Strijen: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Strijen zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 17 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een deel van de achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling weggewerkt.

 • 17 statushouders gehuisvest
 • 10 volwassenen, 17 kinderen
 • 12 mannen, 5 vrouwen
 • grootste groepen: Syriërs (5) en stateloos (5)
 • 8 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling voor 2017 is niet gehaald met een achterstand van 4 personen per 01-01-2018.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
Gezinshereniging zorgt voor een substantieel aantal nareizigers wat bijdraagt aan het behalen van de taakstelling.

 • 3 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 5
 • Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs, inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Voor Strijen hebben we een infopunt met betrekking tot complexe asielvraagstukken en gezinshereniging, voor overige vragen verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Wanneer de begeleiding van VluchtelingenWerk in Strijen wordt  afgerond, wordt er indien nodig doorverwezen naar de reguliere hulpverlening in de gemeente. Hierbij wordt opgemerkt dat het doorverwijzen naar aanleiding van een aantal hulpvragen toch een uitdaging blijkt te zijn. Zoals ook in eerdere kwartaalrapportages genoemd, is het aanbod niet in alle gemeenten gelijk en blijkt vaak dat de taalbarrière een uitdaging is.

 • 36 contacten spreekuur/infopunt

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen.

 • 8 gestarte trajecten coaching vestiging

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. Voor de gemeente Strijen bestaat de maatschappelijke begeleiding uit de volgende onderdelen:

- Basis maatschappelijke begeleiding
- Individuele coachingsgesprekken
- Integratie workshops t.b.v. de maatschappelijke begeleiding
- Workshops participatieverklaring (2 d.d.)

Onze begeleiding is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële en immateriële problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 8 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding

Participatieverklaringstrajecten

 • 5 deelnemers uit Strijen

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk Hoeksche Waard biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan. De gemeenten hebben ervoor gekozen om de basismodule van 2 dagdelen af te nemen. Hier krijgt men uitleg over de Nederlandse waarden zoals deze op de participatieverklaring genoemd worden en wordt er een verbinding gemaakt met de belangrijkste waarden van de statushouder zelf. Daarnaast wordt er door middel van verschillende interventies gekeken naar hoe men deze waarden zelf in zou kunnen zetten en hoe hierdoor optimaal te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. De ondertekening van de participatieverklaring heeft nog niet plaatsgevonden. Deze zal in 2018 in samenwerking met de gemeenten en WI-HW plaatsvinden.

In totaal hebben 5 nieuwkomers uit Strijen de participatieverklaringstrajecten gevolgd. De workshops hebben zij samen met andere deelnemers uit de Hoeksche Waard gevolgd.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nl-training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.
VluchtelingenWerk Hoeksche Waard biedt geen inburgeringslessen aan.

Ons team in Strijen

Op dit moment is het kantoor aan de Van Speijkstraat 2c in Oud-Beijerland de enige locatie van VluchtelingenWerk in de Hoeksche Waard. Ons team is in 2017 veranderd. Zo waren er aan het begin van het jaar een teamleider en een junior teamleider op locatie aanwezig. In augustus is er een andere teamleider vanuit de stichting naast de huidige teamleider ingezet. Dit in verband met het langdurig niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door de huidige teamleider. De junior teamleider heeft begin augustus afscheid van ons genomen. Dit komt voort uit de krimp waar VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland zich op dit moment in bevindt. De krimp is een gevolg van de afnemende aantal asielaanvragen in Nederland en daarmee dus ook een daling van de taakstelling van de gemeente Strijen.

Het team van vrijwilligers is enorm gegroeid in 2017 waar we op 1 januari 2017 begonnen met een team van 34 vrijwilligers, is dit nu uitgebreid naar een team met 52 vrijwilligers. De functies die vrijwilligers uitoefenen verschillen enorm. Op dit moment hebben wij coaches vestiging, maatschappelijk begeleiders, trainers integratie, juridisch medewerkers en tolken in dienst.
Er zijn in 2017 veel inspanningen geleverd om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Zo hebben wij in het vierde kwartaal een informatiemarkt gehouden in de gemeente Oud-Beijerland, is er samen gewerkt met de vrijwilligersbank Hoeksche Waard en hebben wij op verschillende vacature websites een vacature voor een vrijwilligersfunctie uitgezet.

VluchtelingenWerk Strijen maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.