VluchtelingenWerk Noord-Nederland en ANBI

Gegevens over de regionale stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Nederland, regionale stichting: VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Fiscaal nummer

820255452L01

Contactgegevens  

Postbus 70212

9704 AE Groningen

telefoon (050) 575 72 90

fax (050) 577 98 24

Samenstelling Bestuur per 1 februari 2016

 

Functie

Datum in functie

R. Goetsch

Voorzitter

1-1-2016

D. Beltman

Vice-voorzitter

1-1-2016

H. ter Veen

Penningmeester

1-1-2009

M. Janssens

Bestuurslid

1-1-2009

L. Feenstra

Bestuurslid

1-1-2009

L. Voerman Bestuurslid 16-07-2012

B. Bilker

Bestuurslid

1-2-2016

G. Vonk Bestuurslid 1-2-2016
w. Brenkman Bestuurslid 1-1-2016

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplan. Ga naar het beleidsplan.

Doelstelling

De doelstelling van de regionale stichting komt overeen met die van de vereniging. De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het laatst uitgebrachte jaarverslag, te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland onder Publicaties.

Financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen wij naar de laatst uitgebrachte jaarrekening.

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: