Vlaardingen: 2018 in cijfers

In Vlaardingen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 90 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Vlaardingen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 90 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 8) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 90 statushouders gehuisvest
 • 50 volwassenen, 40 kinderen
 • 47 mannen, 43 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (39)
 • 27 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling is niet behaald omdat er vanuit het COA in de laatste maanden van 2018 geen statushouders meer aan Vlaardingen werden gekoppeld, omdat er via de gezinshereniging nog voldoende positieve beslissingen waren genomen. Het is helaas niet gelukt om alle personen met een positieve beschikking in het kader van gezinshereniging voor het einde van het jaar naar Nederland te komen.
In 2018 zijn binnen deze geplaatste aantallen van 90 statushouders  43 personen opgevangen in het kader van gezinshereniging. Dit heeft nog steeds te maken met de grote groep statushouders die in 2016 in Vlaardingen is komen wonen.  Deze 43 nareizigers betreft  20 volwassenen en 23 kinderen.
In 2018 zijn 6 statushouders als hervestiger via de UNHCR naar Nederland gekomen en in Vlaardingen gehuisvest.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Van maandag tot en met vrijdag is er de mogelijkheid voor statushouders die na hun 2 jaar begeleiding nog hulp nodig hebben naar het spreekuur te komen. Deze spreekuren vinden plaats  op ons kantoor aan de Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen en zijn op afspraak 5 middagen in de week. Per middag zijn 2 vrijwilligers die de spreekuurafspraken Integratie behandelen en de juridisch medewerkster houdt daarnaast 2 dagdelen in de week juridisch spreekuur.  Er is altijd een  teamleider aanwezig  tijdens  deze spreekuren  als aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

 • 552 bezoekers aan onze spreekuren

De meeste vragen gaan over financiën.  De meeste cliënten vinden het lastig om brieven van bijvoorbeeld Stroomopwaarts te lezen en zelf betalingsregelingen af te sluiten bij schulden of kwijtschelding aan te vragen.  Er zijn cliënten die parttime werken, zij hebben veel vragen over hun inkomen en aanvulling vanuit de uitkering. De cliënt krijgt veel vragen van Stroomopwaarts voor het aanleveren van salarisstroken en bankafschriften, wij helpen hen om de juiste bewijsstukken aan te leveren.  
De hulpvragen en begeleiding van statushouders uit het 1e jaar en 2e jaars Maatschappelijke Begeleidingstraject worden apart geregistreerd en niet meer onder de noemer spreekuur of infopunt.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 27 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 • totaal aantal dossiers in 2018: 65
 • 19 afgeronde dossiers in 2018

Veel dossiers gezinshereniging van Eritreeërs die zijn gestart in 2016 zijn in 2018 afgerond omdat het door de situatie in land van herkomst heel moeilijk was door de oorlog om naar een buurland te reizen waar een Nederlandse ambassade is. In de loop  van 2018 zijn de betrekkingen verbeterd tussen Eritrea en Ethiopië waardoor ze makkelijker de grens over kunnen. 

Overige juridische begeleiding: Er waren 82 contacten met 35 unieke cliënten die overige juridische vragen hebben gesteld. Denk daarbij aan vragen over naturalisatie, verlenging verblijfsvergunning e.d. Daarnaast komen er mensen  die migrant zijn of oudkomer en die geen begeleidingsdossier bij VluchtelingenWerk meer hebben en daarom niet in ons VluchtelingenVolgSysteem worden geregistreerd.  Zij komen vaak eenmalig met een vraag over gezinshereniging, naturalisatie en verlengen verblijfsvergunning. In 2018 betrof het 68 personen waar in totaal 88 keer contact mee is geweest.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Vlaardingen beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

Om de belangen van de vluchtelingen te behartigen en bij te dragen aan een positieve beeldvorming nemen we deel aan diverse overleggen binnen  Vlaardingen.
In 2018  is er door de (senior) teamleiders deelgenomen aan bijeenkomsten zoals het Platform Ander Vlaardingen, COA overleg statushouders , AMV overleg, semesteroverleg met de gemeente, overleg met de wethouder, casusoverleg, Zorgoverleg,  Stroomopwaartsoverleg en een overleg participatieverklaring. Verder is één van de teamleiders aanwezig geweest bij 4 netwerkbijeenkomsten die de gemeente heeft georganiseerd voor cliënten die de participatieworkshops hebben gevolgd. Er is deelgenomen door de senior-teamleider aan meerdere overleggen m.b.t. onafhankelijke cliënt ondersteuning in Vlaardingen. Er is deelgenomen door de senior-teamleider aan een bijeenkomst van stichting Aanzet over hun toekomstig strategisch beleidsplan.
Er zijn diverse overleggen gevoerd met netwerkpartners zoals Klik vrijwilligers Vlaardingen, Nidos, Timon,  ‘t Buurtpunt en Stadsgehoorzaal.

Van groot belang voor de verbreding van draagvlak voor vluchtelingen is mensen adequaat te informeren over het werk van VluchtelingenWerk, wat het betekent voor mensen om te moeten vluchten, en hoe de vluchtelingen zo'n proces zelf beleven. Er is voorlichting gegeven over de werkzaamheden van VluchtelingenWerk en over vluchtelingen aan de bewoners en belangstellenden uit de wijk Babberspolder georganiseerd vanuit het Buurtpunt.  Verder was er een bezoek van gemeente ambtenaren die via een Mystery tour verschillende organisaties in de wijk Babberspolder kwamen bezoeken. Eén van de teamleiders heeft samen met een vluchteling een voorlichting gegeven aan jongeren in kerkcentrum Holy.  Tijdens een debatavond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de senior-teamleider aandacht gevraagd voor het benutten van  het talent van opgeleide vluchtelingen.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 50 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 6 gestarte trajecten mb, zelfmelders
 • 42 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Wegwijs in Vlaardingen is bedoeld om statushouders  die in het kader van de huisvestingstaakstelling zijn geplaatst in Vlaardingen te koppelen aan een vrijwillige coach Wegwijs in Vlaardingen. De cliënten die voorgedragen worden door Stroomopwaarts worden gekoppeld aan een vrijwillige coach.
De belangrijkste doelstellingen:
    • Het bevorderen van participatie aan de Vlaardingse samenleving, met name in de eigen buurt.
    • Kennisnemen van het Vlaardingse aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding en toeleiden naar reguliere activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding in het algemeen.
    • Contact tussen autochtone en allochtone bevolking stimuleren.
    • Het voorkomen of doorbreken van eenzaamheid.
    • Vergroten van de zelfredzaamheid.
    • Het bieden van ontspanning
Aan het begin van ieder traject wordt er samen met de cliënt een stappenplan opgezet.
Na 3 maanden wordt er geëvalueerd en het stappenplan indien noodzakelijk bijgesteld. Na 6 maanden wordt/is er opnieuw geëvalueerd. In principe is dit de eindevaluatie echter de praktijk is dat zowel de coach als de deelnemer de wens te kennen geven te willen doorgaan als koppel.
Stand van zaken eind 2018:
9 koppelingen uit 2017 zijn in  de loop van 2018 afgerond.
In 2018 zijn er 15 koppelingen gestart, waarvan er 3 succesvol zijn afgerond 2 zijn verlengd en 10 nog doorlopen.
Er staan  2 kandidaten op een wachtlijst. De beoogde 15 koppelingen zijn behaald.
Het traject is  in 2018 uitgevoerd door 10  vrijwilligers. De vrijwilligers zijn op vele manieren gezocht. Via folders, krantenartikelen en de website van VluchtelingenWerk is het project onder de aandacht gebracht. Verder is er actief  samengewerkt met Klik Vrijwilligers Vlaardingen.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering en ONA) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod voor het viifde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. We bieden een inburgeringstraject op maat. Het traject wordt op verschillende niveaus aangeboden: Alfabetisering, Inburgering en Staatsexamen. Er wordt wekelijks 8 uur klassikaal les gegeven in kleine klassen. De lengte van het traject hangt onder andere af van het leervermogen en startniveau van de cursist. Dit wordt vooraf vastgesteld door een uitgebreide intaketoets.
Op onze leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen of ontheffingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt natuurlijk gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

 • 153 cursisten
 • 60 vrijwilligers (taalcoaches en klassenassistenten)

In totaal hebben 153  cursisten les gevolgd bij de leslocatie Inburgering van VluchtelingenWerk in Vlaardingen in de loop van 2018. We hebben te maken gehad met een grote krimp. Aan het eind van het jaar waren 62 cursisten actief, verspreid over 5 klassen: 3 alfabetiseringsgroepen en 2 inburgeringsgroepen.
De krimp heeft meerdere oorzaken. Voor veel cursisten zijn ontheffingen aangevraagd na het volgen van meer dan 600 uur alfabetiseringsles. Sommige cursisten zijn geslaagd voor hun inburgeringsdiploma, ze hebben een andere school gevonden of ze zijn verhuisd naar een andere gemeente.

Taalcentrum Vlaardingen

(prestatieafspraak 920 bijeenkomsten per jaar)

In de gemeente Vlaardingen is een grote behoefte aan informeel taal leren. Het Taalcentrum is laagdrempelig te benaderen, is voor verschillende doelgroepen geschikt en op diverse tijdstippen in de week geopend en kent een professionele en deskundige didactische benadering.
Het Taalcentrum biedt mogelijkheden aan anderstaligen die de Nederlandse taal willen leren of een aantal taalvaardigheden willen verbeteren, met uitzondering van analfabeten. Deelname geschiedt na intake.
De economische groei in Nederland in het algemeen heeft invloed op het aantal deelnemers aan onze taallessen. Het vinden van een baan wordt steeds vaker genoemd als reden voor het stoppen met de lessen.
De verhuizing van het Taalcentrum van Floris de Vijfdelaan naar de Rotterdamseweg heeft ook invloed gehad op onze deelnemers. Sommige cursisten die uit de Westwijk komen, stopten met de les. Ze zijn naar andere aanbieders in de buurt gegaan. Aan de andere kant is onze nieuw locatie een kans voor nieuwe deelnemers uit de wijken Babberspolder en Holy.
De samenstelling van onze deelnemersgroep is hierdoor veranderd. Daar waar tot 2017 de meeste deelnemers uit Oost-Europese landen Polen, Roemenië, Letland en Bulgarije kwamen, komen onze deelnemers in 2018 uit Polen, Somalië, Turkije en Marokko. Het betreft met name een groep oudkomers die relatief lang in Nederland woont en weinig onderwijs heeft genoten in eigen land.

In 2018 zijn er totaal 920 taalbijeenkomsten geweest, dat betekent dat we de prestatieafspraak hebben gehaald.

– Overzicht van aantal groepen en cursisten:
Aantal taalgroepen: 23 (vanaf september 24) waarvan 7 avondgroepen
Plaatsingen: 239 plaatsingen
Unieke cursisten: 180
Aantal cursisten met een dubbele les: 49
Aantal cursisten met 3 keer per week les: 5
Nieuwe cursisten tot en met december 2018: 81
Aantal inburgeringsplichtigen: 12 cursisten (ze hebben deelgenomen aan in totaal 84 taalbijeenkomsten ( 2 groepen x 42 schoolweken= 84 bijeenkomsten).

Er zijn binnen de taallesgroepen verschillende niveaus te onderscheiden:
Beginners: 10 groepen: In deze groepen zijn cursisten geplaatst die op één of meer vaardigheden het niveau A1 volgens het Raamwerk NT2 nog moeten bereiken.
Halfgevorderd: 11 groepen: Deze cursisten starten op A1- niveau en hebben als einddoel het bereiken van A2-niveau
Gevorderd: 3 groepen: Hier gaat het om deelnemers die geslaagd zijn voor inburgering, of worden ingeschat op dat niveau. Ze hebben als doelstelling het vergroten van hun woordenschat, het verbeteren van hun spreekvaardigheid en het leren van grammaticale regels om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

Computerlessen
(prestatieafspraak 40 bijeenkomsten per jaar)

De doelstelling van de computerlessen is het aanleren van digitale vaardigheden om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten of de kans op het werk een impuls te geven. Cursisten krijgen begeleiding op maat, aansluitend op de behoeftes en de vragen die aan bod komen. Rekening houdend met de leerwensen van onze deelnemers worden de computerlessen ingezet om digitaal te oefenen met de Nederlandse taal. Oefeningen op het gebied van grammatica, schrijven, luisteren, lezen en spreken worden zelfstandig gemaakt. De taalvrijwilliger begeleidt het leerproces, beantwoordt de vragen en geeft uitleg waar nodig.
Onze deelnemers worden op deze manier wegwijs gemaakt in de wereld van het online oefenen. Ze krijgen een lijst met gratis NT2-online sites om ook thuis te kunnen oefenen.

