Hoe vluchteling-vriendelijk is D66?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: D66.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ja! Bij D66 moeten asielzoekers taalles krijgen vanaf de eerste dag dat zij in ons land zijn. Ook wil de partij dat er vanaf dag één gewerkt wordt aan het hebben van een baan.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Twijfelgeval… D66 ziet een rol voor de overheid, maar vindt integratie ook de verantwoordelijkheid van de vluchteling. Integratie start direct en drempels om te werken moeten weg. Overheid en gemeenten moeten meer steun bieden bij de inburgering. Daar staat tegenover dat D66 ‘inburgerweigeraars’ het land wil uitzetten, tenzij er gevaar dreigt bij terugkeer.

3. Streeft D66 naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ja! Men wil dat vluchtelingen echt mee kunnen doen. Beheersing van de taal en het hebben van werk zijn daarbij het 'allerbelangrijkst'. Dat vraagt volgens D66 om een snelle diplomawaardering, het bepalen van talenten en huisvesting in een gemeente waar iemand goede kansen heeft om aan het werk te gaan. Statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) mogen een opleiding volgen met behoud van uitkering.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja! D66 is voor kleinschalige opvang in gemeenten. Daarnaast moeten gemeenten een buffercapaciteit hebben zodat ze snel opvang kunnen bieden voor een grote groep vluchtelingen als dat nodig is. De partij wil dat vluchtelingen zo min mogelijk verhuizen, dat het belang van het kind centraal staat en dat vluchtelingen snel meedoen in de maatschappij.

5. Wil D66 dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! De partij vindt Europese samenwerking onmisbaar. Er moet eindelijk een goede verdeling over de lidstaten komen, met een sterke rol voor het Europese asielbureau EASO. Ook moet de EU een Commissaris voor de vluchtelingen aanstellen en geld vrijmaken om het vluchtelingenvraagstuk in Europa te verbeteren. Lidstaten die meer vluchtelingen opnemen, mogen daar van D66 voor worden beloond.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ja! D66 wil betere bescherming in de regio en een groot UNHCR-hervestigingsprogramma. Omdat er momenteel zoveel mensen op de vlucht zijn, vindt D66 dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen in het kader van het UNHCR-hervestigingsprogramma (momenteel gaat het om 500 mensen per jaar).