Standpunt | Behandelen van asielaanvragen in de regio

De voorstellen om asielaanvragen te behandelen in de regio zijn niet in lijn met vluchtelingen- en mensenrechtenverdragen en zolang dit zo is, wijst VluchtelingenWerk deze af. Afspraken tussen de EU en derde landen moeten volgens ons gericht zijn op het versterken van de opvang- en beschermingscapaciteit en niet in de plaats komen van het recht om bescherming te vragen in Europa.
placeholder

Wat is de situatie?

In het politieke debat wordt regelmatig gesproken over het idee om asielaanvragen af te handelen in ‘de regio’. Vluchtelingen kunnen dan op locaties buiten de Europese Unie asiel aanvragen en daar de procedure doorlopen. De term die hiervoor wordt gebruikt is ‘external processing’: de behandeling van een verzoek om internationale bescherming door en/of onder verantwoordelijkheid van (een lidstaat van) de EU op een locatie buiten de EU.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Niet in lijn met rechten en verdragen

De voorstellen voor 'external processing' zijn niet in lijn met vluchtelingen- en mensenrechtenverdragen en zolang dit zo is, wijst VluchtelingenWerk deze af. Internationale afspraken zoals het VN Vluchtelingenverdrag, het EU Grondrechtenhandvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan uit van het recht om asiel te vragen in een ander land én solidariteit tussen landen onderling voor het opvangen en beschermen van vluchtelingen. Voorstellen voor external processing zetten het recht om asiel aan te vragen in Europa onder druk en schuiven verantwoordelijkheden af naar landen die al de meeste vluchtelingen opvangen.

Veel vragen onbeantwoord 

Bij plannen voor external processing blijven veel juridische én praktische vragen onbeantwoord, zoals het waarborgen van fundamentele rechten: toegang tot rechtsbijstand, beschikbaarheid van tolken en medische bijstand en een rechterlijke toetsing.

placeholder
Veel mensen proberen de uitzichtloze situatie in Turkije te ontvluchten, bijvoorbeeld naar Griekenland.

Regio's zijn vaak niet betrouwbaar of veilig genoeg

Landen in de regio zijn vaak niet betrouwbaar en veilig voor vluchtelingen. Een land als Turkije heeft geen volwaardige asielprocedure. De procedure die er is, is alleen toegankelijk voor Syrische vluchtelingen. Mensen uit andere landen hebben daar geen toegang toe. Er zijn gerapporteerde berichten van pushbacks naar Syrië en Afghanistan, waarmee het non-refoulementbeginsel wordt geschonden, en detentie van asielzoekers zonder wettelijke basis. Het land is erg onveilig voor minderheden of politieke opposanten: maar liefst 90 procent van Turken zélf die het land om die redenen ontvluchten, krijgt bescherming in Nederland.

Geen vervanging voor recht op asiel

Erkende vluchtelingen in ‘de regio’ hebben onvoldoende toegang tot materiële rechten zoals huisvesting, werk en scholing. Dit is in strijd met het Vluchtelingenverdrag waarin is bepaald dat vluchtelingen materiële rechten krijgen zodat zij daadwerkelijk een bestaan kunnen opbouwen in een ander, veilig land. VluchtelingenWerk vindt dat afspraken tussen de EU en derde landen gericht moeten zijn op het versterken van de opvang- en beschermingscapaciteit van derde landen om de vele vluchtelingen in de regio daadwerkelijk perspectief te bieden. Deze afspraken mogen niet in de plaats komen van het recht om bescherming te vragen in Europa. Het principe van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid voor het beschermen van vluchtelingen wereldwijd moet bij deze afspraken centraal staan.