Over VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Kernwaarden van de organisatie: Onafhankelijk, betrokken en deskundig / Verbindend naar de samenleving / No-nonsense en non-profit

 • Missie en visie

  Missie VluchtelingenWerk (Noord) Nederland

  VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. Als mensenrechtenorganisatie richt VluchtelingenWerk zich op bescherming van vluchtelingen.
  We gaan daarbij uit van de verplichtingen die staten tegenover vluchtelingen hebben op basis van het Vluchtelingenverdrag uit 1951. Dit verdrag stelt dat vluchtelingen (degenen met gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging), niet mogen worden teruggestuurd naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben (verbod op refoulement). Andere internationale verdragen vullen het Vluchtelingenverdrag aan, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950), het VN Anti-folterverdrag (1984), het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (ofwel: VN- kinderrechtenverdrag) uit 1989 en het EU Handvest van de Grondrechten (2007). In de praktijk is het Europese en nationale rechtssysteem vooral bepalend voor hoe vluchtelingenbescherming wordt nageleefd.

  Visie VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  VluchtelingenWerk streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. In de ideale situatie zal het werk van VluchtelingenWerk op het gebied van juridische en maatschappelijke veiligheid en internationale solidariteit niet meer nodig zijn, wanneer de welkome samenleving een stabiele realiteit is. Dit is de droom waar we ons elke dag voor inzetten.


  Om deze droom te verwezenlijken streeft VluchtelingenWerk er in de komende periode naar aan de volgende doelstellingen bij te dragen, samen met burgers, organisaties, bedrijven en de overheid. Doelstelling die het ideaal van een welkome samenleving op het gebied van asiel, integratie en draagvlak voor vluchtelingen dichterbij brengen:

  • Asielzoekers hebben toegang tot een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure in Nederland en in Europa.
  • Asielzoekers hebben vanaf hun aankomst en gedurende de gehele asielprocedure in Nederland toegang tot adequate en veilige opvangvoorzieningen, zoals onderwijs voor kinderen, jongeren en medische en psychosociale zorg.
  • Asielzoekers die geen recht hebben op bescherming in Nederland en terug kunnen keren naar een veilig en stabiel land van herkomst, worden op een humane en waardige wijze hiertoe in staat gesteld. Voorafgaand aan hun terugkeer hebben zij de mogelijkheid om een zelfstandig en veilig bestaan op te bouwen in het land van herkomst.
  • Vluchtelingen zijn in staat om, samen met hun gezin, een nieuw leven op te bouwen in Nederland.
  • Vluchtelingen leiden een zelfstandig bestaan in Nederland of hebben de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zij hebben toegang tot taalonderwijs, werk, onderwijs, gezondsheidszorg en huisvesting, evenals beschikbare welzijnsvoorzieningen, culturele instellingen en politieke partijen.
  • Asielzoekers die nog in de asielprocedure zitten hebben toegang tot taalonderwijs en (vrijwilligers)werk en/of het lopen van een stage ter voorbereiding op een zelfstandig bestaan in Nederland.
  • Vluchtelingen en hun gezinsleden zijn in alle fasen van hun verblijf in Nederland actief in contact met andere burgers en maken volop deel uit van de Nederlandse samenleving.
  • Burgers, maatschappelijke organisaties, bestuurders en politici staan positief ten aanzien van juridische bescherming en maatschappelijke participatie van vluchtelingen in Nederland en zetten dit om in concrete acties.

  De rol van VluchtelingenWerk Noord-Nederland is hierbij als volgt:

