VluchtelingenWerk Zuid-Nederland en ANBI

Gegevens over de regionale stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Nederland, regionale stichting: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Fiscaal nummer

856789471

Contactgegevens  

Hoofdkantoor
Kronehoefstraat 19,
5612 HK Eindhoven
040 - 243 30 10

Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

Functie

 

Mw. J.J. (Jacqueline) de Visser, 

directeur-bestuurder

 

 

   

Raad van Toezicht

Functie

 

Dhr. J.H.M. (John) Monsewije 

Mw. C.J.M. (Els) Aarts-Engbers  

Voorzitter

Lid Raad van Toezicht

 

Dhr. M. (Mpanzu) Bamenga  

Dhr. E.C. (Ephrem) Davids  

Dhr. A.J.M.H. (Ad) Hoevenaars  

MW. P.E. (Pauline) Smeets  

Mw. M.G. (Marga) Rijken  

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

 

 

                                   

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een algemeen beleidsplan.

Het Regionale beleidsplan is te vinden op de pagina 'Over Ons'.

Doelstelling

De doelstelling van de regionale stichting komt overeen met die van de vereniging. De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het laatst uitgebrachte jaarverslag, te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland onder Publicaties.

Financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen wij naar de laatst uitgebrachte jaarrekening, te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland onder Publicaties.

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: