Oegstgeest: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Oegstgeest zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 33 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van 3 op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 

 • 33 statushouders gehuisvest
 • 22 volwassenen, 11 kinderen
 • 10 mannen, 12 vrouwen, 7 meisjes, 4 jongens
 • Grootste groep: Syriërs (24)
 • Er zijn 14 woningen beschikbaar gesteld

3 Syriers zijn in het kader van gezinshereniging bij hun familie in Oegstgeest komen wonen. Er zijn geen statushouders  in het kader van de GVA (Gemeentelijk Versnellings Arrangement) in Oegstgeest geplaatst. Er zijn in 2017 2 grote gezinnen in Oegstgeest geplaatst. Het betreft een gezin met 4 kinderen uit Syrie en een gezin met 4 kinderen uit Irak. In 2016 zijn er 2 grote gezinnen gehuisvest.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • •200 contacten spreekuur/infopunt

VluchtelingenWerk Oegstgeest heeft een kantoor aan de Rhijngeesterstraatweg 13b. Iedere woensdag is dat kantoor geopend en wordt dan bemand door een teamleider en een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontmoeten op het kantoor cliënten. Iedere woensdag tussen 13.30 uur en 15.30 uur is er “open spreekuur”. Iedereen met een vraag over vluchtelingen (problematiek) kan dan op het kantoor terecht. Het spreekuur wordt bemand door vrijwilligers

De vragen die tijdens dit spreekuur aan de orde komen zijn heel divers. Het betreft veel vragen op het gebied van inkomsten en uitgaven, maar ook over inburgering en scholing en de mogelijkheden voor het vinden van een betaalde baan. Als er door de vrijwilligers van VluchtelingenWerk een oplossing gevonden kan worden, wordt dit direct tijdens het spreekuur afgehandeld. Mocht dit niet tot de mogelijkheid van de vrijwilliger zijn dan wordt er doorverwezen naar een andere (welzijns) organisatie. Gedacht moet worden aan schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, sociaal team, bibliotheek en GGZ.

Verder viel op dat veel oud-cliënten, die dus niet meer actieve begeleiding van VluchtelingenWerk krijgen, met regelmaat gebruik maken van het spreekuur van VluchtelingenWerk. Zij komen dan met vragen over bijvoorbeeld de mogelijkheid om te verhuizen naar een andere gemeente, vragen op het gebied van belasting en toeslagen en vragen over scholing en het vinden van betaald werk.
Het aantal contacten op het spreekuur in 2017 van 200 is gebaseerd op 5 cliënten per spreekuur en dat gedurende 40 weken.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie. Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • Totaal aantal dossiers gezinshereniging  in 2017: 10
 • 3 succesvol afgeronde dossiers

In de eerste helft van 2017 had VluchtelingenWerk 10 dossiers van statushouders in behandeling die eerder een aanvraag voor gezinshereniging hadden ingediend. Deze aanvragen zijn begeleid en afgehandeld door de juridische afdeling van VluchtelingenWerk in Leiden. Maatschappelijk begeleiders hebben gedurende deze gezinsherenigingsprocedure een belangrijke rol in het proces. Zij begeleiden bij het beoordelen van de vele IND brieven die de referent ontvangt en begeleiden de cliënten naar de juridische afdeling in Leiden. 3 Syrische statushouders zijn in 2017 in het kader van gezinshereniging met hun gezin in Oegstgeest herenigd. De overige 7 dossiers zijn nog lopend.

Voor Leiden en omgeving heeft VluchtelingenWerk een juridisch steunpunt in Leiden met 1 teamleider, gespecialiseerd in het verblijfsrecht en een team van 9 – 12 vrijwillige juridisch begeleiders, elk voor gemiddeld 3 dagdelen per week. Bij die vrijwilligers ook enkele  stagiaires HBO recht, SJD en rechtenstudenten, die hiervoor diverse extra trainingen hebben gevolgd op het gebied van verblijfsrecht, gezinsherenigingsprocedure en Vluchtverhaalanalyse. Daarnaast zijn op het juridisch steunpunt een administratieve vrijwilliger en diverse (vrijwillige) tolken aanwezig. Regelmatig kan ook gebruik gemaakt worden van de interne telefonische tolkenpool en indien nodig van beëdigde tolken van TVCN.

De juridische spreekuren zijn op dinsdag- en donderdagochtend in Leiden. Drie vrijwilligers werken olv de juridisch teamleider in Leiden aan duurzame terugkeer van afgewezen asielzoekers (vanuit Europese subsidies: AMIF). Landelijk heeft VluchtelingenWerk in 2017 51 asielzoekers begeleid die zijn teruggekeerd naar land van herkomst waar ze nog gedurende minimaal 1 jaar re-integratieondersteuning kregen/krijgen door de plaatselijke partner van VluchtelingenWerk, een ngo in land van herkomst, die aangesloten is bij het ERSO-netwerk (European Reintegration Support Organisations).

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Oegstgeest beantwoordt en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Voorlichting

Sinds 2009 wordt met succes voorlichting op scholen verzorgd, met name gericht op scholieren en studenten van 16 jaar en ouder. Naast het voortgezet onderwijs, van VMBO tot VWO/gymnasium, zijn er ook vaste contacten ontstaan met MBO, HBO en universiteit. De vorm en inhoud van de voorlichting worden afgesteld op de groep scholieren of studenten aan wie die voorlichting wordt gegeven.  In de lessen wordt ingegaan op wat vluchten voor betrokkenen betekent en wordt beoogd het begrip voor vluchtelingen te versterken. Er wordt naar gestreefd dat in alle lessen een vluchteling zelf zijn, of haar verhaal vertelt. Dat maakt de meeste indruk blijkt in de praktijk. In februari 2017 zijn op het Teylingen College in Oegstgeest 4 lessen gegeven aan leerlingen van HAVO/VWO.

In juni 2017 heeft VluchtelingenWerk op verzoek van de lokale D’66 Oegstgeest een avond georganiseerd waarin statushouders nader kennis konden maken met de lokale politici van D’66. Er zijn diverse thema’s besproken zoals zorg, inkomsten, scholing en arbeid. Van deze avond werd in de Oegstgeester Courant een artikel en foto geplaatst.

In juli en augustus 2017 werd door de teamleider van VluchtelingenWerk voorlichting over het werk van VluchtelingenWerk Oegstgeest gegeven aan de Bibliotheek Oegstgeest, Woningcorporatie MeerWonen en aan de fractieleden van D’66 Oegstgeest. Tijdens een dergelijke voorlichting wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk Oegstgeest, de eerste opvang en huisvesting van statushouders, de aantallen te vestigen statushouders en de prognose voor de komende periode.

De belangrijkste samenwerkingspartners van VluchtelingenWerk in Oegstgeest zijn:
-JAS
-Centrum voor Jeugd en Gezin
-Gemeente Oegstgeest, diverse afdelingen
-Woningcorporaties
-(basis) scholen+ ISK
-Nidos
-Jeugd en JongerenWerk
-Kopklas Leiden
-JES Rijnland
-Bibliotheek
-Zwembad
-Kringloopwinkel SOEK
-Marente
-Schuldhulpmaatje

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt. 

VluchtelingenWerk Oegstgeest begeleidt de nieuwe statushouders die gevestigd zijn in Oegstgeest voor een periode van gemiddeld een jaar. Na deze begeleiding wordt het project JAS in kennis gesteld van het aflopen van de begeleiding.

Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. In de eerste periode van begeleiding wordt door de maatschappelijk begeleider, samen met de statushouder, heel veel praktische zaken geregeld op het gebied van wonen, zorg en toeslagen. De statushouder wordt bij de gemeente Oegstgeest ingeschreven, een bijstandsuitkering wordt aangevraagd, de woning moet worden ingericht, en gas water,  licht en internet moeten worden aangevraagd. Vervolgens wordt er huur en zorgtoeslag aangevraagd. Ook wordt er een huis- en tandarts in Oegstgeest gezocht en de (eventuele) kinderen van de statushouder worden aangemeld bij een school of peuterspeelzaal.  Gedurende de periode dat bovenstaande zaken voor de statushouder geregeld moeten worden is de rol van de maatschappelijk begeleider cruciaal en zeer arbeidsintensief. Immers, veelal is de statushouder de Nederlandse taal (nog) niet machtig en is dan in het geheel nog niet bekend met de sociale kaart.  Deze periode wordt door VluchtelingenWerk Coaching vestiging genoemd.

Zodra bovenstaande zaken voor de statushouder zijn geregeld gaat de maatschappelijk begeleider zich meer richten op de zelfredzaamheid van de statushouder. Deze periode is per statushouder verschillend. Een statushouder die in het land van herkomst school en opleiding genoten heeft pakt de zaken sneller op dan iemand die ongeschoold en ongeletterd is. Deze periode wordt door VluchtelingenWerk Coaching Integratie genoemd. Tijdens deze periode hebben statushouder en maatschappelijk begeleider inmiddels een wat nauwere band opgebouwd. Er wordt gekeken naar de vraag en mogelijkheden van de statushouder op het gebied van vrijwilligerswerk/stage lopen. Ook wordt de statushouder gevraagd eerst zelf te proberen zijn zaken te regelen; lukt het een formulier zelf in te vullen; zelf een (telefonische) afspraak maken bij een instantie. De maatschappelijk begeleider kijkt dan wel over de schouder mee en coacht of stuurt bij daar  waar nodig.

Het maatschappelijk begeleiden van een statushouder is per statushouder verschillend. Met iemand die de Engelse taal machtig is is het makkelijk communiceren; voor een alleenstaande moeten minder zaken geregeld worden dan voor een gezin met 4 kinderen. In 2017 hebben zich twee grote gezinnen (man/vrouw+4kinderen) in Oegstgeest gevestigd. Het betrof een gezin uit Syrië en een uit Irak. Een van de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk Oegstgeest is een ex vluchteling uit Irak die de Arabische taal machtig is. Hij is van zeer grote meerwaarde voor het team van begeleiders.

In 2017 zijn 33 statushouders in Oegstgeest gehuisvest, 22 volwassenen en 11 kinderen. Voor al deze statushouders is direct na vestiging in Oegstgeest het maatschappelijk begeleidingstraject gestart. Dat traject begint eigenlijk al bij het bezichtigen van de huurwoning en het tekenen van het huurcontract.

In 2017 is door de maatschappelijk begeleiders veel tijd en energie gestoken om statushouders te begeleiden naar stageplaatsen of vrijwilligerswerk en dat heeft geresulteerd in de volgende successen:

– Syrische statushouder van 22 jaar gaat stage lopen bij een Amsterdams architectenbureau en gaat vervolgens verder met zijn studie aan de TU in Delft
– 16 jarige staatloze jongen is na bemiddeling gaan werken bij supermarkt Jumbo
– 30 jarige Syrische meubelmaker stage gaan lopen bij de antiekboerderij
– 1 statushouder doet vrijwilligerswerk bij zorginstelling Marante
– 5 statushouders doen vrijwilligerswerk bij de kringloopwinkel SOEK
– 2 statushouders doen vrijwilligerswerk bij het Dorpscentrum

Overige dienstverlening

Taalles (individueel):
VluchtelingenWerk Oegstgeest heeft in 2017 de beschikking gehad over 30 vrijwillige taalcoaches en 10 tolken. De taalcoaches hebben zich opgegeven om aan statushouders extra taallessen te geven. Zodra de statushouder is gestart met het inburgeringstraject wordt hem een (vrijwillige) taalcoach aangeboden. Deze taalcoaches zijn veelal mensen die vroeger in het onderwijs hebben gewerkt en het leuk vinden statushouders een extra duwtje in de rug te geven op het gebied van Nederlandse conversatie. De focus wordt gelegd op het converseren in de Nederlandse taal.

Eenmaal per week spreekt de taalcoach met de statushouder af. Deze afspraken kunnen plaatsvinden in de bibliotheek, bij de statushouder thuis of op het kantoor van VluchtelingenWerk. Er wordt tijdens die afspraak gesproken over allerlei onderwerpen, zoals het plaatselijke nieuws, gewijzigde openingstijden van organisaties, wat is er in het Landelijke nieuws actueel en zo meer. Er wordt geen huiswerk gemaakt of opdrachten van de inburgering gemaakt of besproken. Deze groep taalcoaches wordt aangestuurd door een vrijwillige coördinator die contact onderhoudt met de taalcoaches en met grote regelmaat teamoverleggen plant en begeleidt. 

In 2017 hebben alle 22 gevestigde volwassen statushouders een taalcoach toegewezen gekregen. De statushouder ervaart dit als zeer prettig en merkt al heel snel de vooruitgang in het spreken van de Nederlandse  taal. VluchtelingenWerk Oegstgeest werkt nauw samen met de Bibliotheek, waar bijvoorbeeld een taalcafé is en de mogelijkheid voor de statushouder is om nog meer Nederlandse taallessen te volgen. De taalcoaches en maatschappelijk begeleiders stimuleren het bezoek aan de bibliotheek en begeleiden daar waar nodig.

Taalles (groepsgewijs):In 2017 heeft VluchtelingenWerk Oegstgeest iedere donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur extra groepstaallessen aan statushouders aangeboden. Deze taallessen werden gevolgd door statushouders die met inburgering bezig zijn en toewerken naar het examen inburgering. Deze taallessen worden per keer door 8/10 statushouders gevolgd.  De taalles wordt op het kantoor van VluchtelingenWerk gegeven door een (vrijwillige) maatschappelijk begeleider met een onderwijs achtergrond.

VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) en Arbeidsparticipatie

VIP, Vluchtelingen investeren in Participeren, is een met Europese subsidie (AMIF) betaald project, gericht op het ondersteunen van vluchtelingen bij het vinden van hun weg richting werk en/of opleiding. In het project VIP zijn in de periode 2016-2017 in Oegstgeest 5 deelnemers gestart. Om het VIP traject succesvol af te ronden moet de training gevolgd en praktische werkervaring opgedaan zijn. In Oegstgeest hebben alle 5 deelnemers de VIP met succes afgerond. 

 • 5 deelnemers aan VIP-trajecten
 • 5 geslaagden uit Oegstgeest

De VIP aanpak bestaat uit twee componenten, een groepstraining, waarbinnen de statushouders onderzoekt welke mogelijkheden er voor hem of haar openstaan in Nederland, leert hoe de arbeidsmarkt in Nederland in elkaar steekt en waarbinnen hij of zij oefent op de vaardigheden die op de arbeidsmarkt nodig zijn. De  tweede component is individuele arbeidscoaching door vrijwilligers. Deze coaches helpen bij het huiswerk van de groepstraining, helpen met het maken van een CV en helpen met solliciteren, zetten hun netwerk in om baankansen te creëren, oefenen gesprekken, zoeken opleidingen, helpen bij aanmeldingen, kortom gaan aan de slag om alle obstakels, beren en onduidelijkheden die de statushouder op weg naar werk tegenkomt, te lijf te gaan. 

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: welke (aanvullende) opleiding heb ik nodig? Hoe schrijf ik mij in bij een uitzendbureau? Hoe solliciteer ik via een website? Maar ook: hoe zorg ik dat mijn zieke kind de zorg krijgt die het nodig heeft als ik aan het werk ben en: Wat moet ik kiezen als er zoveel opties zijn? In de huidige arbeidsmarkt is het inzetten van netwerk van groot belang. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn voor statushouders het netwerk, waarmee de connectie naar een werkgever wordt gelegd, die naast je staat als je, letterlijk of figuurlijk, de drempel bij een werkgever over moet. Met de individuele, persoonlijke benadering voelen de statushouders zich gekend, en dat geeft motivatie om door te zetten.

De deelnemers zijn stuk voor stuk doorzetters. Slagen doe je niet in een keer, er worden stages gelopen, sollicitaties gedaan en afwijzingen verwerkt. De VIP trainingen stimuleert de intrinsieke motivatie van de statushouders, waardoor de statushouders tegenslagen en afwijzingen omzetten in succes. We kunnen met trots vertellen dat 3 statushouders een opleiding met baangarantie zijn gestart, allen in de technische sector. Twee statushouders zijn actief in vrijwilligerswerk en actief op zoek naar werk. Zij hebben nog steeds hun jobcoach.

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

In 2017 hebben maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk een Facebook pagina geopend over VluchtelingtenWerk Oegstgeest. Op deze pagina worden alle activiteiten die VluchtelingenWerk organiseert vermeld.

In het voorjaar van 2017 werd door VluchtelingenWerk een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd om de banden tussen de diverse organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen en statushouders te verstevigen en ervaringen en nieuwtjes uit te wisselen. De burgemeester van Oegstgeest was hierbij ook aanwezig. 
VluchtelingenWerk ontbrak ook niet op Wereldvluchtelingendag. Met een marktkraam werd het Oegstgeestse publiek voorgelicht over de werkzaamheden van VluchtelingenWerk
In de herfst van 2017 werd een herfstwandeling voor vluchtelingenkinderen georganiseerd in samenwerking met het milieu educatiecentrum.
Op zondag 10 september werd een fietstocht voor statushouders georganiseerd. Bijzondere plaatsen in Oegstgeest werden bezocht onder leiding van een gids. Het gemeentehuis, het oorlogsmonument in het Bos van Wijckersloot en het Groen Kerkje werden bezocht En als afsluiting van de fietstocht werd het kasteel en bos van Oud Poelgeest bezocht. Als laatste activiteit in 2017 werd met ongeveer 12 statushouders een excursie georganiseerd naar de tentoonstelling NINEVEH.