  • Als metgezel/reisgezel ondersteunen we vluchtelingen tijdens alle fases van hun verblijf in Nederland. Daarbij houden we de balans tussen belangenbehartiging en het samen oplopen met de vluchteling, twee werkwijzen die elkaar versterken. We stemmen onze begeleiding zoveel mogelijk af op de behoeften van de vluchteling en leveren zoveel mogelijk maatwerk.
  • Als ondernemende idealist spelen we in op kansen voor belangenbehartiging en/of begeleiding van vluchtelingen op terreinen waar nog weinig maatschappelijke spelers actief zijn en waar wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. We richten ons op kwaliteit en professionaliteit in ons werk op het gebied van begeleiding en belangenbehartiging. Dit doen we door middel van een uniforme aanpak, en met ruimte voor voldoende flexibiliteit. We zetten de talenten en expertises van onze medewerkers in op de terreinen waar onder vluchtelingen behoefte aan is of waar de vrijwilliger een andere waardevolle bijdrage kan leveren binnen onze organisatie. We geven vluchtelingen de ruimte voor hun inbreng op ons beleid en werk in de praktijk.
  • Als bruggenbouwer zoeken we steeds de verbinding met de maatschappij en dragen we bij aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. We staan open voor burgerinitiatieven in Nederland die vluchtelingen ondersteunen in de samenleving en onderzoeken we daarin nieuwe samenwerkingsvormen.
 • Organogrammen

  Organogram VluchtelingenWerk Noord-Nederland


 • Raad van Toezicht

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een Stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  1) Roelie Goettsch (voorzitter)
  Benoemd op: 1 januari 2016
  Roelie is werkzaam als senior-adviseur bij Tinten Training en Advies.
  Nevenfunctie: lid Provinciale Staten Drenthe.
  Linkedin Roellie Goettsch

   

  2) Daan Beltman (vice-voorzitter)
  Benoemd op: 1 januari 2016

  - Hoofdfunctie: tot 01-02-18: Juridisch adviseur Gemeente Aa en Hunze

  - per 05-02-18: Juridisch beleidsadviseur Waterschap Noorderzijlvest.

  Nevenfuncties:
  -Lid en plaatsvervangend voorzitter van de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel en Kollumerland.
  -Lid van de Geschillenadviescommissie van de Rijksuniversiteit Groningen.
  Linkedin Daan Beltman

   

  3) Liane Voerman (lid)
  Aanvangsdatum: 16 juli 2012
  Aftredend: 31 juli 2016
  Liane Voerman is Senior Lecturer bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Marketing en Marketing Research, Daarnaast is zij program coordinator bij de MSc Marketing.
  Ook is zij werkzaam bij de AOG (Academische Opleidingen Groningen) waar zij onderzoeksleider is bij het Flexibele Academische Masterprogramma en moduledocent bij de leergang Bedrijfskunde & Leiderschap.
  Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties
  Linkedin Liane Voerman

  4) Wim Brenkman (lid)
  Benoemd op: 1 januari 2016
  Hoofdfunctie: secretaris-directeur Waterschap Noorderzijlvest.
  Nevenfunctie: lid RvT It Fryske Gea
  Linkedin Wim Brenkman

   

  5) Bearn Bilker
  Burgemeester Kollumerland
  Benoemd op: 1 februari 2016
  Nevenfuncties buiten het burgemeestersambt
  - Voorzitter Stichting Nassau en Friesland
  - Voorzitter Stichting Staten en Stinzen
  - Voorzitter Stuurgroep Nassau 2010-2015 Fryslân
  - Lid Commissie van Redactie Friesch Dagblad
  - Lid Platform Monumenten Fryslân
  - Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
  - Voorzitter Stichting Oog van de Dag Theater Tet Rozendal
  - Voorzitter Stichting/Stiftung Noordelijke/Nördliche Lustwarande
  Linkedin Bearn Bilker

   

  6) Gerard Vonk (lid)
  Benoemd op: 1 februari 2016
  Gerard is: eigenaar trainings- , coachings- en adviersbureau VONK&VLAM
  Seniortrainer adviseur Merlijn Trainer&Adviseur Expertises

   

  7) Maarten Stuker (lid)
  Benoemd op: 1 januari 2017
  Directeur-bestuurder Centrale Huisartsendienst Drenthe
  Bestuurder Midea bv
  Eigenaar bureau Stuker Coaching en Advies
  Cice voorzitter Raad van Toezicht MEE Drenthe
  Lid bezwarencommissie sociaal plan bij Vanboeijen


  De leden van de Raad van Toezicht hebben drie commissies ingesteld

  De financiële auditcommissie

  De interne leden zijn Wim Brenkman en Maarten Stuker, het externe lid is Harry ter Veen
  Deze commissie is belast met de voorbereiding van de financiële onderwerpen voor de RvT. Hieronder valt de controle van de kwartaalcijfers en de jaarrekening, als ook de aansturing van de externe accountant.
  Opzet kwartaalrapportages
  Kwartaalrapportages Q1, Q2 en Q3De financiële auditcommissie
  Interim controle
  Aanbesteding accountant
  Jaarrekening
  Begroting
  Risico’s
  Reserves en voorzieningen

  Commissie kwaliteit en strategie

  Deze commissie bestaat uit Liane Voerman, Gerard Vonk en Bearn Bilker en bewaakt de kwaliteit van de producten & diensten, de klanttevredenheid en jaagt de innovatie
  Medewerkerstevredenheid/contactpersoon OR
  - Klanten(tevredenheid)
  - Voorbereiden themabijeenkomsten
  - (On)gevraagd advies over innovatie (thema’s/projecten)

  Remuneractiecommissie

  Bestaande uit Roelie Goetsch en Daan Beltman
  Deze is belast met de werkgeverstaak, waaronder functioneren en bezoldiging van de directeur/bestuurder, als ook de bezoldiging van de RvT. Ook het bewaken van actualiteit t.a.v. bezoldiging valt onder het takenpakket.
  Inhoudelijke afspraken met directeur bestuurder
  Bezoldiging directeur bestuurder
  Beoordeling directeur bestuurder   

 • Managementteam

  Mevr. Christine Hillemans (directeur-bestuurder)

  Christine is 7 februari 2013 benoemd als directeur en op 1 januari 2016 als directeur bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Als directeur- bestuurder heeft Christine zitting in het landelijk bestuur van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland met de portefeuille positionering.

  Verleden

  Zij is sinds september 2003 werkzaam bij VluchtelingenWerk, tot 1 januari 2009 als directeur van Vluchtelingenwerk Drenthe en daarna tot februari 2013 als manager Integratie van VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Voor die tijd vervulde ze managementfuncties in het voortgezet onderwijs. Het mandaat van de directeur is vastgelegd in het directiestatuut, deze is hier te downloaden.

  Nevenfuncties
  1. Vice-voorzitter van de WMO-raad te Slochteren
  2. Voorzitter Vrouwennetwerk Provincie Groningen

  3. Lid Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen, portefeuille ondernemerschap

  Mevr. Ineke Fennema (adjunct-directeur)

  Ineke is per december 2016 werkzaam als adjunct-directeur voor Vluchtelingenwerk.

  Verleden
  Ineke heeft van 2009-2016 gewerkt als directeur bij SKIK Kinderopvang in Joure en van 2001-2009 als manager bij Catalpa Kinderopvang in Leeuwarden.
  Daarvoor was zij werkzaam bij Thuiszorg Het Friese Land.

  Nevenfuncties
  Raad van Toezicht Zorgcentrum het Bildt in Sint Annaparochie.

  Mevr. Ellen Poortenga (Regiomanager Asiel)

  Ellen is vanaf 1 december 2016 (mede) verantwoordelijk voor de afdeling asiel.
  Verleden
  Ellen heeft van 2001 tot 2008 gewerkt als teamleider integratie en als projectleider Banenoffensief (arbeidsparticipatie) bij VluchtelingenWerk Noord- Nederland. Van 2009 tot 2016 heeft zij als leidinggevende gewerkt voor Biblionet Drenthe en Kraamzorg Het Groene Kruis.
  Nevenfuncties
  Bestuurslid Zuidlaarder Tennis Club

  Mevr. Jacquelien Sterenborg (Regiomanager Integratie)

  Sinds 1 januari 2015 is Jacquelien verantwoordelijk voor de afdeling Integratie in Noord-Nederland. Als regiomanager Integratie, heeft zij zitting in de landelijke denktank VluchtelingenWerk “inburgering en arbeidsparticipatie”.

