Oegstgeest: 2018 in cijfers

In Oegstgeest zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 21 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Oegstgeest zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 21 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 5) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 21 statushouders gehuisvest
  • 12 volwassenen, 9 kinderen
  • 9 mannen, 12 vrouwen
  • grootste groep: Syriërs (9)
  • 10 beschikbaar gestelde woningen

Het jaar 2018 is afgesloten met een achterstand van 5 personen. Door krapte op de huizenmarkt konden er minder woningen beschikbaar worden gesteld door de woningstichting. 3 Syriërs  en 2 Ethiopiërs zijn in het kader van gezinshereniging bij hun familie in Oegstgeest komen wonen.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  • 160 bezoekers aan onze spreekuren

VluchtelingenWerk Oegstgeest heeft een kantoor aan de Rhijngeesterstraatweg 13b. Iedere woensdag is er ‘open’ van 12.00-14.00 uur waar cliënten terecht kunnen met hun vragen of problemen.
Het spreekuur wordt gedraaid door vrijwilligers en de teamleider is ook op woensdag op kantoor om hen zo nodig bij te staan.
De vragen die tijdens dit spreekuur aan de orde komen zijn heel divers. Het betreft veel vragen op het gebied van inkomsten en uitgaven, maar ook over inburgering en scholing en de mogelijkheden voor het vinden van een betaalde baan. Opvallend veel vragen gingen over studiefinanciering, wat te regelen als iemand 18 jaar wordt en verlenging asielvergunning of aanvraag onbepaalde tijd asiel.
Als er door de vrijwilligers van VluchtelingenWerk een oplossing gevonden kan worden, wordt dit direct tijdens het spreekuur afgehandeld. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er doorverwezen naar een andere (welzijns) organisatie, zoals schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, sociaal team, bibliotheek en GGZ.
Verder viel op dat ook veel oud-cliënten, die dus niet meer actieve begeleiding van VluchtelingenWerk krijgen, met regelmaat gebruik maken van het spreekuur van VluchtelingenWerk. Zij komen dan met vragen over bijvoorbeeld de mogelijkheid om te verhuizen naar een andere gemeente, vragen op het gebied van belasting en toeslagen en vragen over scholing en het vinden van betaald werk.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  • totaal aantal dossiers in 2018: 5
  • 3 succesvol afgeronde dossiers

In 2018 had VluchtelingenWerk 5 dossiers van statushouders in behandeling die eerder een aanvraag voor gezinshereniging hadden ingediend. Deze aanvragen zijn begeleid en afgehandeld door de juridische afdeling van VluchtelingenWerk in Leiden. Maatschappelijk begeleiders hebben gedurende deze gezinsherenigingsprocedure een belangrijke rol in het proces. Zij begeleiden bij het beoordelen van de vele IND brieven die de referent ontvangt en begeleiden de cliënten naar de juridische afdeling in Leiden.
3 Syrische en 2 Ethiopische statushouders zijn in 2018 in het kader van gezinshereniging met hun gezin in Oegstgeest herenigd. Dit betrof 3 dossiers die succesvol zijn afgerond. De overige 2 Eritrese dossiers zijn nog steeds in behandeling en bevinden zich in de beroepsfase.

Voor Leiden en omgeving heeft VluchtelingenWerk een juridisch steunpunt in Leiden met teamleider, gespecialiseerd in het verblijfsrecht en een team van vrijwillige juridisch begeleiders die hiervoor diverse extra trainingen hebben gevolgd op het gebied van verblijfsrecht, gezinsherenigingsprocedure en vluchtverhaalanalyse. Daarnaast zijn op het juridisch steunpunt diverse (vrijwillige) tolken aanwezig. Regelmatig kan ook gebruik gemaakt worden van de interne telefonische tolkenpool en indien nodig van beëdigde tolken van TVCN.  De juridische spreekuren zijn op dinsdag- en donderdagochtend in Leiden.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 12 gestarte trajecten mb

VluchtelingenWerk begeleidt de nieuwe statushouders die gevestigd zijn in Oegstgeest voor een periode van gemiddeld een jaar. Na deze begeleiding wordt het project JAS in kennis gesteld van het aflopen van de begeleiding.
Het maatschappelijk begeleiden van een statushouder is maatwerk. Met iemand die de Engelse taal machtig is , is het makkelijk communiceren, voor een alleenstaande hoeven minder zaken geregeld te worden dan voor een gezin met kinderen.  Een van de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk Oegstgeest is een ex vluchteling uit Irak die de Arabische taal machtig is. Hij is van grote meerwaarde voor het team van begeleiders.
In 2018 zijn 21 statushouders in Oegstgeest gehuisvest, 12 volwassenen en 9 kinderen. Voor al deze statushouders is direct na vestiging in Oegstgeest het maatschappelijk begeleidingstraject gestart. Dat traject begint eigenlijk al bij het bezichtigen van de huurwoning en het tekenen van het huurcontract.

In 2018 is door de maatschappelijk begeleiders veel tijd en energie gestoken om cliënten te begeleiden naar stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Dit bevordert hun integratie en zelfredzaamheid en is ook goed voor het maatschappelijk draagvlak. Bij de volgende plekken zijn statushouders aan de slag gegaan:

- Marente (diverse functies)
- SOEK (in de winkel en als chauffeur)
- Dorpscentrum
- Jaap van de Broek (oude fietsen opknappen)
- Radius (koffie schenken voor senioren)
- Singelpark Leiden
- Hofdijckschool,
- Tandarts (meelopen)
- Park van Oud Poelgeest (onderhoud bos)
- Piëzo (baliemedewerker)
- Oranjevereniging (ontbijt serveren voor gedecoreerden en bij stand van VluchtelingenWerk)
- Zirkzee Accountantskantoor.

Taalles (individueel): VluchtelingenWerk Oegstgeest heeft in 2018 de beschikking gehad over 30 vrijwillige taalcoaches en 10 tolken. De taalcoaches hebben zich opgegeven om aan statushouders extra taallessen te geven. Zodra de statushouder is gestart met het inburgeringstraject wordt hem een (vrijwillige) taalcoach aangeboden. Deze taalcoaches zijn veelal mensen die vroeger in het onderwijs hebben gewerkt en het leuk vinden statushouders een extra duwtje in de rug te geven op het gebied van Nederlandse conversatie. De focus wordt gelegd op het converseren in de Nederlandse taal.
Eenmaal per week spreekt de taalcoach met de statushouder af. Deze afspraken kunnen plaatsvinden in de bibliotheek, bij de statushouder thuis of op het kantoor van VluchtelingenWerk. Er wordt tijdens die afspraak gesproken over allerlei onderwerpen, zoals het plaatselijke nieuws, gewijzigde openingstijden van organisaties, wat is er in het Landelijke nieuws actueel en zo meer. Er wordt geen huiswerk gemaakt of opdrachten van de inburgering gemaakt of besproken.
Deze groep taalcoaches wordt aangestuurd door een vrijwillige coördinator die contact onderhoudt met de taalcoaches , hen begeleidt en met grote regelmaat teamoverleggen plant.
In 2018 hebben alle 12 gevestigde volwassen statushouders een taalcoach toegewezen gekregen.
Twee taalcoaches hebben zich bezig gehouden met het geven van huiswerkbegeleiding.

Taalles (groepsgewijs): In 2018 heeft VluchtelingenWerk Oegstgeest iedere donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur extra groepstaallessen aan statushouders aangeboden. Deze taallessen werden gevolgd door statushouders die met inburgering bezig zijn en toewerken naar het examen inburgering. De taalles wordt op het kantoor van VluchtelingenWerk gegeven door een (vrijwillige) maatschappelijk begeleider met een onderwijs achtergrond. Omdat de belangstelling terug liep is  hier in mei mee gestopt.

Fietsles:  In het voorjaar van 2018 is er door fietsvrijwilligers een fietscursus georganiseerd voor 5 vrouwelijke volwassen statushouders. De cursus bestaat uit 20 lessen (twee keer per week) waarin men in een klein groepje veilig leert fietsten onder begeleiding van twee coaches. Alle deelnemers hebben de cursus met succes afgerond.  Statushouders kunnen verder tegen een kleine vergoeding een fiets krijgen die is gedoneerd door inwoners van Oegstgeest en worden opgeknapt door vrijwilligers.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vijfde jaar op rij in samenwerking met NL training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.
In de gemeente Oegstgeest  worden statushouders die inburgeringsplichtig zijn door het JAS aangemeld bij diverse inburgeringsorganisaties. Deze inburgeringsorganisaties zijn:
– Taalkans Oegstgeest
– NL Training/VluchtelingenWerk in Leiden
– Delken en Boot
– Academisch Taalcentrum  Universiteit Leiden (voor hoger opgeleiden)

Organisatie

VluchtelingenWerk Oegstgeest is met haar kantoor gevestigd aan de Rhijngeesterstraatweg 13b te Oegstgeest. In het voorjaar 2018 is  VluchtelingenWerk intern verhuisd en heeft 2 aparte ruimtes tot haar beschikking gekregen.
Het kantoor is woensdag de hele dag open. Daarnaast wordt het tussentijds gebruikt door de teamleider voor overleg met externe contacten en door de vrijwilligers voor afspraken met cliënten.
Het team maatschappelijk begeleiders bestaat uit 7 personen, 2 vrouwen en 5 mannen. Daarnaast is er een vrijwilligster die de coördinatie van de taalcoaches doet en een vrijwilliger die de fietslessen coördineert.
Op 1 januari 2018 waren er 11 vrijwilligers actief. Twee maatschappelijk begeleiders  zijn in de loop van het jaar gestopt met hun werkzaamheden voor VluchtelingenWerk, de een vanwege een verhuizing en de ander na zich 10 jaar ingezet te hebben voor dit werk.
Het team maatschappelijke begeleiders is een hecht team dat zich meerdere dagen per week inzet voor het begeleiden van de statushouders in Oegstgeest. Zij zijn gemiddeld 4-6 uur per week  bezig met het begeleiden van de statushouders die zij in hun portefeuille hebben. Eenmaal per maand wordt er een teamoverleg op het kantoor van VluchtelingenWerk gehouden. Meestal wordt dit overleg gestart met een gastspreker. Veelal is dat een spreker van een organisatie uit Oegstgeest die ook met vluchtelingen/statushouders te maken heeft. Gastsprekers die in 2018 op het teamoverleg van VluchtelingenWerk zijn geweest zijn medewerkers van iDoe, Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding en een Eritrese gastspreker over het Eritrese jongeren in Nederland.