Nieuwe statushouders die zich hebben gevestigd in Oegstgeest worden door de maatschappelijk begeleiders begeleid naar de kennismakingsavond nieuwe burgers, die door de gemeente Oegstgeest wordt georganiseerd. In 2017 werden twee workshops voor statushouders georganiseerd met als thema “Jongeren” en “werken in de bijstand”. De workshop jongeren werd door ongeveer 15 jonge statushouders bezocht. Onderwerpen zoals: contacten leggen met Nederlanders, uitgaan, sport en gezondheid kwamen tijdens deze workshop ruim aan bod. In de workshop “werken in de bijstand” werd ingegaan op de gevolgen van het verrichten van arbeid en het hebben van een bijstandsuitkering. Aan deze workshop deden 12 statushouders mee. Beide workshops werden door maatschappelijk begeleiders gegeven.

Ook het Project Eurowijzer werd in 2017 tweemaal aangeboden. Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer heeft VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen geholpen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. 2x 20 statushouders hebben  deelgenomen aan dit project in 6 sessies van 1 dagdeel.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met NL training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

In de gemeente Oegstgeest  worden statushouders die inburgeringsplichtig zijn door het JAS aangemeld bij diverse inburgeringsorganisaties. Deze inburgeringsorganisaties zijn:
-Taalkans Oegstgeest
-NL Training/VluchtelingenWerk in Leiden
-Delken en Boot
-Academisch Taalcentrum (voor hoger opgeleiden)
-De Tulp Sassenheim

VluchtelingenWerk was ook in Leiden betrokken bij het inburgeringsaanbod. Op de leslocatie in Leiden beschikken we tevens over een Open Leercentrum waar onze cursisten onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger extra kunnen komen oefenen. Verder werden in het kader van het participatief leren excursies georganiseerd. In samenspraak met onze cursisten zijn onder andere excursies gerealiseerd naar: Molen de Valk, het Museum voor Volkenkunde, Amsterdam, Madurodam, het taalcafé en de bibliotheek.

In 2017 volgden 149 cursisten de inburgeringslessen bij VluchtelingenWerk in Leiden. Hiervan was 58% man en 42 % vrouw.  De meeste cursisten waren afkomstig uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Irak.

Ons team in Oegstgeest

VluchtelingenWerk Oegstgeest is met haar kantoor gevestigd aan de Rhijngeesterstraatweg 13b te Oegstgeest. Het kantoor is woensdag de hele dag open. Op dinsdagmiddag wordt het kantoor bemand door de teamleider die op deze middagen zijn externe contacten kan ontvangen voor overleg. Het team maatschappelijk begeleiders bestaat uit:

 • 11 personen, 5 vrouwen en 6 mannen.

Op 1 januari 2017 waren dat 12 personen, één begeleider is gestopt met zijn werkzaamheden voor VluchtelingenWerk. Deze maatschappelijk begeleiders worden aangestuurd door een (betaalde) teamleider van VluchtelingenWerk. Deze teamleider, Ruud Montagne, is op 14 juni 2017 in Oegstgeest begonnen. Hij is teamleider Tilly van Leeuwen opgevolgd. 

Het team maatschappelijke begeleiders is een hecht team dat zich meerdere dagen per week inzet voor het begeleiden van de statushouders in Oegstgeest. Eenmaal per maand wordt er een teamoverleg op het kantoor van VluchtelingenWerk gehouden. Meestal wordt dit overleg gestart met een zogenaamde gastspreker. Veelal is dat een spreker uit een Oegstgeestse organisatie die ook met vluchtelingen/statushouders te maken heeft. Gastsprekers die op het teamoverleg van VluchtelingenWerk zijn geweest zijn medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Schuldhulpmaatje, Bibliotheek, beleidsambtenaar van gemeente Oegstgeest, Sociaal Team. Niet alleen gastsprekers op het teamoverleg dragen bij aan de deskundigheisdbevordering van de medewerkers, maar ook het volgen van trainingen en workshops. In 2017 zijn 4 maatschappelijk begeleiders naar cursussen en workshops van VluchtelingenWerk gegaan.

VluchtelingenWerk Oegstgeest maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.