VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland en ANBI

Gegevens over de regionale stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Naam: VluchtelingenWerk Nederland, regionale stichting: VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Fiscaal nummer: 8559.30.585

ANBI Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen | VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Contactgegevens:

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 november 2018:

 • Els Boot, voorzitter, vanaf 1 november 2018
 • Frans Hamelink, vanaf 1 januari 2016
 • Iskos Mouradin, vanaf 1 januari 2016
 • Erhan Yildiz, vanaf 28 juni 2017
 • Anna Maria Andriol, vanaf 1 januari 2016
 • Sara Douwes, vanaf 1 mei 2018
 • Tim van Tongeren, vanaf 1 mei 2018
 • Sahar Shirzad, vanaf 1 april 2016

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland heeft het Jaarplan 2017-2018 opgesteld.

Doelstelling

De doelstelling van de regionale stichting komt overeen met die van de vereniging. De vereniging heeft ten doel:

 1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
 2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
 3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
 4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
 5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is ontstaan uit de vier regionale stichtingen VluchtelingenWerk Maasdelta, Zeeland, Zuid-Holland Noord en Zuidvleugel. Zie vooralsnog de jaarverslagen van de voormalige stichtingen die te vinden zijn op www.vluchtelingenwerk/zuidwest/publicaties.

Financiële verantwoording

Zie hiervoor vooralsnog de jaarrekeningen van de voormalige stichtingen. Deze zijn op te vragen bij Mirjam Huisman, directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland (zie de contactgegevens hierboven).

Meer informatie
 • Ga voor meer informatie over ANBI naar Anbi.nl

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: