Uitleg brieven van ISD
– Geschil werkgever en ISD laten voorkomen
– Formulieren invullen
– Aangifte verloren ID ‘s , bankpassen etc.
– Aangifte geboorte kinderen
– Hulp bij huisvesting
– Vragen over belastingzaken
– Aanvragen bijzondere bijstand

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie. Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, door migratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 3 nieuwe dossiers
 • totaal aantal dossiers in 2017: 8
 • 2 succesvol afgeronde dossiers

In 2017 hadden we 2 negatieve beschikkingen. Eén aanvraag is doorverwezen naar een advocaat. Er waren vier lopende aanvragen waarvan één zaak opnieuw is opgestart. Twee gezinsherenigingen vanuit Eritrea zijn succesvol afgerond. Eén aanvraag voor een minderjarig kind die bij zijn vader in Irak verblijft, is afgewezen. Voor één gezin is in 2017 positief beschikt op de gezinsherenigingsaanvraag en deze is in januari 2018 afgerond.

Voor Eritreeërs blijft het lastig om de juiste documenten boven tafel te krijgen. Vaak kunnen ze toch de zaken niet goed aantonen. Dit levert veel vertraging op in de voortgang van de hereniging.
In 2017 waren er niet veel meer gezinsherenigers dan in 2016. Er zijn voor de aanvragen gemiddeld ongeveer 8 contactmomenten geweest met cliënt.  Dit is in het totaal ongeveer  64 contactmomenten. Er is in totaal 816 uur aan (algemeen en juridisch) spreekuur gedraaid. De teamleider heeft zich  in 2017  24 uur per week  ingezet en de vrijwilligers over heel 2017  gemiddeld 20 uur per persoon per maand.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Noordwijk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

In het voorjaar van 2017 is Wereldvluchtelingendag op de locatie (in de bibliotheek Noordwijk) georganiseerd. VluchtelingenWerk heeft haar deuren opengezet. Hier kwamen veel bezoekers op af en er ontstonden leuke gesprekken tussen bezoekers en cliënten van VluchtelingenWerk .

Er heeft een aantal artikelen in de krant gestaan: Een Syrische statushouder is in 2017 begonnen met huiswerkbegeleiding aan Syrische kinderen op zaterdagochtend. Deze lessen worden druk bezocht en het is ook voor de moeders een leuke samenzijn op deze ochtenden. Hierover heeft de teamleider een leuk artikel geschreven en dat werd in de lokale krant gepubliceerd. Er zijn fietsen uitgedeeld, dat heeft ook een aantal leuke artikeltjes opgeleverd op sociale media. Een grote supermarktketen organiseert jaarlijks het integratie-diner. Ook in Noordwijk en in 2017 zijn hiervoor voor het eerst de statushouders uitgenodigd om aan deel te nemen. Er is een aantal cliënten naar toe gegaan met zelfgemaakte lekkernijen. Hierover heeft een artikel in de krant gestaan en ook op sociale media is er veel aandacht voor geweest met de titel “Eten brengt culturen bij elkaar “.

Tijdens NLdoet hebben 5 Syrische mannen meegeholpen een schoolplein in Noordwijk op te knappen. Dit was voor iedereen een geweldige dag en iedereen heeft echt goed meegeholpen. Over NLdoet in Noordwijk heeft een artikel in de lokale kranten gestaan met een foto van de Syriërs en VluchtelingenWerk werd ook genoemd. Er zijn in Noordwijk weer jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt. Eén van onze maatschappelijke begeleiders is daarbij in de prijzen gevallen en werd in de lokale pers nog extra genoemd.

We kunnen er trots op zijn dat de samenwerking met de gemeente en vele maatschappelijke organisaties rondom VluchtelingenWerk zo goed is dat dit soort mooie initiatieven mogelijk is.
Belangrijke samenwerkingspartners zijn de Gemeente Noordwijk, ISD, Noordwijkse Woningstichting, Bibliotheek, Centrum Jeugd en gezin, Veilig thuis en Reuring.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 32 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 33 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2017 zijn 32 personen ouder dan 16 gevestigd in Noordwijk, in 2016 waren dit er 33. De maatschappelijke begeleiding in Noordwijk duurt 2 jaar. Hiervan is de eerste periode vooral gericht op de vestiging in de gemeente en alle administratieve en financiële zaken die geregeld moeten worden om een goede start te maken. De inrichting van de woning vraagt de nodige aandacht van cliënten, maar ook het opstarten van de inburgering en de scholing van de kinderen. In deze periode is er over het algemeen minimaal wekelijks contact met de persoonlijk begeleider. Als dit allemaal op de rit is gezet staat de begeleiding naar zelfredzaamheid van de cliënten centraal. Cliënten worden gecoacht om steeds meer zaken zelf te gaan doen; ze worden begeleid bij het vinden van (vrijwilligers-) werk en het opbouwen van hun netwerk. Het contact met de persoonlijk begeleider wordt geleidelijk minder frequent en is steeds meer op initiatief van de cliënt. 

