Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland en ANBI

Gegevens over de regionale Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

Naam

Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

Fiscaal nummer

856817399

Contactgegevens  

Jufferstraat 2

1508 GE Zaandam

Telefoon 075-6173297

Email info-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Samenstelling bestuur en raad van toezicht per 1 juli 2021

Bestuur

Tineke Parson

 

Raad van toezicht

Functie

Directeur-bestuurder

 

Functie

 

Hans Romeyn

Voorzitter

 

Jos Berkers

Boban Vukicevic

Willie Swildens – Rozendaal

Sander van 't Foort

Lid van raad van toezicht, auditcommissie

Lid van raad van toezicht, auditcommissie

Lid van raad van toezicht

Lid van raad van toezicht, auditcommissie

 
 

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsplan

Zie hiervoor het algemene beleidsplan van VluchtelingenWerk Nederland

Doelstelling

De doelstelling van de regionale stichting komt overeen met die van de vereniging. De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is op 1 juli 2017 ontstaan uit een fusie van de stichtingen VluchtelingenWerk Midden-Nederland en VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland. Jaarverslagen van deze voormalige stichtingen met daarin een verslag van de uitgeoefende activiteiten staan op vluchtelingenwerk.nl/westmidden onder Publicaties.

Tevens hierbij het 'Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen' van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, waartoe wij als ANBI-instelling verplicht toe zijn deze hier te publiceren.

Financiële verantwoording

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is op 1 juli 2017 ontstaan uit een fusie van de stichtingen VluchtelingenWerk Midden-Nederland en VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland. Jaarverslagen van deze voormalige stichtingen met daarin een financiële verantwoording staan op vluchtelingenwerk.nl/westmidden onder Publicaties.

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: