Zoeterwoude: 2018 in cijfers

In Zoeterwoude zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 8 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Zoeterwoude zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 8 statushouders gehuisvest. Daarmee loopt de gemeente gelijk met de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  •  8 statushouders gehuisvest
  •  2 volwassenen, 6 kinderen
  •  5 mannen,/jongens, 3 vrouwen/meisjes
  •  4 Syriërs, 3 Somaliërs, 1 Eritreeër
  •  2 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  •  30 bezoekers van onze spreekuren

Omdat VluchtelingenWerk geen eigen kantoor heeft in Zoeterwoude, worden de statushouders in de gelegenheid gesteld om op het kantoor van VluchtelingenWerk Leiderdorp met hun vragen te komen. Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is er spreekuur. Omdat de maatschappelijk begeleiders wekelijks huisbezoeken afleggen bij de  statushouders worden er bij de statushouders thuis vele praktische zaken afgehandeld. In gevallen dat er documenten moeten worden gekopieerd, of gebruik gemaakt moet worden van een scan of andere kantoorapparaten wordt uitgeweken naar het kantoor in Leiderdorp.
Nieuw gevestigde statushouders in Zoeterwoude worden opgevangen en begeleid door een maatschappelijk begeleider. Kort na aankomst moeten er veel (administratieve) zaken geregeld worden voor de cliënt. Deze zaken worden dan op het kantoor in Leiderdorp afgehandeld en een dossier wordt daar dan ook aangelegd.
Het aantal contacten op het spreekuur in 2018 van 30 is gebaseerd op 1 a 2 cliënten per 2 weken en dat gedurende 40 weken.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
In 2018 had VluchtelingenWerk 1 dossier van een statushouder in behandeling die al eerder een aanvraag voor gezinshereniging had ingediend. Deze aanvraag is begeleid door de juridische afdeling van VluchtelingenWerk in Leiden en dit jaar met succes afgerond. De maatschappelijk begeleider heeft gedurende de gezinsherenigingsprocedure ook een belangrijke rol door de cliënt mentaal bij te staan en door het  beoordelen van de vele IND brieven die de cliënt ontvangt en het begeleiden van de cliënt naar de juridische afdeling in Leiden.

Voor Leiden en omgeving heeft VluchtelingenWerk een juridisch steunpunt in Leiden met teamleider, gespecialiseerd in het verblijfsrecht en een team van vrijwillige juridisch begeleiders die hiervoor diverse extra trainingen hebben gevolgd op het gebied van verblijfsrecht, gezinsherenigingsprocedure en Vluchtverhaalanalyse. Daarnaast zijn op het juridisch steunpunt diverse (vrijwillige) tolken aanwezig. Regelmatig kan ook gebruik gemaakt worden van de interne telefonische tolkenpool en indien nodig van beëdigde tolken van TVCN.  De juridische spreekuren zijn op dinsdag- en donderdagochtend in Leiden.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Zoeterwoude beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

De belangrijkste samenwerkingspartners van Vluchtelingenwerk Zoeterwoude zijn:
    • Gemeente Zoeterwoude, diverse afdelingen
    • Inburgeringsorganisaties
    • Centrum voor Jeugd en Gezin
    • Schuldhulpmaatje
    • Maatschappelijk werk
    • Bibliotheek
    • Project JAS
    • Jeugdfonds Sport en cultuur
    • Basisscholen
    • Kinderopvang

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  •  2 gestarte trajecten mb

VluchtelingenWerk Zoeterwoude begeleidt de nieuwe statushouders die gevestigd zijn in Zoeterwoude voor een periode van gemiddeld een jaar. Na deze begeleiding wordt het project JAS in kennis gesteld van het aflopen van de begeleiding.
In 2018 zijn 8 statushouders in Zoeterwoude  gehuisvest, 2 volwassenen en 6 kinderen. Voor deze statushouders is direct na vestiging in Zoeterwoude het maatschappelijk begeleidingstraject gestart. Dat traject begint eigenlijk al bij het bezichtigen van de huurwoning en het tekenen van het huurcontract.Aan één gezin, waarvan de gezinsleden zich in 2017 hebben herenigd en waarvan de begeleiding in 2018 afliep, is de begeleiding met 1 jaar verlengd vanwege de complexe situatie waarin men zich bevond. Het afgelopen jaar is door VluchtelingenWerk veel in gang gezet om alles in goede banen te leiden en alles op de rit te zetten.
De goede samenwerking met het maatschappelijk werk en vele andere instanties heeft hierbij zijn vruchten afgeworpen. Cliënte, die inmiddels gescheiden is, is erg vooruit gegaan met haar Nederlands, is duidelijk zelfstandiger geworden en heeft een netwerk om zich heen gekregen waar ze op terug kan vallen. Er is weer rust gekomen binnen het gezin, wat de kinderen zeker ten goede komt.
De begeleiding van dit gezin lag bij 2 maatschappelijk begeleiders, die heel veel werk hebben verzet om dit voor elkaar te krijgen.

In 2017 heeft zich een gezin van 4 personen uit Syrië in het kader van de GVA regeling in Zoeterwoude gevestigd. 
Omdat het tijdelijke huisvesting betrof heeft dit gezin in het voorjaar 2018 definitieve huisvesting gekregen.

Organisatie

VluchtelingenWerk Zoeterwoude heeft geen kantoor in de gemeente, maar maakt gebruik van het kantoor van VluchtelingenWerk in Leiderdorp. Helaas kan hier in 2019 geen gebruik meer van worden gemaakt en zal dit voortgezet worden op een van de andere locaties in Leiden of omgeving.
Gedurende 2018 is Ruud Montagne teamleider van Zoeterwoude geweest. Omdat hij per 1 februari 2019 gaat stoppen bij VluchtelingenWerk zal een nieuwe teamleider hem opvolgen.
Het vrijwilligersteam van VluchtelingenWerk Zoeterwoude bestaat uit 4 vrijwilligers die zich bezighouden met de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. Een van de vrijwilligers is een ex-vluchteling die de Arabische taal machtig is. Zij is van zeer grote meerwaarde voor het team en iis vaak bij de gesprekken aanwezig als tolk of als er assistentie nodig is voor een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis .
Begin 2018 bestond het team uit 10 vrijwilligers maar vanwege een drukke baan, gezondheidsklachten en jarenlange inzet heeft een aantal van hen afscheid genomen van VluchtelingenWerk.
De vrijwilligers zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met het begeleiden van de statushouders .