Eind 2016  kregen we een bericht van de IND dat een gezin uit Sierra Leone in het kader van gezinshereniging naar Nederland mocht komen. Het ging om een gezin van 8 personen die in 2017 naar Nederland zijn gekomen. Er moest huisvesting gevonden worden voor in totaal 9 personen. De gemeente Noordwijk heeft weinig grote sociale huurwoningen. De gemeente heeft voor huisvesting gezorgd door een deel van een schoolgebouw beschikbaar te stellen. In samenwerking met de buurtvereniging, VluchtelingenWerk en de gemeente heeft het gezin uiteindelijk een mooie woonbestemming gekregen.

Project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participatie) en arbeidsparticipatie

 • 26 VIP-trajecten succesvol afgerond

Met de ISD zijn we in 2016 in gesprek geweest over ons aanbod om de afstand tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen te verkleinen voor de Bollenstreek. In de gemeente Noordwijk zijn  er in 2017 26 VIP-trajecten succesvol afgerond. Arbeidscoaches van VluchtelingenWerk begeleiden de cliënten die de VIP-training gedaan hebben nog een aantal maanden naar werk. Dit kan zijn vrijwilligerswerk, een stage, maar het liefst natuurlijk een betaalde baan. De arbeidscoaches gaan uit van de behoeften en talenten van de statushouders en proberen hier de werkervaringsplek of baan op aan te laten sluiten zodat men meer gemotiveerd is om het oude vak of interessegebied weer op te pakken. Een werkplek of stage helpt ook de Nederlandse taal te bevorderen. VluchtelingenWerk Noordwijk is het contact met de taalscholen gaan intensiveren en probeert zoveel mogelijk de lestijden te combineren met het hebben van een stage, of baan. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de voortgang gemonitord.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 12 groepen in de Bollenstreek
 • 34 statushouders uit Noordwijk volgen trajet met succes

VluchtelingenWerk Noordwijk biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan. In 2017 hebben vanuit Noordwijk 34 cliënten het traject met succes gevolgd.

In 2017 zijn in totaal 11 Arabische groepen en 1 Tigrinya groep gedraaid. Bij 2 groepen is na afloop als proef een evaluatieformulier ingevuld, hieraan zal in 2018 een vervolg worden gegeven. De voorlichting is gegeven in eigen taal door een getrainde gespreksleider, die is ondersteund door een Nederlandse vrijwilliger van VluchtelingenWerk. In diverse media is aandacht geweest voor dit traject, zoals door de Weekendkrant van 31 maart 2017.

En dit deden we ook nog in 2017

Huiswerkbegeleiding: In 2017 heeft een Syrische cliënte huiswerkbegeleiding en taalles gegeven aan Arabisch-talige kinderen van de basisschool. Deze dame werkte in Syrië in het onderwijs, spreekt goed Nederlands en heeft een grote groep kinderen begeleid.

Pilot: In Noordwijk is er een pilot geweest met een training “Alles over geld” voor een groep Eritrese cliënten. Het doel is het realiseren van financiële zelfredzaamheid. In het begin was de opkomst matig, maar na de eerste bijeenkomst werden er onderling ervaringen uitgewisseld en kwamen er gaandeweg steeds meer deelnemers. Uiteindelijk kon iedereen trots een certificaat in ontvangst nemen. 

Taalles: Vanuit VluchtelingenWerk hebben 5 cliënten een taalcoach gekregen voor extra ondersteuning bij het leren van de Nederlands taal.

Sportsubsidie: In 2017 is er voor 39 kinderen sportsubsidie toegekend.  Dit betrof 17 jongens en 20 meisjes.
Het grootste deel was bestemd voor zwemles 21x,  6x voor  voetbal, 3x karate, 2x basketbal,  1x ballet,  1x pianoles, 1x badminton, 1x sportschool, 1x Judo.

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

In Noordwijk is jaarlijks het integratie-diner. Hiervoor werden dit jaar voor het eerst ook de vluchtelingen uitgenodigd. Een aantal gezinnen heeft hier aan deel genomen en zelfs gekookt. Sommigen aten voor het eerst stamppot!

20 juni was Wereldvluchtelingendag. Deze dag was een goede aanleiding voor VluchtelingenWerk om de deuren voor alle bezoekers te openen en uit te leggen wat VluchtelingenWerk doet. Tijdens de open dag kon men onder andere speeddaten met cliënten. Je  kon een inburgeringsexamen maken dat gelijk werd nagekeken. Er was geen enkele bezoeker met 0 fouten.  Verder vertelden maatschappelijke begeleiders over hun ervaringen als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk.

Vanuit Kerk in Actie wordt er jaarlijks een samenzijn georganiseerd. In Noordwijk is een maaltijd geweest in het Windkrachthuis. Een tiental cliënten (volwassenen en kinderen) heeft daar een gezellige avond gehad met pannenkoeken en Baba Ghanouj (een dip van aubergine uit het Midden Oosten).

Ook in 2017 werden er weer de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt. Een van de maatschappelijke begeleiders van Noordwijk viel in de prijzen.

Toen Sinterklaas naar Nederland kwam, is hij ook in de Bibliotheek langsgekomen. Dankzij stichting Pepernoot kon er voor alle vluchtelingenkinderen tot 12 jaar een leuk cadeau aangeschaft worden. Ze hebben in de week daarvoor mooie tekeningen gemaakt en hun schoen gezet. Op een zaterdagochtend konden ze hun cadeau komen ophalen. Dit leverde veel blije gezichten op en daar doe je het voor.

Rond de Kerst is er in een mooie historische straat in Noordwijk altijd een muzikale kerstwandeling.  In deze straat woont een begeleider van VluchtelingenWerk. Een aantal statushouders woont in zijn omgeving en hij is namens VluchtelingenWerk het aanspreekpunt in de buurt voor de buurtbewoners en ook voor de statushouders. Deze begeleider  zit ook in de organisatie van deze kerstwandeling. Hij heeft via één van de  statushouders een Syrische Oed-speler bij hem thuis laten optreden. Voorafgaand aan dit evenement heeft hij alle statushouders die in zijn straat wonen uitgenodigd om met elkaar te eten en kennis te maken met de Syrische artiest Nawras Altaky. De vrouwen hadden gekookt en de tafel stond vol met lekker eten. Dit is een zeer emotionele mooie avond geweest waarbij Nawras Syrische liederen zong en op zijn Oed speelde. Ze hebben hier nog lang over nagepraat.

Inburgering

Cliënten in Noordwijk gaan voor hun inburgering veelal naar Katwijk naar Taal op het Werk, naar EchtNederlands en naar Harmonie Taal in Noordwijk. Over het algemeen zijn we tevreden over de kwaliteit van deze taalaanbieders. Wel hebben onze cliënten behoefte aan een taalcoach naast het inburgeren. We proberen onze cliënten snel in aanraking te laten komen met werken in Nederland door middel van het verrichten van vrijwilligerswerk. Dit bevordert de integratie en de taal in grote mate.

Ons team in Noordwijjk

VluchtelingenWerk Noordwijk is sinds december 2016 gevestigd in de bibliotheek Noordwijk.  Dit leidt tot een mooie samenwerking met de bibliotheek en aansluiting bij wederzijdse initiatieven. Ook leren onze cliënten de bibliotheek kennen en zetten ze zich regelmatig achter de computer om zelf zaken te regelen of om boeken te lezen. Vaak gaat het dan om  taalboeken om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Wat ook leuk is om te zien is dat cliënten ook wel eens na een spreekuur elkaar tegenkomen en zo een leuk gesprek kunnen hebben aan de tafel in de bibliotheek. Andersom komen bezoekers van de bibliotheek ook sneller in aanraking met onze cliënten en er ontstaan regelmatig gesprekken tussen hen. Bezoekers komen ook wel eens spontaan het kantoor van VluchtelingenWerk binnenlopen om te vragen wat wij doen en/of om zich aan te melden als vrijwilliger of om iets aan te bieden hebben wat voor onze cliënten bruikbaar kan zijn.

 • 12 vrijwillige maatschappelijke begeleiders
 • 6 arbeidscoaches
 • 2 taalcoaches

Op de locatie Noordwijk was in 2017 één betaalde kracht (teamleider) van 24 uur per week werkzaam. Er  waren 12 maatschappelijke begeleiders actief in de begeleiding van statushouders. Daarnaaast zijn er 6 arbeidscoaches en 2  taalcoaches actief.  In de eerste helft van 2017 was er een juridisch stagiair bij VluchtelingenWerk.

In de tweede helft van 2017 hebben 2 cliënten een tolkentraining gevolgd. Zij worden als tolk/vertaler ingezet voor VluchtelingenWerk. Nieuwe vrijwilligers hebben de basiscursus, introductiebijeenkomst en de vervolgtraining van VluchtelingenWerk gevolgd. Twee begeleiders hebben de cursus interculturele communicatie gevolgd. Verder zijn er trainingen gevolgd om te kunnen werken met het  Vluchtelingen Volg Systeem. En de teamleider heeft de cursus coachend leiding geven gevolgd.

Om nieuwe vrijwilligers te werven staan er regelmatig oproepen in de krant en op de website. Er zijn folders in de bibliotheek neer gelegd met een oproep voor vrijwilligers. Verder liggen er folders bij diverse huisartsen, op tafels bij het CJG, de beweegschool,tandartsen.

VluchtelingenWerk Noordwijk maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.