Waddinxveen: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Waddinxveen zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 29 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand  van drie op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 29 statushouders gehuisvest
 • 16 volwassenen, 13 kinderen
 • 7 mannen, 9 vrouwen, 5 meisjes, 8 jongens
 • grootste groep: Syriërs (24)
 • 8 beschikbaar gestelde woningen

In 2017 is de taakstelling voor Waddinxveen vastgesteld op het huisvesten van 32 statushouders. We hadden een voorsprong van 2016 4 statushouders.  Van de 32 zijn er 29 statushouders gehuisvest waarbij er op 1 januari 2018 een achterstand is ontstaan van 3.
Aan het einde van 2017 zijn er 8 woningen in Waddinxveen bewoond door statushouders en 8 woningen in verband met gezinshereniging.  Dit laatste bestond uit 13 statushouders.
Het aantal gehuisveste personen bestaat  uit 7 mannen, 9 vrouwen en 13 kinderen, waarvan 8 jongens en 5 meisjes.
Het aantal nareizigers was in 2017 veel groter dan in 2016. Dit had te maken het groot aantal alleenstaande mannen die zich in 2016 in Waddinxveen hebben gehuisvest.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 23 contacten infopunt
 • 865 contacten maatschappelijke begeleiding
 • 118 contacten gezinshereniging/juridisch

In Waddinxveen is er inloop spreekuur  integratie, voorheen spreekuur informatiepunt, op maandag van 14.00 – 15.00 uur. Deze is bedoeld voor cliënten die feitelijk niet langer in begeleiding zijn maar nog wel een hulpvraag hebben.
Tevens op de donderdag  is er een open spreekuur juridisch van 10.00-16.00 uur.
Op maandag t/m vrijdagochtend kunnen cliënten terecht op de spreekuren voor maatschappelijke begeleiding.  In de middag is er ruimte voor afspraken, huisbezoeken of bezoeken aan instanties.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 2 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 17
 • 5 succesvol afgesloten dossiers

In 2017 bestond het juridische team uit een juridische teamleider en twee vrijwilligers.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Waddinxveen beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
In de loop van 2017 heeft VluchtelingenWerk Waddinxveen plezierig en nauw samengewerkt met, onder andere:

- Sociaal Team Waddinxveen
- Platform Eenzaamheid
- Vrijwilligerswerk Waddinxveen
- Stichting Leergeld
- Voedingspraktijk Gouwe
- Stichting Vonk
- De Bibliotheek de Groene Venen
- Care for Family
- Vluchtelingen Inloophuis

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 16 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 37 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Project VIP: Vluchtelingen Investeren in Participatie

 • 8 deelnemers uit Waddinxveen

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving, onder andere op de arbeidsmarkt. Participatie van toegelaten vluchtelingen op de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken, een culturele kloof overbruggen.
VluchtelingenWerk is in 2017 samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid in het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) 1500 vluchtelingen gaan voorbereiden op werk. Wij hanteren een integrale aanpak die aansluit op de inburgering, waardoor de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen worden verminderd en waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers én overheid. Zodat vluchtelingen zelfbewust keuzes maken, hun weg weten te vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In Waddinxveen zijn 8 kandidaten gestart en hebben in 2017 de training gevolgd en succesvol afgesloten binnen het VIP project. Zij zijn samen met hun arbeidscoaches de volgende stap aan het zetten richting de arbeidsmarkt.

Ons team in Waddinxveen

 • 12 vrijwilligers

VluchtelingenWerk Waddinxveen is gevestigd op de Mauritslaan 55, Waddinxveen. We delen ons pand met Stichting Gered gereedschap, taal op het werk, Stichting Tawiza en na de zomervakantie de Theo Thijssenschool.
Er is een betaalde teamleider werkzaam de locatie Waddinxveen, Gayle Campbell. Zij stuurt een team van twee juridische begeleiders en 10 maatschappelijke begeleiders aan,  waarvan één een stagiaire.
In de loop van het jaar zijn twee vrijwilligers gestopt omdat ze allebei verder ging met hun eigen opleiding. Het werven en selectie van nieuwe vrijwilligers blijft nog altijd een aandachtspunt.

VluchtelingenWerk Waddinxveen maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.