VluchtelingenWerk Oost Nederland en ANBI

Gegevens over de regionale stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Oost Nederland

Fiscaal nummer

8106.22.300

Contactgegevens  

VWON

Oude Oeverstraat 120

6811 JZ Arnhem

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2017

Raad van Toezicht

Functie

 

Corinne Casseres

Voorzitter

 

Joke Verhoef

Lid

 
 

 

Marike Bezema

Lid

 

Siert Wieringa

Lid

 
     
Phil Birkenhäger Lid  
Gert Veldhuis Lid  

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft een Beleidsplan.

Doelstelling

De doelstelling van de regionale stichting komt overeen met die van de vereniging. De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het laatst uitgebrachte jaarverslag, te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland.

Financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen wij naar de jaarrekening 2016.

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: