Sluis: 2018 in cijfers

In Sluis doen we de juridische begeleiding. In 2018 werkte onze ploeg vanuit Terneuzen aan 9 dossiers gezinshereniging
placeholder

VluchtelingenWerk in Terneuzen heeft een sterk team met goede kwaliteiten.  Deze kwaliteiten worden gericht ingezet, met oog voor een ieders specifieke expertise. Het team van VluchtelingenWerk in Terneuzen is in 2018 ingezet voor de gezinsherenigingsaanvragen van statushouders uit de gemeente Sluis. Vrijwilligers vormen de spil in onze organisatie én in het contact met de statushouders. Onze bevlogen, betrokken vrijwilligers met al hun verschillende, bijzondere kwaliteiten zijn goed voorbereid op hun taken, worden regelmatig goed getraind en deskundig begeleid door teamleiders. In Terneuzen werken er 3 juridisch medewerkers die ingezet worden voor de begeleiding van procedures gezinshereniging van statushouders uit de gemeente Sluis.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

De juridische begeleiding is planmatig volgens vaste procedures. Wij hebben toegang tot Vluchtweb en (digitale) kennisnetwerk van VluchtelingenWerk Nederland. Daarnaast wordt onafgebroken ingezet op deskundigheidsbevordering, training en opleiding van onze professionals en vrijwilligers.
De juridische begeleiding draagt bij aan het integratieproces. Zolang een statushouder nog niet herenigd is met zijn of haar gezin, is het moeilijk om een nieuwe start te maken in Nederland. Daarnaast dragen de gezinsherenigingen bij aan de realisatie van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling.

  • totaal aantal dossiers gezinshereniging in 2018: 9
  • totaal aantal afgeronde dossiers: 2

Al enkele jaren werken VluchtelingenWerk en gemeente Sluis samen m.b.t. begeleiding procedure gezinshereniging van nieuwkomers. We hebben afspraken gemaakt rondom een vraaggerichte aanpak.

De gemeente Sluis heeft in 2018 een juridisch traject bekostigd van een asielzoeker die de afgelopen 16 jaar in de gemeente Sluis woonachtig is zonder verblijfsvergunning en waarvoor VluchtelingenWerk de afgelopen jaren inspanning heeft verricht om de asielzoeker te ondersteunen bij zijn asielaanvraag.

In 2018 is er 1 statushouder herenigd met haar 2 kinderen. De gezinshereniging voor haar echtgenoot loopt echter nog. Tevens liepen er gedurende het hele jaar nog 5 dossiers waarvan de procedure door VluchtelingenWerk Terneuzen is opgepakt voor 1 januari 2018. Deze dossier lopen nog steeds op 1 januari 2019 i.v.m. de complexiteit van de casussen.