Trots op eerste resultaten Pilot Z-route

De eerste resultaten van de Pilot Z-route in Rijk van Nijmegen zijn bekend. De stappen die de cursisten in deze korte tijd maken in dit type onderwijs, zijn enorm in vergelijking met hun moeizame weg in de reguliere leerroute. 12 van de 13 geteste cursisten hebben hun schrijf/lees vaardigheden aantoonbaar verbeterd. Wij zijn enthousiast.

Resultaten taalverwerving

Uit de  begin- en tussentoetsen blijkt dat de meeste deelnemers forse vooruitgang laten zien op lezen en schrijven. Voor spreken en luisteren hebben cursisten hun persoonlijke doelen gesteld en daar wordt goed naar toegewerkt. Mensen durven te praten en fouten te maken, zinnen zijn uitgebreider en ze zijn mondiger geworden. Cursisten geven aan dat ze nu veel beter een gesprek met anderen kunnen voeren. En daarmee kunnen ze zich beter redden in de samenleving, precies wat de Z-route beoogt. 

‘Voor deze mensen werkt participatief onderwijs echt heel goed. Cursisten zijn enthousiast, gemotiveerd en er is een veilig leerklimaat. Ze krijgen zelfvertrouwen in het spreken en dat zorgt voor een opwaartse beweging. Lezen en schrijven komt wel aan bod in deze pilot, maar er ligt veel minder focus op dan in de reguliere route. Toch maken de meesten ook op dit vlak een enorme spong. En succes houdt ze gemotiveerd.’  Docent Petra Jansen

Vrijwilligerswerk en taalstages

In een lockdown was het uiteraard lastig om grote stappen te maken qua vrijwilligerswerk en taalstages. Desondanks is 1 cursist al begonnen met zijn taalstage bij een garage en hebben verschillende cursisten vrijwilligerswerk. In de tweede helft van de Z-route gaan meer cursisten vrijwilligerswerk en taalstages oppakken. Hierbij werken verschillende organisaties samen, zoals de participatiecoach van de gemeentes, verschillende welzijnsorganisaties, Werkbedrijf en VluchtelingenWerk.

‘Leren en integreren gaat beter als het op alle vlakken van het leven goed gaat. Daarom nemen we in onze maandelijkse monitorgesprekken de verschillende leefdomeinen mee. Met tussentijdse ZRM-metingen houden we de vinger aan de pols. Zo kunnen we daarin snel sturen. Ik zie dat cliënten meer zelf kunnen oplossen dan voor dit traject, daar ben ik heel enthousiast over.  Casusregisseur Els Michon.

Organisatie

Eind januari startte de pilot in Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar. Aan deze pilot doen 16 statushouders mee die onvoldoende taalvaardig zijn na hun inburgeringstraject, sommigen waren zelfs nog steeds min of meer analfabeet. In augustus startte een tweede groep. VluchtelingenWerk Oost Nederland voert het taalonderwijs en een deel van de participatie-activiteiten uit in deze pilot. Corona gooide wel wat roet in ons gedroomde traject, maar toch zien we nu al dat de nieuwe methode succesvol is voor deze doelgroep. 

Meer informatie:

• Zie ook de eerste landelijke tussenevaluatie van Divosa: https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi#procesevaluaties-pilots--z-route
• De foto is gemaakt tijdens het bezoek van de klas aan het Valkhofmuseum.
• Lees een impressie van een les.

Meer weten? Neem contact op met Marjon Keek: mkeek@vluchtelingenwerk.nl.
 

woensdag 14 oktober 2020