  Verleden
  In 2008 is zij als coördinator begonnen op de integratielocatie in Stadskanaal en was werkzaam in het project Banenoffensief. Daarna werd zij regiocoördinator in oost-Groningen en vervolgens Regiomanager Integratie. Van 2012 tot 2015 was zij verantwoordelijk voor de opstart en de implementatie van de inburgering in Noord Nederland.

  Mevr. Jeanette Vos (Regiomanager Inburgering)

  Jeanette is met ingang van 1 september 2016 verantwoordelijk voor de afdeling Inburgering.

   

  Taakverdeling management

  Ineke Fennema: Bedrijfsbureau, het ontwikkelen van projecten en integraal werken
  Ger Meijer en Ellen Poortenga: Asiel en projecten die onder asiel vallen
  Jacquelien Sterenborg: Integratie en projecten die onder integratie vallen. (inclusief Juridische steunpunten, Participatieprojecten, Terugkeerprojecten: "Met opgeheven hoofd" en "Een Nieuw Hoofdstuk")
  Jeanette Vos:  Inburgering  (inclusief Orientatie op de arbeidsmarkt (ONA)) en projecten die onder inburgering vallen

   

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland
  Postbus 70212
  9704 AE Groningen

  telefoon 050-5757290
  fax 050-5757299

  Christine Hillemans: chillemans@vluchtelingenwerk.nl
  Ineke Fennema: ifennema@vluchtelingenwerk.nl
  Ger Meijer: gmeijer@vluchtelingenwerk.nl  / 06-47695502
  Ellen Poortenga: epoortenga@vluchtelingenwerk.nl
  Jacquelien Sterenborg: jsterenborg@vluchtelingenwerk.nl
  Jeanette Vos: jvos@vluchtelingenwerk.nl

  http://Do's & Don'ts Frans

 • Ondernemingsraad

  Wat is de OR?

  De OR komt op voor de belangen van de betaalde medewerkers bij een onderneming, bij ons de Stichting. De OR is een gesprekspartner van de directeur-bestuurder, Christine Hillemans. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd welke zaken, hoe en wanneer door de bestuurder aan de OR moeten worden voorgelegd.

  Wat doet de OR?

  De OR komt gemiddeld 1x per maand bij elkaar, en heeft dan ook overleg met Christine Hillemans. De OR bespreekt diverse stukken en onderwerpen.  De OR ontvangt voorstellen van de directeur-bestuurder waarbij advies of instemming wordt gevraagd. Zaken als overname, krimp of uitbreiding vallen onder advies (art. 25). Bij regelingen over personeelsopleiding, – beoordeling, afhandeling klachten, etc is instemming vereist, art. 27.

  Wie zitten er in de OR?

  Vanaf november 2017 hebben 5 mensen uit verschillende afdelingen zitting in de OR:
  Dat zijn: Elizabeth Tjerkstra (voorzitter), Hans Kingma (vice-voorzitter), Pauline de Vries (secretaris)
  Mamadou Congo (algemeen lid) en Dragoslav Milkovic (algemeen lid).

   

  Vergaderdata 2018

  do 11 januari 14:00 - 15.30 uur
  wo 14 februari 09:30 - 12:00 uur
  vr 16 maart 09:30 - 12:00 uur
  wo 18 april 09:30 - 12:00 uur
  vr 18 mei 09:30 - 12:00 uur
  wo 20 juni 09:30 - 12:00 uur
  vr 13 juli 09:30 - 12:00 uur
  vr 14 september 09:30 - 12:00 uur
  wo 17 oktober 09:30 - 12:00 uur
  vr 16 november 09:30 - 12:00 uur
  vr 14 december 09:30 - 12:00 uur
   

  Contact en vragen

  or@vluchtelingenwerk.nl
  etjerkstra@vluchtelingenwerk.nl

 • Vertrouwenspersonen

  Het is altijd mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met een van de  vertrouwenspersonen.
  Als u vertrouwelijk wilt praten over de dienstverlening van VluchtelingenWerk Noord-Nederland, een melding wilt doen over een mogelijke klacht of een vermoeden hebt van een misstand in de organisatie kunt u ook een gesprek aan hebben met een van de vertrouwenspersonen.
  Een verzoek voor een gesprek of (mogelijke) melding worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  De vertrouwenspersonen van VluchtelingenWerk Noord-Nederland zijn:

