Hoe vluchteling-vriendelijk is de SP?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de SP.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ja! De partij vindt dat vluchtelingen zo snel mogelijk Nederlands moeten kunnen leren en integreren. Ook wil de partij dat snelle gezinshereniging wordt bevorderd om integratie te bevorderen.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Ja! De SP benoemt in haar verkiezingsprogramma de rol van de vluchteling. Ook doet zij een aantal voorstellen hoe de overheid de integratie kan verbeteren. De partij stelt bijvoorbeeld dat aan statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) taal- en inburgeringsonderwijs moet worden aangeboden.

3. Streeft de SP naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ja. De SP vindt het van groot belang dat mensen snel aan werk worden geholpen en de mogelijkheid krijgen om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Ook pleit de SP ervoor dat mensen zonder werk (dus ook vluchtelingen!) kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding naar een volwaardige baan.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja! De SP wil kleinschalige opvang eerlijk verdelen over alle gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de woonkern en de mogelijkheden van de buurt. Bewonerscomit├ęs krijgen inspraak bij de inrichting van opvangplekken voor vluchtelingen. Kwetsbare groepen worden extra beschermd. Denk hierbij aan vrouwen, christenen uit moslimlanden of LHBT-ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).

5. Wil de SP dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! De partij wil samen met andere landen aanmeldcentra opzetten langs de Europese buitengrenzen. Vluchtelingen die recht hebben op bescherming, worden eerlijk verdeeld over alle landen van de Europese Unie.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ja! De SP zet zich in om het Vluchtelingenverdrag te respecteren en in praktijk te brengen. Samen met andere landen wil de partij aanmeldcentra opzetten aan de Europese buitengrenzen, waar vluchtelingen zich moeten melden. Als aangetoond is dat vluchtelingen recht hebben op verblijf, worden zij eerlijk verdeeld over alle landen van de Europese Unie. De SP pleit ervoor dat de EU zorg draagt voor een veilige route en doorgaat met het redden van vluchtelingen op zee.