Schiedam: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Schiedam zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 158 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente slechts een deel van de eerder gelopen achtertand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling weggewerkt.

 • 158 statushouders gehuisvest
 • 91 volwassenen, 67 kinderen
 • 83 mannen/jongens, 75 vrouwen/meisjes
 • veruit grootste groep: Syriërs (81)
 • 58 woningen beschikbaar gesteld

In 2017 kreeg de gemeente Schiedam voor de huisvesting van statushouders een taakstelling opgelegd van 104  personen. Deze taakstelling is ruim gehaald gezien de huisvesting van 158 statushouders gedurende het jaar. Echter het is in 2017 niet gelukt om de forse achterstand die er bestond op 31 december 2016, weg te werken. Dit betekent dat we 2017 ook weer eindigen met een achterstand van 53.

De 58 woningen die ter beschikking zijn gesteld, kwamen vooral vrij vóór half september van het jaar. Pas gedurende de laatste vijf weken van het jaar werden er weer huizen aangeboden. Deze moesten voor een groot deel worden gereserveerd voor het zelfstandig huisvesten van statushouders die nog in de Gemeentelijk Versnellings Arrangement (GVA) - voorziening ‘JB12’ verbleven, welke per 31 december 2017 werd gesloten.
Van de 158 statushouders die in 2017 kwamen, kwam het overgrote deel rechtstreeks uit het AZC.

In 2017 zijn binnen deze geplaatste groep statushouders 45 personen opgevangen in het kader van gezinshereniging bij 17 verschillende referenten. Dit heeft te maken met de groep statushouders die in 2016 in Schiedam kwam wonen en waarvan een deel al gezinshereniging had aangevraagd in een AZC.
Bovenop  deze  158 statushouders hebben zich 12 statushouders die zelf naar Schiedam zijn verhuist, bij ons gemeld met de vraag om hulp. Afhankelijk van de duur van hun zelfstandig verblijf elders, werd voor een korte of langere periode begeleiding geboden.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Er wordt 3 keer per week spreekuur gehouden op de maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 14.30 uur voor mensen die geen vast contactpersoon meer hebben . Cliënten hoeven geen afspraak te maken en kunnen met al hun problemen terecht op de spreekuren. Mocht het een probleem zijn waar meer tijd voor nodig is dan wordt er apart een afspraak gemaakt.
Tijdens de spreekuren worden de cliënten vooral gemotiveerd om op eigen kracht praktische handelingen te verrichten. De cliënten worden aangesproken op wat zij kunnen en worden gestimuleerd om, binnen de eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk zelf te doen. Oudkomers die veel hulp nodig hebben, worden steeds vaker naar andere instanties verwezen (m.n. Wijkondersteuningteams (WOT),  formulierenbrigade, juridisch loket).

 • 631 contacten spreekuur/infopunt

Het gaat in totaal om 826  hulpvragen, want bij een contact kunnen meerdere hulpvragen spelen.  VluchtelingenWerk registreert onder 8 domeinen.  De meeste vragen gingen over financiën (282), onderwijs (139) en wonen (111).

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 31 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2017
 • totaal aantal dossiers: 49
 • 17 succesvol afgeronde dossiers

Zodra de statushouder in Schiedam komt wonen, neemt VluchtelingenWerk Schiedam het dossier over. Onder de afgeronde dossiers zijn er enkele waarbij cliënt de procedure zelf wilde stopzetten en  een cliënt is verhuisd
De familie van de referent moet vaak lang wachten op toestemming. De meeste nareizigers verblijven in een buurland. Zij moeten zich kunnen melden bij een Nederlandse Ambassade.
De IND heeft de beslistermijn voor gezinshereniging regelmatig verlengd van 6 tot 9 maanden. Gevolg hiervan is dat veel van onze cliënten langer moeten wachten voor zij hun familie kunnen terugzien. Dit heeft  een behoorlijke impact op het welzijn van betrokkene. Mensen maken zich veel zorgen over hun gezin en kunnen zich slecht concentreren op de integratie, participatie en inburgering in Schiedam. De problemen die zich opstapelen zijn vaak menselijke drama’s. Zo raakt het geld op en kunnen mensen problemen krijgen met de overheid van het land waar zij tijdelijk verblijven.
Een aantal casussen heeft veel tijd en moeite gekost.

Naast begeleiding van gezinsherenigingsprocedures is er door het juridisch team begeleiding geboden bij vier procedures voor het verkrijgen van een verblijfsstatus, verschillende cliënten zijn begeleid bij het aanvragen van een verlenging van de verblijfsvergunning, het aanvragen van een onbepaalde tijd vergunning of bij naturalisatie.
Er wordt door het juridisch team ook ondersteuning geboden aan collega's van de maatschappelijke begeleiding bij juridische zaken die niet direct te maken hebben met verblijfsrecht of gezinshereniging, zoals het schrijven van bezwaarschriften en problemen met toeslagen en terugbetaling van toeslagen aan de belastingdienst of problemen met betrekking het naderen van het eind van de inburgeringsperiode. Cliënten zijn begeleid bij het aanvragen van verlenging van de termijn en het aanvragen van ontheffing of het indienen van een bezwaar.
Uitgeprocedeerde asielzoekers doen soms een beroep op de instelling voor juridische ondersteuning. In  2017 heeft een cliënte die al lange tijd uitgeprocedeerd was, maar een kind had met de Nederlandse nationaliteit, alsnog na 4 jaar bericht ontvangen dat zij een reguliere verblijfsvergunning krijgt toegekend.

Het juridisch team van VluchtelingenWerk Schiedam is in 2017 verder uitgebreid. Gedurende het jaar werkten drie vrijwilligers en drie stagiaires bij het team. De vrijwilligers werken als specialisten in de tweede lijn, zij zijn vraagbaak voor collega’s en er kan intern naar hen worden doorverwezen. De stagiaires (o.m. SJD, HBO-rechten) combineren maatschappelijke en juridische begeleiding.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Schiedam beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
Om de belangen van de vluchtelingen te behartigen en  bij te dragen aan een positieve beeldvorming nemen we deel aan diverse overleggen binnen  Schiedam.

– In 2017 heeft er viermaal  een taakstellingsoverleg plaatsgevonden. Aan dit overleg neemt, naast VW, de gemeente, Woonplus en Stroomopwaarts deel. Besproken worden de statushouders die voor huisvesting zijn gekoppeld aan de gemeente Schiedam. Koppeling van de beschikbare woning aan statushouder(s), knelpunten, verstrekkingen door SOW etc.
– Een teamleider heeft deelgenomen aan overleg over de pilot InburgeringPlus voor jongeren bij het Lentizcollege i.s.m. Startpunt Go.
– Het netwerk schuldhulpverlening is in 2017 eenmaal  bijeengeweest.
– De senior-teamleider heeft deelgenomen aan een bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties die door het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam was georganiseerd met als thema 'Het plaatsen van vrijwilligers met taalachterstand'. Hieruit is het idee voortgekomen om specifiek te gaan werken met vrijwilligerscoaches bij het Servicepunt die o.a. vluchtelingen kunnen begeleiden bij het vinden van vrijwilligerswerk en hen de 1e periode ondersteunen. VluchtelingenWerk is betrokken bij de uitwerking van dit idee.
– De teamleiders en senior-teamleider nemen actief deel aan de diverse overleggen die betrekking hebben op het Gemeentelijk Versnellings Arrangement in Schiedam. In deze rapportageperiode is met name deelgenomen aan diverse overleggen over een pilot Routeplan voor statushouders in Schiedam en vanaf mei overleggen m.b.t. een opgaveteam statushouders. Vanuit dit opgaveteam zijn weer diverse suboverleggen geïnitieerd waar de senior-teamleider aan deelneemt zoals taal en inburgering, netwerkbijeenkomsten statushouders, taalmaatjes  etc.
–  Er is een samenwerking afgesproken met het project Benefit for kids, dat ook in Schiedam actief is voor kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. Door het mentorprogramma kunnen vluchtelingenkinderen gekoppeld worden aan een mentor. Inzet is om d.m.v. mentoring deze kinderen te stimuleren om hun horizon, kansen en leefwereld te verbreden.
– I.s.m. de gemeente en VNG/ OTAV  (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) en WMO advies zijn er  een tweetal  netwerkbijeenkomsten georganiseerd over de psychische gezondheid van jonge Schiedamse statushouders.
– Twee teamleiders hebben meegewerkt aan een interview in het kader van een onderzoek van bureau JSO over LHBT’s (lesbienne, homo, biseksueel of transgender) en de aandacht van organisaties voor het thema in hun werk. De aandacht voor deze groep vergt in de eerste plaats dat de gemeente en maatschappelijke organisaties met hen in dialoog gaan, om op basis daarvan ook te vernemen hoe het deze groep vergaat in de Schiedamse gemeenschap.
- Onderzoek Syriërs en Eritreeërs: Hoe staat het met het leven in Schiedam van oudkomers vluchtelingen ? Hoe hebben ze hun integratie, hun inburgeringstraject beleeft en hoe zijn ze daarbij geholpen met hun leven in Nederland op de rails te zetten? Wat is volgens hun ervaring positief geweest en wat hebben ze gemist in hun integratie c.q. inburgeringstraject? Dit zijn de kernvragen van een pilotonderzoek, gericht op een klein aantal vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die in Schiedam wonen. Het onderzoek werd gerealiseerd door de teamleider  IIA met de steun van drie stagiaires.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 91 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 90 gestarte trajecten mb, tweede jaar

De maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in Schiedam is verdeeld in twee jaar. Het 1e jaar is het meest intensieve jaar en start direct na de vestiging. Er moet veel geregeld worden en alles is nieuw voor de vluchteling. In het 2e begeleidingsjaar zijn de statushouders meer gewend aan hun nieuwe leefsituatie. Sommige spreken al een aardig woordje Nederlands. 

In 2017 zijn 91 trajecten gestart in het 1e begeleidingsjaar. Vluchtelingen worden ondersteund bij het vestigen in Schiedam op diverse maatschappelijke terreinen zoals financiën, schulden, huisvesting, inburgering, studie, gezondheidszorg etc. De statushouders komen uit een AZC of worden tijdelijke geplaatst in de GVA opvang. In allebei de gevallen worden zij van de trein gehaald en begeleid door een vrijwilliger van VluchtelingenWerk.

Deze nieuwe Schiedammers krijgen van ons een intensieve vorm van maatschappelijke begeleiding aangeboden. De eerste vier a vijf weken worden zij geholpen door een van de begeleiders huisvesting met praktische zaken rondom de huisvesting en de inrichting van de nieuwe woning. Na 4 weken worden de cliënten vervolgens overgedragen aan een vaste maatschappelijk begeleider. Er wordt hulp geboden bij het tot stand brengen van alle praktische zaken die vereist zijn om de basis te leggen voor een goede integratie in de Schiedamse samenleving. De begeleiding door de vaste maatschappelijk begeleider waaraan de cliënt gekoppeld is, gaat op afspraak. Tijdens deze begeleiding wordt er methodisch gewerkt om de hulpvragen van de cliënten te beantwoorden. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt staat hierbij centraal.

In 2017 zijn 90 trajecten gestart in het 2e begeleidingsjaar. De begeleiding in het tweede jaar reikt verder dan de begeleiding in het eerste jaar. Waar in het eerste jaar de focus vooral ligt op basale behoeftes als zaken omtrent wonen, gezondheidszorg, inkomsten en inburgering, wordt in het tweede jaar dieper ingespeeld op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving.  Zij zijn al enige tijd geleden gestart met hun inburgeringscursus. Echter de taalbarrière speelt soms nog steeds een grote rol. De complexe maatschappij met al haar ingewikkelde regelgeving is voor de vluchteling nog moeilijk te begrijpen. Als zij geen contactpersoon meer hebben, kunnen zij terecht op het inloopspreekuur met de moeilijke vragen en brieven. Mocht het een probleem zijn waar meer tijd voor nodig is dan wordt er apart een afspraak gemaakt en eventueel weer een maatschappelijk begeleider toegewezen.

Overige dienstverlening

In  de gemeente  Schiedam wordt naast de basisdienstverlening en maatschappelijke begeleiding subsidie beschikbaar gesteld voor aanvullende dienstverlening zoals:

- Introductie Integratie Activiteiten (IIA): Deze activiteiten dragen bij aan de ambities van de gemeente Schiedam benoemd in het gemeenteprogramma “Mens en stad in beweging” met name op het gebied van meer eigen kracht en burgerkracht. Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten die door VluchtelingenWerk zijn geïnitieerd of waaraan  VluchtelingenWerk heeft meegewerkt verdeeld in structurele activiteiten en incidentele activiteiten. De IIA teamleider is actief op verschillende platformen in de stad o.m. de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen, de Vredesgroep Schiedam, Week van Geluk, en werkt regelmatig samen o.a. met stichting Meredia, Bibliotheek Schiedam, stichting Zona Franca, stichting Net Niet Genoeg, de Gezondheid Voorlichters van Gemeente Schiedam, RADAR en de Ronde Tafel.

De structurele activiteiten zoals:

– Het project Wegwijs In Schiedam (WIS) is een coachingsproject en beoogt cliënten van VluchtelingenWerk kennis te laten maken met Schiedam, hulp te bieden bij de opbouw van een eigen sociaal netwerk en uiteindelijk mensen te motiveren en toe te leiden naar een vaste vrijetijdsactiviteit. En alles in het Nederlands, waardoor het beoefenen van taal een belangrijke aspect is in de relatie tussen de coach en de cliënt. In 2017 heeft het project WIS gedraaid met tien koppelingen, drie waren nog van 2016. Aan het eind van het jaar waren er vijf koppelingen. Vijf van de tien WIS coaches waren stagiaires, de andere vijf waren vrijwilligers. Er zijn in deze periode 2 intervisie bijeenkomsten geweest en twee WIS trainingen. De teamleider IIA houdt regelmatig contact met de coach om te informeren over de stand van zaken en begeleiding te bieden daar waar nodig.
– Op zaterdag 28 januari 2017 werd de 7e editie van het programma Verborgen Gedichten in de Bibliotheek Schiedam gehouden. Het programma werd georganiseerd door VluchtelingenWerk Schiedam, samen met stichting Zona Franca en de Bibliotheek Schiedam. Voor dit programma worden nieuwe Schiedammers, migranten en vluchtelingen, uitgenodigd op zoek te gaan naar de mooie gedichten uit hun culturele bagage. Of zelf hun eigen gedicht te schrijven en samen met taalcoaches, taalmaatjes, vrienden, buren het gedicht naar het Nederlands te vertalen. Er worden ook dichters uitgenodigd woonachtig in Schiedam of in de regio.
De zevende Verborgen Gedichten programma was een mooie poëzieavond waarin dichters uit 5 verschillende landen hun eigen lievelingsgedicht presenteerden, zowel in eigen taal als in het Nederlands. 9 van de 11 dichters zijn vluchtelingen. Bij de realisatie waren er 5 vrijwilligers betrokken. Het programma werd door 70 mensen bezocht.
– Vanaf dinsdag 7 februari tot en met 12 december  2017 werd bij VluchtelingenWerk de training “Samen Leren we elkaar Verstaan” gerealiseerd, verzorgd door de Gezondheidsvoorlichters van gemeente Schiedam. Het waren in totaal 29 ontmoetingen, waarin vrouwen aan hun taalniveau hebben gewerkt, hun uitspraak en werd aandacht besteed aan gesprek technieken, presentaties voor publiek en het leren over de verschillende aspecten van gezondheid. Aan het einde van dit traject waren de vrouwen in staat zelfstandig gezondheid voorlichtingsprogramma’s aan andere vrouwen te geven.  8 deelneemsters hebben in december een certificaat ontvangen. Op 1 november hebben deelneemsters de participatieverklaring ontvangen uit handen van de burgemeester te Schiedam.
– Tot mei 2017 waren er 6 contactgroepen met activiteiten gericht op nieuw- en oudkomers. Veel van hun waren met hun taalcursussen en inburgeringstraject bezig, of hadden dit traject net afgerond. Het werk van deze groepen was een aanvulling op hun inburgeringstraject en gaf veel ruimte om hun kennismaking van de nieuwe stad te vergroten. Bijvoorbeeld: alle deelnemers aan de groepen hebben een drie maanden gratis proefabonnement bij de bibliotheek gekregen om kennis te maken met het werk van de bibliotheek en ze hebben ook hun eigen Rotterdampas geregeld. De Rotterdampas was de basis om aan veel groepsactiviteiten (uitjes naar verschillende locaties, bedrijven, musea, bibliotheek, theaters etc.) mee te mogen doen, vooral omdat de Rotterdampas vrije toegang geeft aan veel interessante programma’s of locaties.
Verder werd er in de groepen over veel verschillende thema’s gesproken, bijvoorbeeld: wat is het werk van de gemeente in de stad, waar laten we ons afval, informatie over inburgering, een bezoek aan de bibliotheek, etc. Handige informatie over budgetteren, dus hoe kun je het uitgeven van je geld organiseren.
Alle groepen zijn in mei 2017 gestopt. Sommige deelnemers begonnen een opleiding, anderen hebben werk gevonden en een grote groep is aan een traject begonnen via Stroomopwaarts.
– Koffie.NL is op 16 mei van start gegaan als vervanging voor alle contactgroep die in mei zijn gestopt. Koffie.NL is een ontmoetingsplek waarin vluchtelingen andere Schiedammers ontmoeten. Voor veel vluchtelingen is het oefenen van de Nederlandse taal heel erg nodig. Bij Koffie.NL kan men Nederlands met elkaar spreken, taalspelletjes spelen, koffie drinken, alles in een gezellige sfeer. Het is een mooie kans om anderen beter te leren kennen en te praten over alles wat wij meemaken in het dagelijks leven  en gelijk de taal te oefenen. De deelnemers bestaan uit vrijwilligers uit de buurt en cliënten. Koffie.NL vindt elke dinsdag plaats van 19.00 tot 20.30 uur en wordt gehouden in de ruimte van VluchtelingenWerk. Tot eind van het jaar  waren er 26 Koffie.NL bijeenkomsten. Er waren gemiddeld  9 cliënten en 5 vrijwilligers aanwezig.
– Vanaf 20 september 2017 is een tweede groep van Eritrese vluchtelingen begonnen met een huiswerktraject in Wijkcentrum Dreesplein. Net als de eerste groep, zijn  zij bezig met hun inburgeringstraject en via de ontmoetingen krijgen ze extra hulp bij het maken van hun huiswerk en het extra oefenen van de taal. De groep ontmoet elkaar elke woensdag van 19.00 uur tot  21.00 uur in Wijkcentrum Dreesplein te Schiedam. Ze worden begeleid door een vrijwilliger van VluchtelingenWerk.
– Vakantie activiteiten 2017: In de schoolvakantie periodes organiseert VluchtelingenWerk activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en integratie voor nieuw- en oudkomers in Schiedam. IIA tracht hiermee cliënten te inspireren,hun referentie kaders en zelfredzaamheid te vergroten door leerzame maar ook leuke activiteiten met en voor hun te organiseren.

Taal op Maat: Het doel van het taalcoach project  Taal op Maat is : Geïsoleerde vrouwen en mannen die de Nederlandse taal niet goed beheersen helpen bij het zich eigen maken van de Nederlandse taal. In samenhang daarmee reiken we hen kennis over de Nederlandse cultuur, instituties en voorzieningen aan en stimuleren we hen om contacten buitenshuis te leggen om zodoende hun redzaamheid in de Schiedamse samenleving te bevorderen. 
Sinds  2016 worden inburgeraars die een inburgeringstraject volgen bij een andere aanbieder dan VluchtelingenWerk Nederland, niet meer gekoppeld binnen het Taal op Maat project. Taal op Maat kreeg in de eerste helft van 2017 regelmatig dergelijke verzoeken, maar moest deze mensen afwijzen. Inburgeraars die bij VluchtelingenWerk Nederland een inburgeringscursus volgen, worden wel gekoppeld, maar niet meegeteld in de cijfers van Taal op Maat.                                  

 • er zijn in 2017 20  anderstaligen gekoppeld
 • 7 mannen en  13 vrouwen

Er bestaat aan het eind van 2017 een wachtlijst van 4 deelnemers. Een wachttijd kan onder andere worden veroorzaakt door specifieke wensen van de deelnemer of beschikbaarheid van de deelnemer.  De wachttijd wordt op dit moment vooral veroorzaakt door een tekort aan vrijwilligers.

