Project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) - Kansen in werk.

Project VIP - Kansen in werk

Participatie van toegelaten vluchtelingen op de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken, een culturele kloof overbruggen. Met uw bedrijf gaan we graag in gesprek om te bekijken welke samenwerking we kunnen realiseren.

VluchtelingenWerk gaat samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid in het  project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) 1500 vluchtelingen voorbereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit op de inburgering,  waardoor de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen worden verminderd en waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers én overheid. Zodat vluchtelingen zelfbewust keuzes  maken, hun weg weten te vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank.

 • Achtergrond
  • De ongunstige arbeidsmarktpositie van vluchtelingen vraagt om specifieke aandacht. De cijfers wijzen uit dat de arbeidsparticipatie de laatste 10 jaar niet is verbeterd, slechts 46% van de vluchtelingen heeft een betaalde baan, veelal een beperkte flexbaan. De drempels voor vluchtelingen zijn hoog terwijl  de Nederlandse overheid vindt dat participatie de eigen, individuele verantwoordelijkheid van het individu is. Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht, die soms lang heeft geduurd en door het onzekere verblijf in een asielzoekerscentrum. Er is sprake van taalachterstand en niet bekend zijn met de wereld van arbeid in Nederland. Kennis en vaardigheden om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn vaak onvoldoende ontwikkeld. 
  • Daarbij komt dat werkgevers onbekend zijn met vluchtelingen. En onbekend maakt onbemind, zeker in een tijd van een ruime arbeidsmarkt zoals de laatste jaren. Toch zijn er kansen,VluchtelingenWerk wil die pakken. De economie trekt aan en er zijn weer mogelijkheden voor gemotiveerde werknemers. 75 werkgevers hebben inmiddels de Werkakkoorden getekend op initiatief van het ministerie SZW. De minister SZW heeft VluchtelingenWerk  hierbij als maatschappelijk partner betrokken. Met deze werkgevers gaan wij om tafel om hen laagdrempelig te laten kennis maken met vluchtelingen. En vice versa.
  • Op dit moment verblijven 12.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de centra en nog eens eenzelfde aantal doorloopt de Inburgering. VluchtelingenWerk streeft in aanvulling op de inburgering een praktijkgericht traject na waarin vluchtelingen een reële, bewuste en zelfstandige loopbaankeuze leren maken, die aansluit op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én bij hun competenties en mogelijkheden. In afstemming met de lokale overheid als probleemeigenaar.
 • Onze rol

  1500 vluchtelingen toeleiden naar de arbeidsmarkt en zo hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen.

  Dit doen we door:

  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waar bij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn zodat zij toe kunnen trede tot de arbeidsmarkt óf kunnen  instromen naar een opleiding.
  • Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen, en dus het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Dit door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken, stage-cafés, expertmeetings en het inzetten van rolmodellen. Met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of vrijwilligerswerk.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van onze aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.
 • Bekijk hieronder een infographic over het project VIP

  Resultaat

  Met het  project VIP willen we de volgende resultaten bereiken

  • 1500 Vluchtelingen  zijn beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief, maken daardoor betere loopbaankeuzes en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn vergroot
  • 400 vrijwilligers zijn getraind als werkcoach
  • Er ligt een beproefd plan van aanpak loopbaanoriëntatie op maat
  • Er wordt beter aangesloten op wensen werkgevers, het draagvlak en kennis van de doelgroep wordt bij hen vergroot: betere match vluchteling-werk
  • Opbouw duurzaam regionale samenwerking met diverse partners, zoals werkgevers, opleiders, en lokale overheid.
 • Update: Het laatste nieuws over VIP
  april 2019
  Arbeidsmarkttraining VIP in eigen taal.   7 nov 2018 - 6 feb 2019
  Volgens Mamadou zijn er allerlei soorten Nederlanders. Zwarte Nederlanders, witte
  Nederlanders, grijze Nederlanders, kale Nederlanders, brillen-Nederlanders,
  hoofddoekjes-Nederlanders, vriendelijke Nederlanders, boze Nederlanders en ga maar door.
  Wat voor Nederlander ben jij? Wat voor werk past bij jou? Wat wil je? Wat kun je?
  Dit zijn belangrijke vragen om passend werk te vinden. Lees meer in het kleurrijke verslag.
   
  28 nov 2018: Vanmiddag is in Assen alweer de vierde arbeidsmarkttraining in het Arabisch met vijftien gemotiveerde deelnemers en hun trainer Mamadou Congo. Hierna nog acht sessies te gaan. VIP is: Vluchtelingen Investeren in Participeren! Wil jij met jouw bedrijf of als vrijwillige arbeidscoach met jouw netwerk ook een bijdrage leveren, neem dan contact op met Tatiana Ockeloen (tockeloen@vluchtelingenwerk.nl).
   
  nov 2017: 10 certificaten VIP uitgereikt VluchtelingenWerk Dokkum:

   

   

  115 vluchtelingen gestart

  Vanaf april 2016 zijn de eerste VIP-groepen in het land van start gegaan. In totaal zijn 115 vluchtelingen begonnen met het trainingsprogramma waarin ze werken aan hun werknemersvaardigheden. Ook toetsen de deelnemers of zij een realistische beroepskeuze maken. En ze worden beter bekend gemaakt met de mogelijkheden en kansen in hun regio.

  Stage lopen & netwerken

  Tijdens de laatste trainingsbijeenkomst presenteren zij zich aan onder andere werkgevers en ontvangen zij hun eerste certificaat. Daarna gaan zij stage lopen, heel veel netwerken, en gaan ze aan de slag bij werkgever of uitzendbureau, of volgen zij een scholing. Een vrijwillige jobcoach zorgt hierbij voor het noodzakelijke maatwerk.
  Primeur: Leidschendam

  Leidschendam had de primeur. Op 21 april startten trainers Dorien Trommel en Dana van Beek met de eerste zeven deelnemers. Vervolgens zijn ook groepen gestart in Roermond, Sittard-Geleen, Amsterdam, Utrecht, Emmen, Noordenveld, Winsum, Drachten en Rivierenland.

   

  Positieve reacties
  De eerste evaluaties laten zien dat we op de goede weg zijn. Vluchtelingen zijn enthousiast over de training en de eerste reacties van werkgevers zijn ook positief. Zo hebben de deelnemers van de groep in Amsterdam sollicitatiegesprekken geoefend bij Asito. Deze laagdrempelige activiteiten zorgen voor meer wederzijds begrip en worden door alle partijen gewaardeerd.

   

  Lekker aan het werk

  De deelnemende vluchtelingen lopen momenteel stage en een aantal heeft al betaald werk gevonden of zijn ingeschreven bij een opleidingsinstituut. Met spanning volgen we hun ervaringen. Want uiteindelijk wil iedereen natuurlijk dat vluchtelingen door dit programma duurzaam gaan participeren en echt aan het werk kunnen gaan.

  September: 11 nieuwe gemeenten

  Vanaf september 2016 gaan we van start in 11 nieuwe gemeenten en staan al weer 148 deelnemers gepland. Deze lijst zal zeker nog groeien. Kortom: project VIP begint goed op stoom te komen.

Nodig ons uit voor een gesprek.

Ellen Poortenga, manager projecten, epoortenga@vluchtelingenwerk.nl