Vlaardingen: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Vlaardingen zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 66 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van 7 op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 66 statushouders gehuisvest
 • 42 volwassenen, 24 kinderen
 • 27 mannen, 39 vrouwen
 • grootste groepen: Syriërs (38) en Eritreeërs (16)
 • 15 beschikbaar gestelde woningen

In 2017 zijn binnen deze geplaatste aantallen van 66 statushouders  42 personen opgevangen in het kader  van gezinshereniging. Dit heeft te maken met de grote groep statushouders die in 2016 in Vlaardingen kwam wonen en waarvan een groot deel al gezinshereniging had aangevraagd in een AZC.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Van maandag tot en met vrijdag is er de mogelijkheid voor statushouders die na hun 2 jaar begeleiding nog hulp nodig hebben naar het spreekuur te komen. Deze spreekuren vinden plaats op de locatie en zijn op afspraak 5 middagen in de week. Per middag zijn 2 vrijwilligers die de spreekuurafspraken Integratie behandelen en de juridisch medewerkster houdt daarnaast 2 dagdelen in de week juridisch spreekuur.  Minimaal één van de teamleiders is tijdens al deze spreekuren altijd aanwezig als aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

 • 316 contacten spreekuur/infopunt

Veruit de meeste vragen gingen over financiën (172). De cliënten vinden het lastig om zelf betalingsregelingen af te sluiten. Er zijn veel aanvragen geweest voor de minima regeling  individuele inkomenstoeslag. Deze regeling is aan te vragen na 3 jaar in de minima. Cliënten die gaan werken of  inkomen van Duo ontvangen moeten zelf de aflossing van de lening bij de Kredietbank regelen. Omdat dit voorheen via hun uitkering werd ingehouden weten ze nog niet hoe hier mee om te gaan en dit kan leiden tot problemen.
In andere contacten vooral aandacht voor participatie (5), wonen (38) belasting en toeslagen (24) en zorg (23).
De hulpvragen en begeleiding van statushouders uit het 1e jaar en 2e jaars Maatschappelijke Begeleidingstraject worden apart geregistreerd en niet meer onder de noemer spreekuur of infopunt.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
De juridische – en gezinshereniging begeleiding  is in 2017 geboden door een vrijwillig juridische medewerkster. Zij is een aantal maanden ondersteund door een stagiaire van de opleiding HBO- Sociaal Juridisch Dienstverlener, deze heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) dossiers.  Tijdens de juridische spreekuren gedurende  2 dagdelen per week  is één van de teamleiders aanwezig ter ondersteuning.

-Gezinshereniging:
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
Er zijn 478 activiteiten geboekt op de noemer begeleiding gezinshereniging waarbij  90 unieke cliënten , die in het VluchtelingenVolgsSysteem  (VVS) zijn vermeld, zijn bereikt. De meeste contacten hadden te maken met aanvraag MVV (=Machtiging Voorlopig Verblijf) en contacten IND. Soms betrof het enkel een vraag over de voorwaarden voor gezinshereniging, een andere keer ging het om hulp bij het invullen van het aanvraagformulier. De meeste keren  ging het echter om het begeleiden van de gehele procedure.

 • 34 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers: 90
 • 22 succesvol afgeronde dossiers

Daarnaast hebben we nog vijf dossiers geopend voor aanvragen gezinshereniging amv.

– Overige juridische begeleiding:

Er waren 34 contacten met 22 unieke cliënten die overige juridische spreekuur vragen hebben gesteld. Denk daarbij aan vragen over naturalisatie, verlenging verblijfsvergunning e.d.
Daarnaast komen er mensen  die migrant zijn of oudkomer en die geen begeleidingsdossier bij VluchtelingenWerk meer hebben en daarom niet in VVS worden geregistreerd.  Zij komen vaak eenmalig met een vraag over gezinshereniging, naturalisatie en verlengen verblijfsvergunning. In 2017 betrof het 61 personen waar in totaal 96 keer contact mee is geweest.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Vlaardingen  beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
Om de belangen van de vluchtelingen te behartigen en bij te dragen aan een positieve beeldvorming nemen we deel aan diverse overleggen binnen  Vlaardingen. In 2017 is er door de (senior) teamleiders deelgenomen aan bijeenkomsten zoals het netwerkoverleg Voor Elkaar, Platform Ander Vlaardingen, Leefbaarheidsplatform Westwijk, COA overleg statushouders, AMV overleg, bestuurlijk overleg met de wethouder, overleg Stroomopwaarts en een overleg participatieverklaring. Er zijn diverse overleggen gevoerd met netwerkpartners als Un1ek kinderopvang, woningstichting Samenwerking, Burenbemiddelaar en de Rotary.
In het kader van belangenbehartiging van een groep Eritreeërs hebben de teamleiders veel communicatie en overleg gehad met  de medewerkers van Stroomopwaarts over de werktrajecten van Stroomopwaarts. 

Een van de  teamleiders heeft de netwerkbijeenkomst “voor elkaar” bezocht in de Windwijzer.  Hier werd de nieuwe regeling van de Stichting Leergeld gepresenteerd en werd gesproken over diverse andere voorzieningen die er zijn voor kinderen waarvan ouders in de minima leven. Daarna hebben de netwerkpartners in kleine groepjes met elkaar gebrainstormd hoe de doelgroep die de voorzieningen het meeste nodig hebben, het best bereikt kunnen worden.

We hebben deelgenomen aan activiteiten in het kader van de Vredesweek in Vlaardingen zoals een opening van een expositie van een Syrische kunstenaar Mosab Anzo en de Walk of Peace door Vlaardingen die eindigde in de Windwijzer waar VluchtelingenWerk ook met een stand vertegenwoordigd was.

Er is voorlichting gegeven over vluchtelingen en de werkzaamheden van VluchtelingenWerk aan de vrijwilligers van het inloophuis de Groene Luiken.
Verder was er een werkbezoek vanuit het Lentiz college waarin leerlingen, raadsleden , wijkorganisaties en wijkcoördinatoren  voorlichting hebben gekregen over het traject dat een vluchteling doormaakt en we hebben verteld over onze werkzaamheden .
We zijn ook aanwezig geweest bij een intervisieoverleg met de participatiecoaches van het Servicepunt Vrijwilligers. Hierin hebben wij verteld wat VluchtelingenWerk Vlaardingen doet aan begeleiding  voor statushouders in de gemeente.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 42 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 120 gestarte trajecten mb, tweede jaar

De maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in Vlaardingen  is verdeeld in twee jaar. Het 1e jaar is het meest intensieve jaar en start direct na de vestiging. Er moet veel geregeld worden en alles is nieuw voor de vluchteling.
In het 2e begeleidingsjaar zijn de statushouders meer gewend aan hun nieuwe leefsituatie. Sommige spreken al een aardig woordje Nederlands. De maatschappelijke begeleiding vindt plaats door vrijwilligers en stagiaires (maatschappelijk begeleiders) die begeleid en aangestuurd worden door de teamleiders.

In 2017 zijn 42  trajecten gestart in het 1e begeleidingsjaar.
Nadat we via de COA vernemen welke vluchteling er aan Vlaardingen wordt gekoppeld zoeken de 2 woningcorporaties een passende woning en geven aan VluchtelingenWerk door wanneer deze kan worden aangeboden. VluchtelingenWerk neemt dan contact op met desbetreffende  statushouder of begeleider in het opvangcentrum en begeleidt de cliënt vanaf het allereerste moment dat men in Vlaardingen aankomt. Met behulp van een vast protocol voor deze hulpverlening en een checklist van de te voeren werkzaamheden wordt er door onze vrijwillige begeleiders huisvesting planmatig gewerkt en wordt de 1e jaar maatschappelijke begeleiding opgestart.   Vluchtelingen worden ondersteund bij het vestigen in Vlaardingen  op diverse maatschappelijke terreinen zoals financiën, schulden, huisvesting, inburgering, studie, gezondheidszorg etc.
Nadat er kennisgemaakt is op het kantoor van VluchtelingenWerk gaat de vluchteling weer terug naar het AZC. Na twee weken zal de vluchteling definitief verhuizen naar Vlaardingen. Bij een volgend gesprek gaat de begeleider van VluchtelingenWerk aan de hand van een checklist allerlei zaken regelen. Zaken zoals huur en zorgtoeslag, zorgverzekering, energiecontracten, lening en inschrijving inburgeringscursus worden allemaal uitgelegd en aangevraagd. Ook gaat men mee naar instanties als dit noodzakelijk is. De begeleiding door de maatschappelijk begeleider is maatwerk. De begeleiding is op afspraak, op locatie en indien nodig door middel van huisbezoek.
Vermeldenswaardig is de ontwikkeling dat het afgelopen jaar onze contacten met het sociaal wijkteam zijn versterkt. Voor verschillende casussen zijn we de samenwerking aangegaan. Gesprekken worden gevoerd bij VluchtelingenWerk maar ook bij de cliënten thuis. Het betreft vaak zaken waar grote financiële problemen zijn, maar ook medische problemen en echtscheidingen. Zo hebben wij gezamenlijk voorkomen dat er een woninguitzetting plaats heeft gevonden bij een vluchteling die door psychische problemen drugs en alcohol ging gebruiken, en daardoor zichzelf in de schulden heeft gebracht.
Ook werkten we nauw samen in een casus met betrekking tot een scheiding. Dit is een erg heftige casus gezien het echtpaar elkaar beschuldigt van ongepast gedrag. Zij blijven op elkaar aangewezen vanwege hun kinderen en woning. Inmiddels is de echtscheiding aangevraagd, een ouderschapsplan opgesteld en een financieel plan opgesteld. Naast deze gezinsproblematiek zit er nog een juridisch vraagstuk achter vanwege de afhankelijke verblijfsvergunning van de partner en kinderen. Zij zullen zelf een zelfstandige verblijfsvergunning aan moeten vragen en hebben geen recht op een woning via het COA. Deze zaak loopt nog steeds.

Een andere ontwikkeling die het vermelden waard is, zijn de werktrajecten van Stroomopwaarts.
In maart 2017 is Stroomopwaarts gestart met werktrajecten waarbij een groep Eritreeërs met verschillende opleidingsniveaus werden geplaatst in de groenvoorziening. Zij werden gekoppeld aan een Eritrese voorman. Van hieruit werden 12 mensen geselecteerd voor tijdelijk werk via een uitzendbureau in de bloementeelt. Het ging hierbij om een werktraject van 38 uur per week in een taalarme omgeving. Dit viel niet te combineren met hun inburgeringstraject en zij werden genoodzaakt om over te stappen naar avondlessen. Na de tijdelijke periode kregen maar 5 mensen een contract voor een half jaar aangeboden via het uitzendbureau. Drie van de vijf waren hier helemaal niet gelukkig mee. Zij wilden naar school en daarnaast in een taalstimulerende omgeving werken. Daar komt bij dat 38 uur niet te combineren is met inburgering, waardoor zij in de problemen konden komen met hun inburgeringsplicht. Ook is het slecht te combineren met de maatschappelijke begeleiding die tijdens kantooruren plaatsvindt. Als belangenbehartiger zijn wij toen het gesprek aangegaan met Stroomopwaarts. Naar aanleiding hiervan hebben er individuele gesprekken plaatsgevonden met de vijf personen. Daar is uitgekomen dat drie van hun een nieuw traject aangeboden hebben gekregen waarbij zij meer tijd kregen om hun inburgeringstraject te hervatten. De overige twee zijn het 38-urig contract via het uitzendbureau aangegaan.

Wij zijn het gesprek blijven voeren met Stroomopwaarts over passende werktrajecten. Dit heeft ertoe geleid dat Stroomopwaarts naast de inburgering, denkt aan werktrajecten voor statushouders van 24 tot 27 uur. In november heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarbij ook wethouder Oosterom aanwezig was.

In 2017 zijn 120  trajecten gestart in het 2e begeleidingsjaar.
De begeleiding in het tweede jaar reikt verder dan de begeleiding in het eerste jaar. Waar in het eerste jaar de focus vooral ligt op basale behoeftes als zaken omtrent wonen, gezondheidszorg, inkomsten en inburgering, wordt in het tweede jaar dieper ingespeeld op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving.

Vermeldenswaardig hierbij zijn de groepsbijeenkomsten. In 2016 is de eerste groep tweedejaars cliënten gestart met een reeks groepsbijeenkomsten.
Het programma is erop gericht om met elkaar kennis uit te wisselen over zaken waar cliënten in het dagelijks leven tegen aan lopen of mee te maken (kunnen) krijgen. Vanwege het succes en de vraag naar een andere dag is in maart 2017 een tweede groep gestart en op het dagdeel van de eerste groep is in augustus een derde groep gestart. Zo liepen er in 2017 twee groepen die wekelijks bij elkaar kwamen. In totaal hebben er 37 cliënten deelgenomen.Wekelijks komt de groep samen, bestaande uit cliënten met verschillende achtergronden,  mede om ze te stimuleren in het Nederlands te praten.

 

Overige dienstverlening

In de gemeente Vlaardingen  wordt naast de basisdienstverlening en maatschappelijke begeleiding subsidie beschikbaar gesteld voor aanvullende dienstverlening zoals  het project Wegwijs in Vlaardingen.

– Wegwijs in Vlaardingen is bedoeld om statushouders  die in het kader van de huisvestingstaakstelling zijn geplaatst in Vlaardingen te koppelen aan een vrijwillige coach Wegwijs in Vlaardingen. De cliënten die voorgedragen worden door Stroomopwaarts worden met voorrang gekoppeld aan een vrijwillige coach.

Arbeidsparticipatie & VIP

Arbeidsparticipatie is een logisch vervolg op de visie van VluchtelingenWerk.”….Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat…..”

In de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis  heeft VluchtelingenWerk één gezamenlijk arbeidsparticipatieproject “VIP” – Vluchtelingen Investeren in Participeren – mogen uitvoeren.  In een speciaal trainingsprogramma leerden de vluchtelingen hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en kregen inzichten in de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het VIP- project probeert de brug te zijn tussen het inburgeringsexamen en deelname op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Aan het VIP-project doen 11 deelnemers mee waarvan 2  deelnemers uit de gemeente Vlaardingen. Het project loopt door in 2018. Het doel van het project is dat na afloop de deelnemers doorstromen naar een werkervaringsplek, leer/werktraject, betaalde baan. Het project wordt mede uitgevoerd door arbeidscoaches (vrijwilligers).

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
In Vlaardingen wordt het participatieverklaringstraject uitgevoerd door Pro Demos.
Na de workshops  worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Eén van de teamleiders van VluchtelingenWerk Vlaardingen is aanwezig geweest bij 7 netwerkbijeenkomsten die gemeente heeft georganiseerd  voor cliënten die de participatieworkshops hebben gevolgd. Dit waren drie bijeenkomsten voor de Eritreeërs en vier voor de Arabisch sprekende cliënten.

Taalcentrum Vlaardingen

In de gemeente Vlaardingen is een grote behoefte aan informeel taal leren. Het Taalcentrum is laagdrempelig te benaderen, is voor verschillende doelgroepen geschikt en op diverse tijdstippen in de week geopend en kent een professionele en deskundige didactische benadering.
Het Taalcentrum biedt mogelijkheden aan anderstaligen die de Nederlandse taal willen leren of een aantal taalvaardigheden  willen verbeteren, met uitzondering van analfabeten. Deelname geschiedt na intake.
Het valt op dat aanmeldingen voor onze lessen seizoensgebonden is. Voornamelijk het werk in de land/tuinbouw heeft invloed op de aantal aanmeldingen van werkzoekenden. Cursisten stoppen met lessen wanneer er voldoende werk is.

In de maanden dat er weinig werk is, merken we een stijging van aanmeldingen door deze specifieke doelgroep. Aan de andere kant blijft de animo groeien voor avondlessen. Veel werkende nieuwe Vlaardingers maken gebruik van deze mogelijkheid.

In 2017 zijn er  totaal 1031 taalbijeenkomsten geweest, dat betekent dat we de prestatieafspraak (920 bijeenkomsten) ruim hebben gehaald

Het Taalcentrum beleefde veel dynamiek in 2017 betreffende het aantal deelnemers. Aanmeldingen voor onze taallessen bleef groeien. Om wachtlijsten te voorkomen hebben we extra groepen gestart. Zo hadden we in de periode van februari tot mei 2017 totaal 26 taalgroepen. In juni zijn we teruggegaan naar 24 groepen omdat veel cursisten de lessen verlieten wegens het vinden van een baan.
We zijn flexibel in ons aanbod. Dankzij een flexibel vrijwilligersteam kunnen wij de vraag van deelnemers beantwoorden. Veranderen van dagdeel of groep stuit gelukkig nauwelijks op bezwaar.

Computerlessen   (prestatieafspraak 40 bijeenkomsten per jaar)

In totaal zijn er 38  computerbijeenkomsten geweest. Door de verhuizing in december is een aantal lessen uitgevallen.  14 cursisten hebben deelgenomen aan deze lessen.

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

In  2016 heeft  het Fonds Schiedam Vlaardingen een financiële  bijdrage geleverd van € 15.000  voor een fietsenproject.  Met deze gift van het het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. was het mogelijk om aan veel  nieuwe vergunninghouders een fiets te schenken. De fietsen zijn gekocht bij Vlaardingse  fietshandelaren en bij een zorgboerderij in Maasdijk, waar ze gereviseerd worden door mensen met een verstandelijke beperking. Bij de verdeling van de fietsen werd er  gekeken of er bijv. kinderen naar school gaan,  of de families al fietsen hebben en in welke wijk de mensen wonen. Fietsen in de stad draagt bij aan de integratie van de vluchtelingen. Op deze manier kan men een stuk gemakkelijker naar school en instanties en leert men de stad nog beter kennen. Van het restant uit 2016 konden we in 2017 nog 16 fietsen kopen. In totaal hebben we  170 fietsen kunnen aanschaffen  van het bedrag.

– Coörperatie VlaardingenWerkt heeft in januari 2017 een veiling georganiseerd. VlaardingenWerkt heeft in het kader van de Welkomcampagne spullen ingezameld voor het inrichten van woningen voor vluchtelingen. 

De items die aangeleverd werden die niet direct weg te geven waren, hebben zij verzameld en gebruikt voor de veiling.

Een teamleider  van VluchtelingenWerk heeft tijdens  de veiling een pitch gehouden over gezinshereniging van vluchtelingen, in de hoop dat de opbrengst ten goede zou komen aan het Noodfonds dat vluchtelingen ondersteunt met een bijdrage voor de ticketkosten.

De opbrengst van de veiling is uiteindelijk gegaan naar de Stichting Kids Vlaardingen,  De stichting

helpt Vlaardingse kinderen op weg bij het verwezenlijken van hun dromen. Zij gaan met de opbrengst, wensen van de vluchtelingen kinderen proberen te verwezenlijken. 

– Tijdens de 4 mei herdenking is VluchtelingenWerk  Vlaardingen net als voorgaande jaren  ook aanwezig en wordt er  een krans gelegd.  We vinden het van belang om stil te staan bij al die mensen die hun leven gegeven hebben voor de vrijheid van anderen. We denken ook aan hen die nu nog  elke dag hun leven riskeren om hun naasten een kans te geven op overleving. Dit jaar  werd de krans gelegd door 2 Eritrese vluchtelingen.
- De Lucaskerk  heeft een ontmoetingsavond georganiseerd voor nieuwe vluchtelingen, dit  keer voor Eritreeërs. De dames van de kookgroep Lucascooking hebben tijdens deze avond de maaltijd verzorgd.  Terwijl men genoot van een  heerlijk Nederlandse stamppot, werd er kennis met elkaar gemaakt en met diverse genodigden zoals; medewerkers van Vele Vlaardingers één Huis, mensen van de Lucaskerk en medewerkers van de gemeente Vlaardingen en VluchtelingenWerk.
- Door het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben wij op ons kantoor in Vlaardingen een sinterklaasfeest kunnen organiseren voor de kinderen van vluchtelingen in de leeftijd van 0 – 11 jaar. Zij hadden een leuke actie bedacht namelijk “actie pepernoot”. Wij hebben waardebonnen gekregen om cadeaus te kopen voor de kinderen.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

 • 15 lesgroepen
 • 181 cursisten
 • 102 mannen, 79 vrouwen
 • 86 taalvrijwilligers

VluchtelingenWerk was ook in Vlaardingen  betrokken bij het inburgeringsaanbod.
Een keer per week hebben de cursisten de mogelijkheid om langs het Open Leer Centrum (OLC) te gaan om huiswerk te maken en oefeningen te maken op de computer.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

Eind 2017 waren 86 taalvrijwilligers actief bij leslocatie Vlaardingen, 15 klassenassistenten (waarvan  6 personen naast klassenassistent ook taalcoach zijn) en  71 taalcoaches.  Daarnaast waren 9 taalvrijwilligers in onderbreking. Ze kunnen op een later moment opnieuw ingezet worden. Van de in totaal 95 taalvrijwilligers zijn 65 personen vrouw  en 30 personen man. 1 vrijwilliger helpt met het koppelen van cursisten aan taalcoaches. 4 vrijwilligers zijn actief geweest in het OLC.
De vrijwilligers kunnen deelnemen aan relevante cursussen, koffiebijeenkomsten en ze ontvangen maandelijks een nieuwsbrief.

Ons team in Vlaardingen

VluchtelingenWerk Vlaardingen heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers en stagiaires die allemaal hun steentje bijdragen om onze statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Zij zijn zeer belangrijk bij de realisatie van onze werkzaamheden en activiteiten. De vrijwilligers en stagiaires voeren onder professionele begeleiding van de teamleiders alle kerntaken uit.
Gedurende 2017  waren bij maatschappelijke- en juridische begeleiding 46 vrijwillige medewerkers werkzaam: 34 vrijwilligers en 12 stagiaires. In 2017 zijn 13 vrijwilligers begonnen en 19 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. Er zijn 5 stagiaires begonnen en 6 stagiaires gestopt met hun werkzaamheden.
Daarnaast waren er 3  betaalde krachten werkzaam: 2  teamleiders maatschappelijke en juridische begeleiding (34 en 36 uur per week) en een senior-teamleider (11 uur per week). De regiomanager Maaspoort is budget-verantwoordelijke en leidinggevende van de (senior)teamleiders.
De medewerkers worden op diverse manieren ondersteund bij hun werkzaamheden. Vrijwilligers en stagiaires krijgen individuele werkbegeleiding van de teamleider.  Om het vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk en kwalitatief goed mogelijk te maken, levert VluchtelingenWerk een variëteit aan cursussen van basiscursus voor nieuwe vrijwilligers tot specifieke trainingen.

VluchtelingenWerk Vlaardingen maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.