VluchtelingenWerk Nederland en ANBI

Stichting VluchtelingenWerk Nederland is een ANBI-organisatie: een algemeen nut beogende instelling. Het ANBI-keurmerk biedt gevers en de houders van het keurmerk een aantal belastingvoordelen.

De belangrijkste zijn:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek
Meer over deze voordelen

Algemene gegevens over VluchtelingenWerk Nederland

Naam
Stichting VluchtelingenWerk Nederland

Fiscaal nummer / RSIN
0051.83.935

Contactgegevens
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl

IBAN-nummer
NL60 INGB 000 0123 488

Samenstelling Raad van Toezicht

VluchtelingenWerk Nederland heeft een Raad van Toezicht.

Bekijk de samenstelling van deze Raad

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Het salaris van de algemeen directeur wordt getoetst aan de  Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI. De uitkomst van deze toetsing en de specificatie van heVluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplant directiesalaris worden toegelicht in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplan.

Ga naar het beleidsplan

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslag en jaarrekeningen

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag. De geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekeningen van de regio's zijn hier ook te vinden.

Naar het meest recente jaarverslag

Meer informatie