Door een gift van het Fonds Schiedam – Vlaardingen hebben we nieuwe lesmaterialen kunnen aanschaffen. Zoals bij alle nieuwe methodes, bevatten deze materialen digitale oefeningen. Een waardevolle aanvulling op onze lessen. Onze cursisten kunnen online taalopdrachten uitvoeren. Deze digitale leerweg is tevens een mooie werkvorm voor onze vrijwilligers om te kunnen differentiëren. Cursisten kunnen op eigen niveau en in eigen tempo aan de slag met het leren van de Nederlandse taal.  Met de gift hebben wij dit jaar ook de oude computers door nieuwe , beter werkende computers vervangen.
In 2018 hebben we 42 computerbijeenkomsten gerealiseerd. Er waren gemiddeld 12 deelnemers.

Taalcoachtrajecten
(prestatieafspraak 5 trajecten)

Een taalcoachtraject is gericht op geïsoleerde vrouwen en mannen die de Nederlandse taal niet goed beheersen en om medische of andere redenen (bijv. analfabetisme) niet kunnen deelnemen aan de Nederlandse taallessen van het Taalcentrum . Zij willen zich toch de Nederlandse taal eigen maken en in samenhang daarmee reiken we hen kennis over de Nederlandse cultuur, instanties en voorzieningen aan en stimuleren we hen om contacten buitenshuis te leggen om zodoende hun redzaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen.
Het project draait mede dankzij vrijwilligers; de taalcoaches. Professionele begeleiding van de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een koppeling. Een vrijwilliger wordt aan een vluchteling of migrant gekoppeld. Het taalkoppel trekt tenminste een half jaar gedurende anderhalf uur per week samen op om op verschillende manieren bezig te zijn met de taal en met netwerkuitbreiding.
In 2018 hebben we 5 trajecten gerealiseerd.
Een analfabete Syrische man en vrouw, een Afghaanse zieke man, die evenals analfabeet is, een Turkse dame die meer dan 20 jaar in Nederland woont, maar wegens faalangst niet naar school durft te gaan en een Portugese dame met een fysieke handicap.
De genoemde deelnemers ervaren een groot isolement wegens het niet beheersen van de Nederlandse taal.

Organisatie

In december 2017 zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Rotterdamseweg 176 in de wijk Babberspolder.  We beschikken in het gebouw  ‘t Buurtpunt over 3 spreekkamers, een vergaderruimte en een kantoorruimte voor onze werkzaamheden.  We zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur  tot 16.00 uur bereikbaar middels onze  spreekuren en afspraak mogelijkheden.  Op 30 januari 2018 hebben we een onder grote belangstelling ons nieuwe kantoor officieel geopend.

VluchtelingenWerk Vlaardingen  heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers en stagiaires die allemaal hun steentje bijdragen om onze statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Zij  zijn zeer belangrijk bij de realisatie van onze werkzaamheden en activiteiten. De vrijwilligers en stagiaires voeren onder professionele begeleiding van de teamleiders alle kerntaken uit.
Gedurende 2018  waren  bij maatschappelijke en juridische begeleiding 36 vrijwillige medewerkers  werkzaam: 22 vrijwilligers en 14 stagiaires. In 2018 zijn 6 vrijwilligers begonnen en 8 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. Er zijn 7 stagiaires begonnen en 7 stagiaires gestopt met hun werkzaamheden.
Daarnaast waren er 3 betaalde krachten werkzaam: 2  teamleiders maatschappelijke en juridische begeleiding (34 en 12 uur per week) en een senior-teamleider (circa 11 uur per week). Per 1 november 2018 is de teamleidster (12 uur p.w.) gestopt op de locatie Vlaardingen.