VluchtelingenWerk Noord-Nederland en ANBI

Gegevens over de regionale stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Nederland, regionale stichting: VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Fiscaal nummer

820255452L01

Contactgegevens  

Postbus 70212

9704 AE Groningen

telefoon (050) 575 72 90

fax (050) 577 98 24

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplan. Ga naar het beleidsplan.

Doelstelling

De doelstelling van de regionale stichting komt overeen met die van de vereniging. De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag

Financiële verantwoording

Geïnteresseerd in de cijfers van onze organisatie? Bekijk dan hieronder het jaarrapport 2020. Dit is een samengevoegd document waarin het bestuursverslag 2020 en de gecombineerde jaarrekening 2020 van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland zijn opgenomen.

Tevens hierbij het Algemeen Nut Beogende Instelling, waartoe wij als ANBI-instelling verplicht toe zijn deze hier te publiceren.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur ligt in handen van de directeur-bestuurder en het Management Team. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur-bestuurder

Jacqueline de Visser

tel. 050-5757290

Management Team

André Miedema
- Operationeel directeur
tel. 050-5757290
 
Ellen Poortenga
- Regiomanager Groningen
tel. 050-5757290
06-82642249
 
Jacquelien Sterenborg
- Regiomanager Drenthe
tel. 050-5757290
06-10911498
 
Marije Leferink
- Regiomanager Friesland 
tel. 050-5757290
06-51279529
 
Harm Jan Kruizenga
- Hoofd Bedrijfsvoering/Controller
tel 050-5757290
 

Raad van Toezicht

Maarten Stuker (voorzitter)
Benoemd op: 1 januari 2017
Eigenaar bureau Stuker Coaching en Advies
Lid Raad van Toezicht MEE Samen
Voorzitter Humanitas Assen
Linkedin Maarten Stuker
 
Liane (J.A.) Voerman (lid)
Benoemd op: 1 januari 2016
Liane Voerman is opleidingsdirecteur van de bachelor bedrijfskunde bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij ook Senior Lecturer IS, met als specialisatie Marketing en Marketing Research.
Ook is zij werkzaam bij de AOG School of Management waar zij onderzoeksleider is bij de Master Strategy en  Leiderschap en kerndocent bij de leergang bedrijfskunde en leiderschap.
Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties
Linkedin Liane Voerman
 
Wim Brenkman (lid)
Benoemd op: 1 januari 2016
Hoofdfunctie: provincie secretaris bij de Provincie Drenthe
Linkedin Wim Brenkman
 
Yonas Tewelde (lid)
Benoemd op:1 januari 2019
Directeur Algemene Zaken Lentis Volwassenenpsychiatrie
Lid  RvT van de Hanzehogeschool
Linkedin Yonas Tewelde
 
Lotte Pricker (lid)
Benoemd op: 1 april 2020
Bestuursadviseur bij de rechtbank Noord-Nederland
 
Eveline Maalsen (lid)
Benoemd op: 1 april 2020
Advocaat bij Acta advocaten en mediators

 

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: