VIP 18

Nederland is voor statushouders in het begin heel complex. In VIP 18 krijgt de vluchteling een traject op maat aangeboden.

Dit traject begint op het moment dat een vluchteling in uw gemeente komt wonen. We ondersteunen bij de vestiging in zijn/haar nieuwe gemeente, vergroten de zelfredzaamheid en bereiden de cliënt voor op het ondertekenen van de participatieverklaring.  Onder VIP 18 vallen activiteiten als:

  • Uitvoeren van een brede intake om de behoeften en mogelijkheden van een statushouder snel in kaart te brengen.
  • Onafhankelijke voorlichting over inburgering en het inburgeringsaanbod.
  • Uitvoeren van workshops voorafgaand aan de ondertekening van de participatieverklaring.
  • Coaching door vrijwilligers rondom allerlei zaken waar vluchtelingen tegen aan lopen als ze nieuw in de gemeente komen wonen.
  • Opstellen van een nulmeting, tussenmeting en eindmeting op de domeinen huisvesting, financiën, sociaal netwerk, tijdsbesteding, werk en opleiding, maatschappelijke participatie op basis van de Zelfredzaamheids-Matrix.

De begeleiding gebeurt door deskundige vrijwilligers, ondersteund door agogisch medewerkers. Het VIP 18  traject duurt 18 maanden. Er bestaan ook kortere varianten: VI- 8 en VI- 12 (respectievelijk 8 en 12 maanden).