Vrijwilligers bij Taal op Maat: Potentiële vrijwilligers melden zich aan via mond op mond reclame, websites, de vrijwilligersvacaturebank van Rotterdam en Schiedam en doorverwijzingen vanuit andere organisaties. Het meest wordt door een geïnteresseerde vrijwilliger direct via de website van VluchtelingenWerk gereageerd. Met een potentiële vrijwilliger wordt een intake gehouden op kantoor door de teamleider.                                                                                                         
Er zijn in totaal 67 vrijwilligers actief. Sommigen van hen zijn al jaren actief voor Taal op Maat. Sommige vrijwilligers zetten zich in voor inburgeraars bij VluchtelingenWerk. Daarbij voeren nu 3 vrijwilligers de tweedelijnstaken uit zoals hierboven benoemd werd.
Taal op Maat hecht groot belang aan het goed opleiden en begeleiden van vrijwilligers.  Naast het individuele contact met de teamleider en de vrijwilligers met tweedelijnstaken, wordt deskundigheidsbevordering regelmatig georganiseerd. In de  1e helft  van 2017 hebben diverse trainingen en bijeenkomsten plaatsgevonden, in de 2e helft niet. Taal op Maat streeft ernaar om 4 keer per jaar een koffiebijeenkomst te organiseren op het kantoor van de 's- Gravelandseweg 565. De koffiebijeenkomst is zowel bedoeld voor de vrijwilligers als voor de deelnemers. Er kunnen ervaringen worden uitgewisseld en vragen worden gesteld over bijvoorbeeld lesmateriaal. Deze activiteit is mede bedoeld om het onderlinge contact bevorderen. In de verslagperiode hebben 3  koffiebijeenkomsten plaatsgevonden.

Arbeidsparticipatie

De dienstverlening Arbeidsparticipatie is een logisch vervolg op de visie van VluchtelingenWerk.”….Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat…..”
De meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen werken en hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.
De arbeidscoaches (vrijwilligers) van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in dit proces richting arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met : Stroomopwaarts, werkgeversservicepunten, bedrijven, opleidingsinstituten etc.  

In de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis  heeft VluchtelingenWerk één gezamenlijk  arbeidsparticipatieproject “VIP” – Vluchtelingen Investeren in Participeren – mogen uitvoeren.  In een  speciaal trainingsprogramma leerden de vluchtelingen hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en kregen inzichten in de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het VIP- project probeert de brug te zijn tussen het inburgeringsexamen en deelname op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Aan het VIP-project doen 11 deelnemers mee waarvan  5 deelnemers uit de gemeente Schiedam. Het project loopt mogelijk door in 2018. Het doel van het project dat na afloop de deelnemers doorstromen naar een werkervaringsplek, leer/werktraject, betaalde baan. Het project wordt gedragen door vijf arbeidscoaches (vrijwilligers) vanuit Schiedam.
Naast het VIP- project bestaat in de gemeente Schiedam de reguliere dienstverlening arbeidsparticipatie. Een team van vijf arbeidscoaches begeleiden in Schiedam jaarlijks ongeveer 50 werkzoekende statushouders op weg naar werk en/of opleiding. Zij helpen met het opstellen van een CV en het benaderen van werkgevers of scholen. De werkzaamheden vinden plaats met medeweten en instemming van Stroomopwaarts.

Resultaten geboekt in 2017 :

 • 8x vrijwilligerswerk (meestal in combinatie met inburgering/taalles)
 • 5x opleidingstraject
 • 4x betaald werk
 • 2x opgestart eigen onderneming
 • 4x stage / werkervaringsplek

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland  voor het vierde jaar op rij in samenwerking met NLtraining. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.
VluchtelingenWerk was ook in Schiedam  betrokken bij het inburgeringsaanbod. Er draaiden 6 groepen : 2 groepen alfabetisering, 1 groep  staatsexamen en 3 groepen inburgering. Per groep zijn er maximaal 15 cursisten.

Ons team in Schiedam

VluchtelingenWerk Schiedam  heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers en stagiaires die allemaal hun steentje bijdragen om onze statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken.  Zij  zijn zeer belangrijk bij de realisatie van onze werkzaamheden en activiteiten. De vrijwilligers en stagiaires voeren onder professionele begeleiding van de teamleiders alle kerntaken uit.
Gedurende 2017  waren  er 65  vrijwillige medewerkers  werkzaam :  40  vrijwilligers en  25 stagiaires. In 2017 zijn 14  vrijwilligers begonnen en 15 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. Er zijn 16 stagiaires begonnen en 13 stagiaires gestopt met hun werkzaamheden.
De  67  taalcoaches van Taal op Maat/ inburgering zijn in bovenstaand aantal nog niet meegerekend.
Daarnaast waren er ook  betaalde krachten werkzaam: 2  teamleiders maatschappelijke en juridische begeleiding (32 en 24  uur per week), 2  teamleiders Introductie en Integratie Activiteiten ( 20 uur en 16 uur per week ) , een teamleider Taal op Maat (4 -6 uur per week) en een senior-teamleider (11 uur per week).

VluchtelingenWerk Schiedam maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.