  • mevr (Ankie) Ellen
  • mevr (Judith) Bos
  • de heer (Willem) Hulshof

  Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken
  via  vertrouwenspersoon-noord@vluchtelingenwerk.nl
  of
  via  VluchtelingenWerk Noord-Nederland (vertrouwenspersoon)
  Postbus 70212
  9704 AE Groningen

  Marianne Tiel is namens VluchtelingenWerk Noord-Nederland de contactpersoon voor de vertrouwenspersonen

 • Klachten

   Als u overweegt een klacht in te dienen stellen we het op prijs als u eerst een (mogelijke) melding doet bij een van de vertrouwenspersonen. Een klacht, melding of verzoek om bemiddeling worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een melding of verzoek om bemiddeling richt u aan de vertrouwenspersonen, een klacht aan de klachtencommissie.
  VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft twee klachtenreglementen:

  • Voor externen (cliënten, samenwerkingspartners, subsidiënten, etc.) ingeval de klacht betrekking heeft over de dienstverlening van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

   

  Download: publieksfolder

  Download: reglement

  Download: publieksfolder Arabisch

  Download: publieksfolder Tygrinya

  Download: publieksfolder Engels

  Download: publiesfolder Frans

   

  • De volgende flyers in meerdere talen m.b.t.  spelregels voor de omgang met vertrouwelijke gegevens van cliënten zijn beschikbaar:

  Do's & Don'ts Nederlands

  Do's & Don'ts Engels

  Do's & Don'ts Frans

  Do's & Don'ts Arabisch

  Do's & Don'ts Tigrinya

   

   

  De leden van de klachtencommissie van VluchtelingenWerk Noord-Nederland zijn:

  • de heer (Hans) van Raamsdonk
  • mevr. (Gerdien) Auf dem Brinke
  • de heer (Daan) Postma

  De leden van de klachtencommissie zijn te bereiken
  via klachtencommissie-noord@vluchtelingenwerk.nl
  of
  via VluchtelingenWerk Noord-Nederland (leden klachtencommissie)
  Postbus 70212
  9704 AE Groningen

  In 2016 heeft de klachtencommissie geen klachten in behandeling gehad.

  Marianne Tiel is namens VluchtelingenWerk Noord-Nederland de contactpersoon voor de leden van de klachtencommissie

   

   

   

 • Klankbordgroep Vrijwilligers

  De Klankbordgroep Vrijwilligers komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. De Klankbordgroep is een groep met een wisselende samenstelling, elke vrijwilliger is welkom tijdens de bijeenkomsten.
   De Klankbordgroep vertegenwoordigt de vrijwilligers. De leden zijn onafhankelijk, werken op democratische wijze.  In het medewerkersbeleid is aandacht voor het vrijwilligersbeleid van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Iedere medewerker van VluchtelingenWerk Noord-Nederland kan het beleidsplan inzien.

  De Klankbordgroep behartigt de gemeenschappelijke belangen van de organisatie in het algemeen, en die van de vrijwilligers in het bijzonder. Dit om de dienstverlening aan asielzoekers, vluchtelingen en inburgeraars in Nederland te bevorderen, in overeenstemming met de doelstellingen van VluchtelingenWerk Nederland en Noord-Nederland.

  Marianne Tiel is namens VluchtelingenWerk Noord-Nederland de contactpersoon voor de leden van de klankbordgroep

 • Klankbordgroep Vluchtelingen

  De Klankbordgroep vluchtelingen is een overleggroep van vluchtelingen. De Klankbordgroep is een groep met een wisselende samenstelling, elke vluchteling is welkom tijdens de bijeenkomsten.
  De klankbordgroep komt bij elkaar op initiatief van een van de leden van het managementteam en/of projectleiders van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.
  VluchtelingenWerk Noord-Nederland wil graag de mening horen van deze leden als ervaringsdeskundigen over haar beleid en wijze van uitvoering.
   

