Klankbordgroep

‘Niet over vluchtelingen in gesprek maar met vluchtelingen in gesprek’, dat was de hoofdreden om een Klankbordgroep op te richten. Zowel binnen Vluchtelingenwerk Oost Nederland als bij de provincie Gelderland was er behoefte aan een klankbord. Want hoe hebben nieuwkomers bijvoorbeeld hun eigen inburgering ervaren? Tegen welke problemen lopen zij aan nadat zij gehuisvest worden? Welke lessen kunnen gemeentes en maatschappelijke instanties die zich inzetten voor vluchtelingen hiervan leren? En hoe kan het dan vervolgens beter?

Met ondersteuning van de provincie Gelderland is daarom de Klankbordgroep opgericht bestaande uit nieuwkomers en oudkomers, allen wonend in onze regio. De Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan VluchtelingenWerk Oost Nederland maar desgevraagd ook aan gemeentes en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor nieuwkomers. De klankbordgroep van VWON kan bijvoorbeeld meedenken over de invulling van het inburgeringsaanbod in 2021. En vanuit hun ervaringsdeskundigheid kunnen zij organisaties adviseren op specifieke casussen of terugkerende uitdagingen in het ontwikkelen en uitvoeren van diensten en projecten voor en met nieuwkomers.

De afgelopen twee jaar hebben de leden van de klankbordgroep al redelijk wat vlieguren gemaakt. Ze hebben actief meegewerkt aan de opzet en de inhoud van de Gelderse maaksessies in 2019. Ze hebben al met verschillende gemeentes om tafel gezeten o.a. om mee te denken over de veranderopgave inburgering en ze gaven regelmatig intern advies over bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, voorlichting voor asielzoekers en de inzet van sleutelpersonen. De klankbordgroep ontvangt regelmatig training op het gebied van advies en presentatievaardigheden en wordt ondersteund door twee procesbegeleiders. 

Wilt u graag advies inwinnen bij de klankbordgroep? Of zoekt u binnen uw eigen gemeente of organisatie naar manieren om  de dialoog met of inspraak van (voormalig) nieuwkomers vorm te geven? Dan geven wij graag advies en begeleiding. Voor meer informatie kunt de folder downloaden of contact opnemen met Wase Omar (womar@vluchtelingenwerk.nl) of Andrea Haverkort (ahaverkort@vluchtelingenwerk.nl)