Hoe vluchteling-vriendelijk is de SGP?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de SGP.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ontbreekt… De SGP heeft in haar verkiezingsprogramma niets opgenomen over de integratie van asielzoekers.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Nee! De SGP benadrukt alleen de verantwoordelijkheid van vluchtelingen. Nieuwkomers moeten iets bijdragen en zich verdiepen in onze geschiedenis, cultuur en gewoonten. Wie dit niet doet, kan "een voortgezet verblijf wel schudden". De rol van de overheid blijft bij de SGP volledig buiten beschouwing.

3. Streeft de SGP naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ontbreekt… De SGP heeft in haar verkiezingsprogramma niets opgenomen over een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Twijfelachtig… Bij de opvang van vluchtelingen kijkt de SGP vooral naar het draagvlak in gemeenten. De partij pleit voor de mogelijkheid van kleinschalige opvang in kleinere gemeenten. Maar ze wil hierbij rekening houden met het aantal vluchtelingen dat al in de gemeente woont.

5. Wil de SGP dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ontbreekt… Over de bescherming van vluchtelingen door andere Europese lidstaten doet de SGP in haar verkiezingsprogramma geen uitspraak.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Twijfelgeval... Hervestiging wordt impliciet genoemd in het verkiezingsprogramma, maar de noodzaak voor het creëren van veilige routes voor vluchtelingen komt nergens terug.