Rotterdam: 2018 in cijfers

In Rotterdam hebben we in 2018, in samenwerking met de gemeente, 1044 statushouders maatschappelijk begeleid. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 1044 trajecten mb

Waar de instroom in de eerste helft van 2018 in Rotterdam lager was dan verwacht, liep deze in de tweede helft van 2018 op. Tegelijkertijd werden meer trajecten maatschappelijke begeleiding afgesloten.
Het wijkgericht werken is als positief ervaren door cliënten en medewerkers: statushouders konden snel worden toegeleid naar voorzieningen in de wijk en zijn er lokale samenwerkingen tot stand gekomen. Ook is de bereikbaarheid voor statushouders een groot voordeel wegens de lage reiskosten die dit met zich meebrengt.
Het naar beneden bijstellen van de taakstelling en de ( door de gemeente) aangekondigde stopzetting van een deel van onze dienstverlening in 2019 heeft ertoe geleid dat reeds in de tweede helft van 2018 is toegewerkt naar het inkrimpen van de dienstverlening in 2019. De kwaliteit en diversiteit dienstverlening is tot het einde van het jaar in zijn volledigheid behouden gebleven.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  •  93 dossiers gezinshereniging

Rotterdamse Taal Start (RTS)

Het doel van de Rotterdamse TaalStart is eraan bijdragen om net gehuisveste statushouders in Rotterdam zo goed en snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Dit bevordert de integratie en participatie van de statushouder in de woonomgeving.
Doelgroep: Alle inburgeringsplichtige statushouders die in 2018 in Rotterdam zijn gehuisvest en zij die in 2017 zijn ingestroomd maar nog niet met de inburgering zijn gestart

  •  142 afgeronde trajecten RTS

Rotterdamse taal- en huiswerkondersteuning

Doelgroep: Statushouders die in 2016, 2017 en 2018 in de gemeente Rotterdam zijn gehuisvest en bezig zijn met inburgering.
Statushouders die in 2016, 2017 en 2018 in de gemeente Rotterdam zijn gehuisvest en bezig zijn met het alfabetiseringstraject.

  •  154 trajecten taal- en huiswerkondersteuning

Statushouders krijgen een aanbod dat aansluit bij de behoefte en het taalniveau. In totaal waren er 188 aanmeldingen, 82 % werd in 2018 gekoppeld aan een vrijwilliger.
80% van de deelnemers aan de huiswerkbegeleiding heeft onderdelen van hun inburgeringsexamen gehaald.
De trajecten dragen bij aan een snellere integratie en een betere beheersing van de Nederlandse taal. Het vergroten van hun sociale netwerk was niet een subdoel, maar vindt automatisch plaats tussen de inburgeraars onderling en tussen de inburgeraars met de vrijwilligers.

Loopbaanoriëntatie

Doelgroep: De trajectbegeleider selecteert deelnemers voor dit programma uit de volgende doelgroep:
1. statushouders die in 2018 gehuisvest zijn.
2. statushouders die in 2016 of 2017 gehuisvest zijn en reeds trajectbegeleiding ontvangen maar nog geen heldere doelen op het gebied van participatie, onderwijs en/of arbeid hebben.
Loopbaanoriëntatie is in juni 2018 begonnen. Er hebben 77 statushouders deelgenomen aan het traject, 42 statushouders hebben het traject succesvol afgerond. Het is een eer mede te delen dat 7 kandidaten uitgestroomd zijn naar betaald werk en 4 kandidaten begonnen zijn op een MBO opleiding. De overige kandidaten hebben zich georiënteerd op hun toekomst en zijn er klaar voor een volgende concrete stap te nemen richting werk of opleiding.

  •  77 trajecten loopbaanoriëntatie

PVT

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

  •  473 trajecten participatieverklaring

Na afronding van de Rotterdamse Taalstart (RTS) worden in het participatieverklaringstraject twee basisworkshops en vier verdiepingsworkshops gevolgd om kennis en inzicht in de Nederlandse kernwaarden te verkrijgen. Hierop volgen 2 aanvullende workshops Seksuele Gezondheid en Stress en Gezondheid. Ook aan statushouders die om redenen niet aan de RTS meedoen, worden de workshops aangeboden. Zoals boven genoemd hebben voor deze laatste twee workshops de trainers PVT een opleiding gevolgd waardoor wij later zijn begonnen in het jaar met de uitvoering. Die achterstand hebben wij in de loop van het jaar ingehaald.

Inburgering

  • 130 cursisten
  • 55 vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches

In 2018 hebben er in totaal 130 cursisten les gevolgd bij de leslocatie Inburgering in Rotterdam. Net als onze andere leslocatie hebben wij het afgelopen jaar ook in Rotterdam te maken gehad met een sterke krimp. Er zijn 31 nieuwe cursisten gestart ten opzichte van een uitstroom van 90 cursisten. Met een instroompiek in de zomermaanden juni en augustus en uitstroompiek in de maanden augustus en december. Eind 2018 waren er nog 45 cursisten actief op les verdeeld over vier lesgroepen. De cursisten die hun traject bij ons hebben afgerond zijn merendeels geslaagd voor alle examenonderdelen of deels geslaagd voor verschillende onderdelen. Voor een klein deel is het behalen van A2 niveau (vereiste niveau Wet op de Inburgering) niet haalbaar gebleken en zij hebben een ontheffing aangevraagd op de inburgeringsplicht.  In 2018 zijn er op onze locatie Rotterdam drie verschillende uitstroom niveaus lesgegeven, namelijk alfabetisering, inburgering (A2) en staatsexamen (B1).  Ook zijn er in 2018 drie ONA modules gegeven in Rotterdam.  De ruime meerderheid heeft deze ONA module met succes afgerond.

In de klas zijn, naast de docent, extra klassenassistenten actief, zodat er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Tevens worden alle cursisten die behoefte hebben extra te oefenen met de Nederlandse taal gekoppeld aan een taalcoach. Ook konden de cursisten gebruik maken van ons Open Leer Centrum op de leslocatie, in dit OLC werd door vrijwilligers tweemaal per werk huiswerkbegeleiding gegeven aan onze cursisten. Eind 2018 waren 55 vrijwilligers (waarvan 19 klassenassistenten en 28 taalcoaches) actief bij de leslocatie in Rotterdam. Ook zijn er in samenwerking met Hogeschool Rotterdam twee stageplekken gecreëerd. Wekelijks gaan tweedejaars logopedie studenten aan de slag met een kleine selectie cursisten om hun uitspraak en articulatie te verbeteren.