 • Protocol omgaan met vertrouwelijke informatie

  Belangrijke uitgangspunten voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens  zijn dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en persoonsgegevens alleen verder mogen worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  Uitwerking hiervan voor VluchtelingenWerk vindt u in het Protocol omgaan met vertrouwelijke informatie (Privacy Reglement). De volledige tekst is hier te downloaden.

  Hoofdpunten uit het Protocol omgaan met vertrouwelijke informatie voor VluchtelingenWerk:

  • Cliëntgegevens worden slechts verwerkt indien de cliënt ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Dat wil zeggen dat de toestemming niet schriftelijk hoeft te zijn, maar wel buiten twijfel. De cliënt moet zijn wil in vrijheid hebben geuit, niet onder druk van de omstandigheden. VWNN maakt bij de start van de asielprocedure gebruik een schriftelijke verklaringen van de cliënt.
  • Persoonsgegevens: als gegevens informatie bevatten over een persoon en die persoon identificeerbaar is, dan is sprake van persoonsgegevens. (bv naam, adres, geboortedatum, banknummer).
  • Bijzondere persoonsgegevens geven informatie over iemands: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele leven. VluchtelingenWerk mag deze gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt verwerken.
  • Gegevens worden ingevoerd in een geautomatiseerd Vluchteling Volg Systeem en documenten en dossiers worden bewaard in afgesloten archiefkasten.
  • Voor elke medewerker geldt een geheimhoudingsplicht, hiervoor wordt een schriftelijke  verklaring overlegd. Deze maakt ook algemeen onderdeel uit van de Gedragscode voor alle medewerkers van VluchtelingenWerk.
  • VluchtelingenWerk geeft geen persoonsgegevens door naar een land buiten de Europese Unie.                                 
  • De medewerker van VluchtelingenWerk informeert de cliënt op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen en manieren waarop de gegevens worden verwerkt. De cliënt heeft recht op inzage en recht op correctie.
  • Na beëindiging van de begeleidingsrelatie, worden de gegevens nog maximaal vijf jaar bewaard. Bij vergunning verlening bepaalde tijd en bij een naturalisatie aanvraag kunnen oude gegevens weer nodig zijn.

   

  VluchtelingenWerk  heeft voor alle medewerkers richtlijnen opgesteld hoe om tegaan met  vertrouwelijke gegevens voor cliënten, verschenen medio 2017:

  Do's & Don'ts Nederlands

  Do's & Don'ts Engels

  Do's & Don'ts Frans

  Do's & Don'ts Arabisch

  Do's & Don'ts Tigrinya

   

   

 • Gedragscode VluchtelingenWerk Nederland

  Alle medewerkers van VluchtelingenWerk Noord-Nederland kennen de landelijke gedragscode en werken volgens deze code.

  U kunt de code via deze link downloaden en lezen.

 • Klokkenluidersregeling

  In onze organisatie hebben we integriteit en maatschappelijk belang hoog in het vaandel staan. De Wet voor klokkenluiders, in werking getreden per 1 juli 2016, verplicht ons een procedure te hebben voor het omgaan met de melding van een vermoeden van een misstand.
  Als u overweegt een melding over een misstand in te dienen stellen we het op prijs als u eerst een (mogelijke) melding intern doet bij uw leidinggevende.
  Als u overweegt een melding over een misstand in te dienen stellen we het op prijs als u eerst een (mogelijke) melding doet bij een van de vertrouwenspersonen.
  Een melding van eventuele vermoedens van misstanden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een melding of verzoek om bemiddeling richt u aan de vertrouwenspersonen, een misstand aan een externe derde.
  Het voorlopige reglement vindt u hieronder. Op dit moment doorloopt dit regelement intern de vastgestelde adviesroute.
  Download: Concept Reglement

  Contactgegevens Huis voor klokkenluiders:
  088-371 30 31 of kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl

  Marianne Tiel is namens VluchtelingenWerk Noord-Nederland de contactpersoon voor deze regeling

Deel dit met anderen