Teylingen: 2018 in cijfers

In Teylingen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 40 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Teylingen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 40 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine voorsprong (van 4) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 40 statushouders gehuisvest
 • 22  volwassenen, 18 kinderen
 • 18 mannen, 22 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (23)
 • 14 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 1410 bezoekers aan onze spreekuren

Op maandag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en op dinsdag van 13.30 – 15.00 uur  houdt VluchtelingenWerk Teylingen spreekuur.  Het kantoor van VluchtelingenWerk in Teylingen bevindt zich in lokaal 7 van  Centrum   
‘t Onderdak,  J.P. Gouverneurlaan 40c, 2172 ER Sassenheim.
In wisselende samenstelling zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders en tolken), samen met de teamleider en (tot juli 2018) junior teamleider, voor een goed lopend spreekuur.  Men kan terecht met alle vragen op het gebied van maatschappelijke begeleiding. Veel vragen gaan over financiën, inburgering, zorg, scholing voor kinderen etc. Nederland is een complexe maatschappij met veel regelgeving en dat behoeft regelmatig uitgebreide uitleg.
Op woensdag was er van 14.00 – 15.30 uur juridisch spreekuur, gehouden door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. 

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 2 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 • totaal aantal dossiers in 2018: 20
 • 10 succesvol afgeronde dossiers

De juridische begeleiding werd in Teylingen gedaan door hiervoor speciaal getrainde vrijwilligers.
Tijdens het spreekuur zijn er 95 contacten geweest.
Er is veel werk verzet in 2018.  Zo zijn 5 Syrische mannen die in een groepswoning woonden herenigd met hun vrouw en kinderen, daarnaast nog 1 Syrische man met zijn kinderen en vond er eveneens voor 4 Eritrese mannen gezinshereniging plaats.
Momenteel zijn nog 8 Eritrese mannen bezig met gezinshereniging. Het indienen van bewijsstukken, evt. bezwaar aantekenen als niet positief is beschikt, is tijdrovend en het lange wachten op een positief besluit van de IND brengt veel onzekerheid en stress met zich  mee. Naast het ondersteunen bij het juridisch traject worden de statushouders ook geholpen bij het aanvragen van bijzondere bijstand voor vergoeding van advocaat- en proces kosten. Omdat er momenteel geen juridisch begeleiders meer werkzaam zijn in Teylingen wordt er gebruik gemaakt van het juridisch spreekuur bij Vluchtelingenwerk Leiden.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Teylingen beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

VluchtelingenWerk Teylingen werkte in 2018 vooral nauw samen met de Gemeente, wooncorporaties en de ISD. De korte lijnen die er bestaan met deze organisaties zorgen ervoor dat er een snelle en goede start kan worden gemaakt met de begeleiding van nieuwe statushouders die zich in Teylingen vestigen. In het kader van het grote aantal gezinsherenigingen werd er veel samengewerkt met de wooncorporaties Stek en De Vooruitgang om de, soms grote, gezinnen aan goede huisvesting te helpen.  Door duidelijke afspraken met de ISD over de te volgen stappen bij de aanvraag van een uitkering en bijzondere bijstand en het aanstellen van een contactpersoon bij de ISD kon vaak snel een financiële basis  worden geregeld. De korte lijnen zorgen ervoor dat we bij problemen snel kunnen handelen. Daarnaast konden statushouders in toenemende mate gebruik maken van extra taalaanbod van de ISD.  Het is een zinvolle en belangrijke aanvulling op het reguliere inburgeringspakket. Voor de schoolgaande kinderen is  de organisatie van het leerlingenvervoer sterk verbeterd waardoor de continuïteit van de schoolgang is gewaarborgd.

Andere samenwerkingspartners zijn : Welzijn Teylingen, maatschappelijk werk Kwadraad, Stichting Syrische Vrouwen in Nederland, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, Centrum 45, huisartsen en tandartsen, Voedsel- en kledingbank, Bibliotheek Bollenstreek, wijkagenten, taalklas en ISK, PCI en nog vele andere organisaties.
In het kader van Wereldvluchtelingendag  is er in samenwerking met de Bibliotheek Sassenheim een activiteit georganiseerd.             

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  22 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 •  63 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2018 zijn 22 trajecten maatschappelijke begeleiding voor volwassenen opgestart. In deze trajecten ‘liften’ ook 18 kinderen mee. In de trajecten worden de kinderen meegenomen omdat er ook voor hen veel werk is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het regelen van kinderopvang, het wennen en aanmelden op een nieuwe school, de contacten en afspraken bij de jeugdgezondheidszorg, het signaleren van knelpunten in de gezinnen, etc.
Vanuit 2017 liepen nog 63 trajecten voor statushouders 16+ door.

Iedere statushouder wordt gekoppeld aan een vaste begeleider. Hiermee is continuïteit in de begeleiding gewaarborgd. In het kader van de maatschappelijke begeleiding bezoeken de vrijwilligers de cliënten, die zij begeleiden, zeer regelmatig  thuis. Ook spreken zij regelmatig met hun cliënt af op het kantoor van VluchtelingenWerk. Zo krijgen zij een goede indruk van het wel en wee van hun cliënten en kunnen zij nog beter inspelen op zaken die spelen. Ook weten de cliënten, zonder uitzondering,  de weg naar het spreekuur van VluchtelingenWerk goed te vinden.

VIP – Vluchtelingen Investeren in Participeren

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk hun talenten inzetten en participeren in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk is in 2015 gestart met het project VIP. Insteek is een integrale aanpak die aansluit op de bestaande inburgeringstrajecten (inclusief de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, ONA). Achterliggende doelstelling is om de barrières voor arbeidsparticipatie te verminderen en ervoor te zorgen dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo dragen we eraan bij dat vluchtelingen een reële bewuste loopbaankeuze kunnen maken die aansluit op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én bij hun competenties en mogelijkheden.

 • 8 deelnemers aan VIP-traject

Vluchtelingen die deelnemen doorlopen een trainingsprogramma van 8 modulen, gaan op werkbezoek bij verschillende bedrijven, lopen voor korte of langere tijd stage en worden uiteindelijk warm overgedragen aan ISD/SPW, een werkgever, uitzendbureau of opleidingsinstituut. Onze vrijwillige arbeidscoaches zorgen voor het noodzakelijke maatwerk waardoor de juiste match kan plaatsvinden tussen vluchtelingen en werkgevers.

@Home

 • 9 deelnemers aan bijeenkomsten @Home

In het najaar heeft een groep vrouwen uit de Bollenstreek, waarvan 9 uit Teylingen deelgenomen aan @Home.
In de 8 bijeenkomsten, van elk ca. 2  uur, werd gesproken over opvoeden. De moeders konden met elkaar ervaringen  uitwisselen. Tevens gaf het CJG informatie over opvoeden en gezondheid. In de gesprekken kwamen de verschillen en overeenkomsten tussen opvoeding in Nederland en opvoeden in het land van herkomst aan bod. De bijeenkomsten gaven vrouwen de gelegenheid met elkaar te praten over hoe ieder omgaat met de opvoeding in Nederland.
De moeders ontvingen na het beëindigen van de cursus bloemen en een certificaat en hadden zelf allerlei Eritrese hapjes meegenomen om dit te vieren. De dames gaven aan veel geleerd te hebben en hopen een balans te vinden in de opvoeding, waarin ze zowel diverse aspecten uit de Eritrese manier van opvoeden kunnen combineren met hoe er in Nederland wordt opgevoed. In 2019 zal de cursus worden herhaald voor Syrische ouders.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

 • 36 trajecten pvt

VluchtelingenWerk Teylingen biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan statushouders aan. In 2018 hebben vanuit Teylingen 36 cliënten het traject met succes gevolgd. Het traject wordt verzorgd door een getrainde gespreksleider in dienst van VluchtelingenWerk die ook de taal van de deelnemers spreekt.
Het participatieverklaringstraject voor statushouders bestaat uit 8 interactieve bijeenkomsten van 3 uur en een feestelijke afsluiting en wordt gehouden voor statushouders uit de 5 gemeenten in de Bollenstreek.
Tijdens deze bijeenkomsten maken de deelnemers intensief kennis met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Ook de Nederlandse grondwet, democratie en rechtstaat komen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een korte film, brochures en ander materiaal ontwikkeld door ProDemos.
Een medewerker van de GGD komt voorlichting geven over hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd en hoe je gezondheidsproblemen kunt voorkomen. Het thema opvoeding en de rol van ouders en instanties wordt eveneens  behandeld.
Omdat veel nieuwkomers de verkeersregels niet kennen wordt stilgestaan bij de veiligheid op straat en krijgt iedereen een boekje met de belangrijkste regels mee.
Deelnemers worden geïnformeerd over het onderwijssysteem en de rechten en plichten rond arbeid en het vinden van werk. Tijdens de bijeenkomsten wordt het belang van participatie, eigen verantwoordelijkheid en inburgering benadrukt. Om hen te inspireren en te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen wordt door Stichting Present Bollenstreek een vrijwilligersactiviteit georganiseerd.  Deelnemers  hebben o.a. bij de speeltuin Jeugdland in Hillegom spelletjes gedaan en bij Marente Revalidatie in Warmond een gezellige middag verzorgd voor de bewoners met zelfgemaakte hapjes , muziek en dans.
Het hele traject wordt afgesloten met de ondertekening en overhandiging van de participatieverklaring waarbij iedere deelnemer een typisch Hollands product mee krijgt in de vorm van een pakje stroopwafels.

Inburgering

Voor cliënten woonachtig in de gemeente Teylingen is de inburgering in 2018 verzorgd door diverse aanbieders, waaronder  Capabel Taal, Harmonie Taal, Stichting Kreda, Tulp Training,  het Talencentrum  van de Universiteit Leiden, VluchtelingenWerk en Delken en Boot. Helaas is deze eind 2018 failliet gegaan.          
Door neutrale voorlichting te geven over de mogelijkheden aan statushouders, hebben zij een keuze kunnen maken uit de diverse inburgeringsaanbieders.  Verder helpen we hen onder andere bij de aanvraag voor een sociale lening bij DUO, bij een aanvraag voor verlenging van de inburgeringstermijn en kunnen ze met andere vragen over de inburgering bij ons  terecht. Aanvullend aan de inburgering adviseren wij statushouders om de Nederlandse taal ‘op te zoeken’. Blijf niet thuis want oefenen kan overal. Het Taalcafé van het Taalpunt in de bibliotheek is een welkome aanvulling op de inburgeringslessen. Wekelijks kunnen de mensen hier terecht om op verschillende niveaus te werken aan de beheersing van de Nederlandse taal.     

In de tweede helft van 2018 zijn we in Teylingen gestart met het intensiever bijhouden van het verloop van de  inburgeringstrajecten. Stagnaties worden opgepakt en statushouders krijgen bij herhaling informatie over de inburgering. Het belang van inburgeren wordt hierdoor extra benadrukt.
De eigen verantwoordelijkheid in het regelen van de inburgeringscursus is erg groot; de regelgeving is complex, het vinden van een kwalitatief goede cursus op het juiste niveau is ingewikkeld. In de eerste fase van vestiging wordt de oriëntatie bij de inburgeringsaanbieders en het aanmelden bij een school ondersteund en begeleid. Daarna wordt de statushouder met regelmaat gevraagd hoe het op school gaat. Hiermee proberen we uitval, een boete of andere problemen te voorkomen of zo nodig verlenging van de inburgeringstermijn aan te vragen.

Organisatie

Bij Vluchtelingenwerk Teylingen zijn tot juli 2018 een teamleider en een junior teamleider in dienst. Vanaf juli is alleen een teamleider als betaalde kracht werkzaam in Teylingen. Samen met een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers en een stagiair (tot juli 2018) nemen zij de begeleiding van statushouders op zich.

 •  31 actieve, betrokken vrijwilligers

Het kantoor van Vluchtelingenwerk bevindt zich in het Onderdak, een cultureel centrum waar ook Welzijn Teylingen hun kantoor heeft.  Ons kantoor bestaat uit 3 ruimtes  waar we 6 computers tot onze beschikking hebben. Voor het spreekuur kunnen cliënten in de gang plaatsnemen tot ze aan de beurt zijn. Bij ieder spreekuur (3 per week) is er een Arabisch sprekende tolk aanwezig en 2 of 3 maatschappelijk begeleiders.  Het team is betrokken, stabiel en hecht en staan voor elkaar klaar. Dit jaar zijn er 2 maatschappelijk begeleiders vertrokken, maar zijn er ook 2 bijgekomen. Helaas  zijn er momenteel geen juridisch medewerkers meer op deze locatie werkzaam, hier is  dus werk aan de winkel. Werving van nieuwe vrijwilligers gebeurt via een oproep in de regionale krantjes en via de website van VluchtelingenWerk. Ook melden mensen zich spontaan aan.